Gå direkt till innehåll
Vallentuna, Swedavia AB och övriga kommuner i Arlandaregionen fördjupar samarbetet

Nyhet -

Vallentuna, Swedavia AB och övriga kommuner i Arlandaregionen fördjupar samarbetet

Ett fördjupat samarbete mellan Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner och Swedavia AB har inletts. Samarbetet inom den så kallade Arlandaregionen avser trafikinfrastruktur, bebyggelseutveckling (bostäder), näringslivsutveckling och miljöfrågor. Avsikten är att skapa vinster till gagn för regionens utveckling.

Det fördjupade samarbetet syftar till att genom ett proaktivt förhållningssätt skapa ytterligare förutsättningar för att uppnå gemensamma positiva effekter, till gagn för Arlandaregionens utveckling. Strategier för detta ska redovisas i en delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen vilken ska inkludera en gemensam vision. Utvecklingsplanen – som ska kunna antas av respektive part under 2016 – ska behandla utvecklings- och tillväxt frågor rörande trafikinfrastruktur, bostadsbyggande, näringsliv och miljö.

- Det känns jättebra att vi kan använda våra gemensamma krafter för att nå gemensamma mål för vår delregion, säger Örjan Lid, kommunstyrelseordf i Vallentuna kommun. Tillsammans har vi mycket större möjligheter att nå våra mål och dessutom lär vi oss massor av varandra när vi samarbetar, avslutar han.

Följande områden ingår i arbetet med den delregionala utvecklingsplanen och den gemensamma visionen:

Infrastruktur och trafikering – Detta är en fortsatt viktig förutsättning för många utvecklingsområden inom delregionen.

Bostadsbyggande - Arlandakommunerna har i många sammanhang framfört att utbyggnad av infrastruktur och trafikering i ökad utsträckning bör samordnas med utbyggnad av bostäder. Därför är bostadsbyggandet ett viktigt och naturligt område för ett fördjupat samarbete.

Näringslivsutveckling – Målsättningen är att ett fördjupat samarbete kring etablering av nya företag ska leda till totalt sett bättre förutsättningar för näringslivet, jämfört med om berörda kommuner uppträder var och en för sig och som konkurrenter.

Miljö – Miljö- och klimatperspektivet i den fysiska planeringen accentuerat. Samtidigt växer kluster i regionen av företag med stort kunskapsinnehåll som vill vara framstående på miljöområdet.

Arbetet påbörjas år 2014 för att fortgå under 2015 och avslutas under 2016 med antaganden i respektive kommunfullmäktige. Därmed avsätter parterna också egna och gemensamma resurser under perioden 2014-2016.

För mer information:

Örjan Lid, Kommunstyrelsens ordf i Vallentuna kommun, 08-587 85 005

Roland Beijer, Kommundirektör i Vallentuna kommun, 08-587 85 201

Elisabeth Wennerström, Kommunikatör/Presskontakt i Vallentuna kommun, 08-587 85 088

Bakgrund

Under åren 2005-2007 genomförde Arlandakommunerna ett gemensamt EU-projekt - STRAIR (Strategic Development and Cooperation between Airport Regions). Projektet genomfördes som ett
Interreg IIIC-projekt och omfattade sju flygplatsregioner i Europa. Utöver Arlandakommunerna deltog dåvarande Regionplanekontoret Stockholm, Regionförbundet Uppsala och Lfv Stockholm – Arlanda flygplats. Projektet var till 50 procent finansierat av de parter som deltog och till 50 procent med EU-medel.

Det ledande partnerskapet för STRAIR delades mellan flygplatsregionerna Stockholm och Oslo.
STRAIR-projektet resulterade bland annat i att ett gemensamt handlingsprogram för näringslivsutveckling i Stockholm-Arlandaregionen utarbetades 2007. Arlandakommunerna ställde sig samstämmigt bakom handlingsprogrammet som ett underlag för fortsatt delregional samverkan.

Samarbetet påbörjades 2008 och har bedrivits som ett löst partnerskap mellan Arlandakommunerna och Swedavia, Stockholm-Arlanda flygplats samt Regionplanekontoret. Partnerskapet utsåg
Sigtuna som sammankallande kommun under 2008, och som ansvarig för att leda arbetet fram till att ett mer organiserat partnerskap etablerats. Värdskapet för samverkan har därefter årligen roterat mellan Arlandakommunerna.

Frågan om ett mer formaliserat samarbete mellan kommunerna behöver fortsatt diskuteras och
utvecklas. Vidare krävs det ramar för ett utökat ekonomiskt och personellt stöd. Under 2013 och 2014 ansvarar Upplands Väsby kommun för värdskapet i samarbetet. Samverkan har hittills bedrivits via en beredningsgrupp med tjänstemän från respektive kommun samt Swedavia Arlanda flygplats och TMR (f.d. Regionplanekontoret). TMR har också ansvarat för att genomföra två till fyra årliga gemensamma möten med företrädare för kommunledningen i respektive kommun (kommunstyrelsens ordförande,och företrädare för oppositionen samt kommundirektörer/chefer). Arbetet har främst resulterat i gemensamma yttranden och andra ställningstaganden kring delregionala utvecklingsfrågor.

Nedan redovisas några exempel på aktiviteter eller resultat av aktuellt samarbete i Arlandaregionen.

I den av landstingsfullmäktige år 2010 antagna regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) har Arlanda-Märsta utpekats som en av regionens åtta yttre regionala stadskärnor. Ett första PM om den regionala stadskärnan Arlanda/Märsta, som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet, har tagits fram. Därutöver har ägarna till det gemensamma bolaget Airport City Stockholm – det vill säga Sigtuna kommun, Swedavia, Arlanda flygplats och Arlandastad Holding – utarbetat en stadsbyggnadsstrategi för flygplatsstaden Airport City Stockholm.

Väg 268 E4 –Grana. I Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021
finns 480 mkr anvisade (inklusive 90 mkr medfinansiering från kommunerna Upplands Väsby och Vallentuna). Objektet finns även med i den nya Länsplanen 2014-2025.

Samverkan har skett i förstudie som Trafikförvaltningen, SLL, under 2012 bedrivit om en
avgrenad Roslagsbana till Arlanda, det vill säga en ny kollektivtrafikförbindelse mellan de två regionala stadskärnorna Arlanda-Märsta och Täby-Arninge.

Större logistikföretag som är intresserade av nyetablering hänvisas av kommunerna Vallentuna och Upplands Väsby till Sigtuna kommun. Detta är bland annat resultatet av en gemensamt genomförd rundresa i Arlandakommunerna år 2009 där kommunernas verksamhetsområden och profil för näringslivet studerades.

Arlandaregionen och Arlandakommunerna har etablerats som begrepp på regional nivå i Stockholms och Uppsala län.

Samverkan om besöksnärings/turism har genomförts vid några tillfällen.

Det är detta samarbete som nu ytterligare fördjupas enligt beskrivningen ovan.  ./.

 

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Henrik Kelfve

Henrik Kelfve

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 076-641 49 90
Kontaktcenter

Kontaktcenter

Presskontakt 08-587 850 00