Gå direkt till innehåll
Nya miljözoner från 2020
Nya miljözoner från 2020

Pressmeddelande -

Stora delar av bilparken utanför miljözoner

Stora delar av bilparken utanför miljözoner

Regeringen gav i förra veckan besked om införande av nya miljözoner. Vroom har analyserat hur dagens personbilspark klarar sig i förhållande till de nya kraven. Det visar sig att 70% av alla bilar som är i trafik idag inte kommer tillåtas att köra i miljözon 2 efter år 2022. Endast ca 26 000 bilar eller 0,5% av bilparken klarar idag kraven för att få köra i den strängare miljözon 3 som införs 2020.

Regeringen har beslutat att från år 2020 ge kommunerna rätt att införa två nya typer av miljözoner. Detta innebär att stora delar av den svenska personbilsparken inte kommer tillåtas köra i de stadskärnor där miljözoner införs. De nya zoner som införs är miljözon 2 och 3. Miljözon 2 införs 2020 och förbjuder i ett första steg alla bilar som inte uppfyller kraven enligt euro 5 eller euro 6. Därefter skärps kraven år 2022 då även dieselbilar som klarar kraven enligt euro 5 förbjuds i miljözon 2. Miljözon 3 införs år 2020 och tillåter endast rena elbilar, bränslecellsbilar samt gasbilar som uppfyller kraven enligt euro 6.

Miljözon 1 

Finns redan idag och förbjuder tunga fordon som inte uppfyller kraven enligt euro 5 eller euro 6. Från och med 2021 skärps kraven så att även tunga fordon med euro 5 förbjuds.

Miljözon 2 

Införs 2020 och förbjuder alla bilar som inte klarar miljökraven enligt euro 5 eller euro 6. Från och med 2022 förbjuds även dieselbilar som klarar kraven enligt euro 5 i miljözon 2.

Miljözon 3 

Gäller från och med 2020 och tillåter enbart elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar som uppfyller kraven enligt euro 6.

Vroom har tittat på hur många bilar som påverkas av de nya reglerna för miljözoner. Både genom att analysera dagens personbilspark men också genom att prognostisera hur bilparken kommer se ut när de nya reglerna införs.

I dag finns ca 4,8 miljoner personbilar i trafik i Sverige. Av dessa når 55% inte upp till kraven i miljözon 2 så som de kommer se ut när reglerna träder ikraft år 2020. 70% av dagens personbilspark klarar inte kraven i miljözon 2 när de skärps 2022. Detta innebär att ca 3,4 miljoner bilar som finns i trafik på den svenska marknaden idag inte kommer tillåtas att köra i miljözon 2 efter 2022. Dessa bilar ägs till 98% av privatpersoner.

Kraven för miljözon 3 uppnås idag bara av knappt 26 000 bilar eller ca 0,5% av den totala personbilsparken. 

I princip alla bilar som nyregistreras idag uppfyller kraven för att få köra i miljözon 2, både vid införandet och efter skärpningen år 2022. Nyregistreringar i kombination med att det skrotas ett stort antal bilar varje år gör att bilparkens sammansättning kommer se annorlunda ut när de nya reglerna för miljözoner träder i kraft. 

Vroom har prognostiserat hur stor andel av personbilsparken som kommer klara kraven i miljözon 2 när de införs 2020 och när de skärps 2022. Prognosen bygger på antagandet att det kommer nyregistreras ca 350 000 bilar per år under de kommande fyra åren och att det samtidigt kommer avregistreras ca 250 000 bilar per år.

Baserat på ovanstående antaganden så kommer 57% av bilparken så som den beräknas se ut år 2020 klara kraven som ställs för att få köra i miljözon 2. Två år senare när kraven skärps kommer 55% av alla personbilar tillåtas att köra i miljözon 2.

Ämnen


vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

 vroom.nu

Presskontakt

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Presskontakt Försäljningschef 08 – 55 60 35 90

experter på statistik, analys & målgruppsurval inom svensk fordonsmarknad

vroom är sedan 1997 Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. Vi hjälper våra kunder och partners att skaffa en gedigen förståelse för sin marknad och utifrån denna skapa och genomföra effektiva och pricksäkra marknadsförings- och säljaktiviteter.

vroom Stockholm AB
Sicklastråket 3
13154 Nacka