Gå direkt till innehåll
Regionerna bäst på tillgänglighet i upphandling

Pressmeddelande -

Regionerna bäst på tillgänglighet i upphandling

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät där över 700 organisationer svarat på frågor om krav på hållbarhet i upphandling. Enkätsvaren visar också att uppföljningen av de krav som ställs kan bli bättre.

Frågorna i Nationella upphandlingsenkäten som Upphandlingsmyndigheten genomförde i oktober 2022 handlar bland annat om i vilken utsträckning som kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentliga bolag ställer krav på tillgänglighet i upphandlingar. Närmare 7 av 10 (66 procent) av de över 700 upphandlande organisationer som svarat ställer krav på tillgänglighet men variationen är stor.

Regionerna är bäst på att ställa tillgänglighetskrav i upphandlingar. Närmare 9 av 10 regioner gör det i hög utsträckning. Det kan bero på att vård och kollektivtrafik är områden där tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar är extra viktigt och att regionerna därför har god kunskap inom området.

– Att det bara är 6 av 10 kommuner som svarar att de i stor utsträckning ställer krav på tillgänglighet är för lite. Kommunerna har stor inverkan på människors livsvillkor och förutsättningar att vara delaktiga i samhället, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

I Sverige har ungefär 20 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Att ställa krav på tillgänglighet är därför viktigt i all upphandling. Det är även ett krav i lagen om offentlig upphandling att samtliga användares behov ska beaktas när det som anskaffas ska användas av fysiska personer.

Andelen organisationer som i hög utsträckning analyserar tillgänglighetsaspekter samt ställer och följer upp krav på tillgänglighet.

Källa: Den nationella upphandlingsenkäten 2022, Upphandlingsmyndigheten. Not: Frågorna i enkäten har svarsalternativen: 1= Nej, inte alls 2= I liten grad 3= I stor grad 4= Ja, helt och hållet. Svarsalternativen 3 och 4= i hög utsträckning.

Många organisationer uppger att de analyserar tillgänglighetsaspekter men det är långt ifrån alla. Att inte göra en analys innebär en risk för att de krav som ställs inte är relevanta och att behov missas.

– I ett tidigt skede av upphandlingsprocessen bör principen om universell utformning tillämpas. Det innebär att man tänker strategiskt för att säkerställa att miljöer, produkter och tjänster ska kunna användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare, säger Ellionor Triay Strömvall.

Jämfört med andelen organisationer som analyserar och ställer krav på tillgänglighet är det för få som följer upp de krav som ställs. Att inte följa upp kraven innebär att organisationen inte vet om den får den kvalitet som avtalats.

– Uppföljning har stor betydelse för förtroendet för den offentliga upphandlingen eftersom den visar att organisationen tar ansvar för hur våra gemensamma skattepengar används, avslutar, Ellionor Triay Strömvall.

Leverantörerna förväntar sig dessutom att vinnande kontrakt följs upp. I Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät från 2022 är det bara 2 av 10 leverantörer som uppger att det är tillräcklig uppföljning av vinnande kontrakt.

Om undersökningarna

Under oktober 2022 svarade över 700 upphandlande organisationer, varav 18 regioner och 243 kommuner, samt närmare 400 företag på Nationella upphandlingsenkäten (NUE) respektive Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät (UNE).

NUE är en utveckling av myndighetens tidigare uppföljning av Nationella upphandlingsstrategin. Respondenterna fick svara på olika antal frågor beroende på vilken roll de angav att de har i sin organisation. Upphandlare fick svara på frågor om träffsäker upphandling. Kommun-/stadsdirektörer, förvaltnings- eller affärsområdeschefer och ekonomidirektörer fick svara på frågor om ändamålsenlig inköpsverksamhet. Upphandlingsansvariga fick svara på samtliga frågor.

Resultatet och analysen av enkäten presenteras i Nationella upphandlingsrapporten. Analysen i rapporten bygger på organisationernas självskattningar. Det är alltså inte utfallet av upphandlingarna, utan förutsättningarna för att de ska vara träffsäkra, som redovisas.

Ett målområde i rapporten är Hållbar upphandling som är uppdelat i fem så kallade effektmål.

  • De offentliga inköpen bidrar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen
  • De offentliga inköpen bidrar till att ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi
  • Försörjning av varor och tjänster till offentlig sektor sker med skäliga arbetsvillkor
  • De tjänster och produkter som det offentliga anskaffar är tillgängliga för personer i alla åldrar oavsett behov eller funktionsförmåga
  • De offentliga inköpen är samhällsekonomiskt hållbara ur ett livscykelkostnadsperspektiv och tillvaratar marknadens innovationsförmåga

UNE är en uppföljning av en undersökning som gjordes 2017. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning bland aktiva (F-skatt) privata företag i Sverige. Underlaget för urval har begränsats till företag med uppgift om e-postadress till vd, eller annars försäljningschef, i det företagsregister som använts.

För mer information om metod, urval och bortfall hänvisas till rapporten.

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten
Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige