Gå direkt till innehåll
Värdet av de offentliga upphandlingarna minskar

Pressmeddelande -

Värdet av de offentliga upphandlingarna minskar

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten. Det är en minskning med 6 miljarder kronor jämfört med 2019.

Det är första gången sedan vi började mäta 2012 som värdet av de upphandlingspliktiga inköpen minskar.

– Värdet av den offentliga upphandlingen följer utvecklingen av BNP. Att minskningen av BNP första pandemiåret påverkar den offentliga upphandlingen är därför inte förvånande, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingspliktiga inköp, värde (mdkr) och andel av BNP, 2012–2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Upphandlingspliktiga inköp 646 652 660 676 716 742 794 825 819
BNP till baspris 3 321 3 392 3 550 3 788 3 911 4 101 4 279 4 485 4 472
Andel av BNP till baspris 19,5 % 19,2 % 18,6 % 17,8% 18,3 % 18,1 % 18,5 % 18,4 % 18,3 %

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2022. Not: BNP till baspris exkluderar skatter och subventioner. Vid jämförelser mellan åren bör hänsyn tas till att beloppen inte är inflationsjusterade.

De upphandlingspliktiga inköpen för stat, kommuner och regioner uppskattas till 630 miljarder kronor 2020. Till det kommer de offentligt ägda bolagens och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp som sammanlagt uppgick till 190 miljarder. De offentligt ägda bolagens inköp uppgick till 174 miljarder kronor och de privata bolagens till 16 miljarder kronor.

– Vissa privata företag omfattas av upphandlingslagarna. Det är företag som är verksamma på elnäts- och fjärrvärmemarknaden som står för huvuddelen av de upphandlingspliktiga inköp som privata bolag gör, förklarar Andreas Doherty.

Kommunerna annonserar flest upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas i de flesta upphandlingar. Den reglerar hur kommuner, regioner, myndigheten och andra upphandlande organisationer ska göra sina inköp. Alla offentliga upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader över direktupphandlingsgränsen, som idag är 700 000 kronor, ska som huvudregel annonseras och konkurrensutsättas.

Det annonseras årligen cirka 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Drygt 4 av 10 upphandlingar avser tjänster, kommunerna står för cirka 7 av 10 upphandlingar och 3 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete.

Mer statistik om offentlig upphandling finns i vår statistiktjänst.

Beräkning av värdet av offentlig upphandling

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen beräknas utifrån nationalräkenskaperna. Det är SCB som ansvarar för nationalräkenskaperna som publiceras med cirka 18 månaders eftersläpning.

De offentliga inköpen i nationalräkenskaperna utgörs av offentlig sektors insatsförbrukning, bruttoinvesteringar och sociala naturaförmåner exklusive moms.

Alla offentliga inköp ingår inte i nationalräkenskaperna. I beräkningen görs därför tillägg för de offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna. Avdrag görs för inköp som inte är upphandlingspliktiga.

Mer om värdet av den offentliga upphandlingen och beräkningen finns i statistikartikeln:

Statistik om värdet av den offentliga upphandlingen 2020

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Vi ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och statsstödsfrågor. Vi är statistikmyndighet för statistik på upphandlingsområdet. År 2019 utsågs vi till Sveriges modernaste myndighet. 

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige