Pressmeddelande -

Stockholms stad väljer nya leverantörer till Skolplattform Stockholm

– Nu kan vi starta arbetet med att införa ett nytt, modernt it-stöd för alla skolor och förskolor i Stockholms stad. Det är ett omfattande och spännande projekt som nu tar sin början, säger Ann Hellenius, tf avdelningschef på utbildningsförvaltningen och ansvarig för upphandlingen.

I upphandlingen av it-stöd för frånvaro och närvaro har it-företaget Nova Software fått uppdraget att leverera ett it-stöd för att hantera, registrera och följa upp barns och elevers frånvaro och närvaro.

Stockholms stad har även utsett en ny leverantör när det gäller it-stöd för dokumentation av barns och elevers lärande. It-företaget Ping Pongs anbud var det som bäst uppfyllde stadens kvalitetskrav i kombination med en bra prisbild.

Avtal för it-stöd om barn- och elevregister slöts i december. Det innebär att tre av fem upphandlingar inom Skolplattform Stockholm nu är avslutade. Inga överprövningar har inkommit och avtal kan därmed skrivas för it-stöd elevdokumentation samt frånvaro/närvaro.

– Vårt uppdrag är att förse Stockholms stads skolor och förskolor med bra pedagogiska verktyg och effektiva administrativa rutiner. Vi ska stödja verksamhetens behov av förnyelse och ett förändrat arbetssätt. Det gör vi genom att erbjuda ett modernt it-stöd som är flexibelt, individanpassat, mobilt och effektivt. Vi får också ett system som gör det möjligt att koppla på e-tjänster och appar, säger Ann Hellenius.

Fakta om Skolplattform Stockholm
En gemensam skolplattform för Stockholms stads skolor och förskolor utgör en del i arbetet
att nå Stockholms stads vision 2030 om en skola i världsklass. Projektet Skolplattform Stockholm har tagit sin avstamp i regeringens strategi om den digitala agendan som är en process som ska leda till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Stockholms stad upphandlar en ny skolplattform för stadens samtliga skolverksamheter; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Skolplattformen ska stödja drygt 1 400 skolor och förskolor med cirka 300 000 potentiella användare. De fem upphandlingarna består av både
administrativa och pedagogiska funktioner.

Fakta om it-stöd för frånvaro och närvaro
It-stödet ska omfatta registrering, hantering och uppföljning av barns och elevers frånvaro och närvaro. Vårdnadshavare, elever och personal i förskola och skola ska enkelt kunna anmäla frånvaro respektive närvaro. Anmälan om frånvaro ska kunna göras via både dator, sms och mobil enhet. Det ska även gå att automatiskt informera om aktuell frånvaro via epost, mobil enhet eller sms samt enkelt redovisa statistik för både närvaro och frånvaro.


Fakta om it-stöd för elevdokumentation
Detta it-stöd ska kunna hantera all dokumentation enligt gällande styrdokument för förskola och skola. Det ska också kunna hantera förskolans och skolans dokumentation av elevers lärande på ett genomtänkt och lättavändbart sätt samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt.

Stödet omfattar bland annat förskolans dokumentation, grundskolans IUP (individuell utvecklingsplan) samt nationella prov, betyg och slutbetyg inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Fakta om upphandlingen
För att genomföra upphandlingen har utbildningsförvaltningen tillsatt en projektgrupp bestående av sakkunniga inom områdena utbildning/skola, it, upphandling, juridik och informationssäkerhet. Projektgruppen har inhämtat underlag inför kravställningen från en referensgrupp bestående av ett hundratal representanter från Stockholms stads utbildningsverksamheter. Verksamhetsrepresentanterna har även deltagit aktivt i utvärderingen av de inkomna anbuden.


Upphandlingen har genomförts med selektivt förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingen har genomförts som en gemensam upphandling av Stockholms stads samtliga stadsdelsnämnder, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. Upphandlingen har genomförts av utbildningsförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och stadelsförvaltningarna.

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • upphandling
  • skolplattform stockholm

Regioner

  • Stockholm

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

Relaterat innehåll