Gå direkt till innehåll
Dialog är nyckeln till bra upphandlingar

Pressmeddelande -

Dialog är nyckeln till bra upphandlingar

Dialogen mellan företag och upphandlande organisationer behöver stärkas för att bättre ta tillvara den offentliga köpkraften, som uppgår till närmare 900 miljarder kronor årligen. Det konstaterar Upphandlingsmyndigheten i en aktuell rapport till regeringen om företags deltagande i offentliga affärer.

De upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgår till ett värde av nästan 900 miljarder varje år. Det motsvarar cirka en sjättedel av Sveriges BNP. Offentlig upphandling är därför mer än enbart en process för offentliga inköp. Upphandling är också köpkraft för förändring och hållbar utveckling.

– Offentliga inköp är ett kraftfullt verktyg för att driva verksamhetsutveckling. De skapar medborgarnytta och bidrar till ett hållbart, uthålligt samhälle, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Slutsatserna i rapporten bygger på ett gediget material av både enkäter och intervjuer som genomförts med olika företag och branschorganisationer. Även tidigare regeringsuppdrag som haft bäring på företag har inkluderats i analysen.

Ständig dialog en nyckelfaktor

En av enkäterna som rapporten bygger på är Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät från 2022. Den visar att endast en femtedel av de tillfrågade företagen anser att det finns en fungerande dialog mellan köpande och säljande part. Det gäller tidig dialog såväl som dialogen under och efter en upphandling.

– En ständig dialog är avgörande för att parterna ska kunna mötas och förstå varandras behov. Det skapar tillit och förtroende, vilket bidrar till bättre offentliga affärer, säger Charlotta Palmgren, sakkunnig på myndigheten och projektledare för rapporten.

Ständig dialog innebär i praktiken att parterna för kontinuerliga samtal med varandra även utanför en specifik upphandling. Det är inte en enskild aktivitet, utan snarare en rad aktiviteter där syftet är att mötas och förstå varandras behov bättre.

Men det är inte bara parterna i en upphandling som behöver förbättra sin dialog. Ständig dialog berör också andra intressenter till offentlig upphandling. Därför startar myndigheten i februari i år ett näringslivsråd.

– Syftet är att skapa ett forum där företag delar kunskap, erfarenheter och insikter med varandra och myndigheten för att tillsammans bidra till att utveckla de offentliga affärerna, berättar Inger Ek, som leder näringslivsrådet.

I rapporten till regeringen föreslås även flera andra åtgärder som skulle göra det mer intressant, enkelt och attraktivt för företag att delta i offentliga affärer.

Följande åtgärder föreslås:

  • Utveckla den ständiga dialogen
  • Upprätta utvecklingsprogram för en välfungerande marknad
  • Nyttja potentialen i de upphandlande organisationernas köpkraft genom mer enhetliga krav
  • Underlätta för företag att hitta offentliga affärer
  • Stärka kunskapen om hur företag kan arbeta med insyn och kontroll i sina leveranskedjor

Myndighetens stöd till företag

Upphandlingsmyndigheten har ett brett stöd till företag. Det består bland annat av juridiskt stöd, utformning av kriterier för hållbar upphandling och statistik och analys om offentliga affärer. Myndigheten tillhandahåller också en nationell annonsplats för valfrihetssystem, Hitta LOV-uppdrag och en Frågeservice som besvarar frågor om offentlig upphandling. Stödet till företag sammanfaller i många delar med stödet till upphandlande organisationer.

I år har myndigheten fått ett nytt regeringsuppdrag som även det kopplar an till företag. Uppdraget handlar om att identifiera åtgärder som kan förenkla för företag att delta i offentlig upphandling, inklusive vilka hinder och möjligheter som finns i myndighetens eget stödarbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen i mars 2026.

Läs hela rapporten

Nuvarande regeringsuppdrag

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige