Gå direkt till innehåll
Värdet av den offentliga upphandlingen ökar igen

Pressmeddelande -

Värdet av den offentliga upphandlingen ökar igen

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick år 2021 till 879 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten. Det är en ökning med 60 miljarder kronor eller 7 procent jämfört med år 2020.

Värdet av den offentliga upphandlingen ökar igen – från 819 miljarder kronor år 2020 till 879 miljarder kronor år 2021.

– Värdet av den offentliga upphandlingen följer i stort utvecklingen av BNP. Den förra mätningen påverkades av pandemin. Nu ser vi en rejäl återhämtning som nästan motsvarar ökningen av BNP, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Mellan åren 2019 och 2020 minskade värdet av den offentliga upphandlingen med 6 miljarder. Det var första gången sedan mätningarnas början 2012 som värdet minskade.

Upphandlingspliktiga inköp, värde (mdkr) och andel (%) av BNP, 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
Upphandlingspliktiga inköp 742 794 825 819 878
BNP till baspris 4101 4279 4485 4472 4873
Andel av BNP till baspris 18,1 18,5 18,4 18,3 18,0

Källa: SCB (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2023. Not: BNP till baspris exkluderar skatter och subventioner. Vid jämförelser mellan åren bör hänsyn tas till att beloppen inte är inflationsjusterade.

De upphandlingspliktiga inköpen för stat, kommuner och regioner uppskattas till 666 miljarder kronor 2021. Till det kommer de offentligt ägda bolagens och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp som sammanlagt uppgick till 213 miljarder kronor. De offentligt ägda bolagens inköp uppgick till 195 miljarder kronor och de privata bolagens till 18 miljarder kronor.

– Många privata företag som är verksamma på elnäts- och fjärrvärmemarknaden omfattas av upphandlingslagarna. De står för huvuddelen av de upphandlingspliktiga inköp som privata bolag gör, förklarar Andreas Doherty.

Kommunerna annonserar flest upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas i 9 av 10 upphandlingar som annonseras. LOU reglerar, tillsammans med andra upphandlingslagar, hur kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra upphandlande organisationer ska göra sina inköp. Alla offentliga upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader över direktupphandlingsgränsen, som idag är 700 000 kronor, ska som huvudregel annonseras och konkurrensutsättas. Direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster är 7,8 miljoner kronor.

Årligen annonseras drygt 17 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Drygt 4 av 10 upphandlingar avser tjänster och 3 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete. Kommunerna står för cirka 7 av 10 upphandlingar. Små och medelstora företag står tillsammans för 7 av 10 anbud som kontrakteras.

Mer statistik om offentlig upphandling finns i vår statistiktjänst och i statistikdatabasen på webbplatsen.

Statistiktjänsten

Statistikdatabasen

Beräkning av värdet av den offentliga upphandlingen

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen beräknas utifrån nationalräkenskaperna. Det är SCB som ansvarar för nationalräkenskaperna som publiceras med cirka 18 månaders eftersläpning, därför avser skattningen av de upphandlingspliktiga inköpen år 2021.

De offentliga inköpen i nationalräkenskaperna utgörs av offentlig sektors insatsförbrukning, bruttoinvesteringar och sociala naturaförmåner exklusive moms.

Alla offentliga inköp ingår inte i nationalräkenskaperna. I beräkningen görs därför tillägg för de offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna. Avdrag görs för inköp som inte är upphandlingspliktiga.

Mer om värdet av den offentliga upphandlingen och beräkningen finns i en artikel på i statistiktjänsten.

Statistik om värdet av den offentliga upphandlingen 2021

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige