Skip to main content

Akademiska Hus delårsrapport januari - september 2008

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2008 16:45 CET

Akademiska Hus uppvisar ett förbättrat driftöverskott för perioden men den finansiella oron påverkar fastighetsvärderingen och därmed resultatet negativt.

Fastighetsrörelsen fortsätter att uppvisa ett fortsatt mycket stabilt kassaflöde med ett ökat driftöverskott för perioden. Den osäkra marknadssituationen har dock medfört en högre riskpremie och Akademiska Hus har höjt kalkylränta och direktavkastningskrav. Det har lett till att det bedömda marknadsvärdet på befintligt fastighetsbestånd har minskat med 1810 Mkr från ett ingående värde vid periodens början om 48389 Mkr. Oron på finansmarknaden har också påverkat finansnettot negativt. Dessa två faktorer har i sin tur lett till ett försämrat resultat före skatt.

- Akademiska Hus står starkt i den finansiella oron. Med en kundbas som huvudsakligen består av universitet och högskolor har vi stabila och kreditvärdiga kunder och långa kontrakt. Vi har en mycket sund löpande fastighetsrörelse. Vi står väl rustade på finansieringssidan efter att tidigare ha säkerställt upplåning om totalt 4100 Mkr, vilket har bidragit till att den genomsnittliga kapitalbindningstiden har förlängts från 3,6 till 4,0 år, säger Thomas Norell, vd Akademiska Hus.

Kvartalsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 582 Mkr (3 428). Vakansgraden uppgick till 2,8 procent (3,2). I värde utgör vakanserna 1,5 procent (2,2).
  • Driftöverskottet har förbättrats och uppgår till 2 372 Mkr (2 178). Driftöverskottsgraden uppgår till 65 procent (63).
  • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 683 Mkr (1 961). Resultatförsämringen beror på negativa värdeförändringar i fastigheter som netto uppgår till -1 055 Mkr (218).
  • Finansnettot för perioden uppgick till -593 Mkr (-422). Det försämrade finansnettot förklaras av en lägre positiv värdeförändring av finansiella derivatinstrument jämfört med samma period föregående år. Dessutom bidrog delvis fortsatt höga kreditspreadar på grund av kreditoron.
  • Sedan föregående höst har beslut fattats om långfristig upplåning om totalt 4 100 Mkr vilket har bidragit till en förlängning av kapitalbindningen till 4,0 år jämfört med 3,6 år vid årsskiftet.
  • Periodens resultat blev 591 Mkr (1 429).

Kvartalsrapporten i sin helhet finns att ladda ner och läsa på www.akademiskahus.se


För mer information:
Thomas Norell, vd Akademiska Hus
Tel: 070-634 57 58
E-post: thomas.norell@akademiskahus.se

Johanna Eurén, informationsavdelningen Akademiska Hus
Tel: 070-6287403
E-post: johanna.euren@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Med cirka 3,2 miljoner kvm uthyrningsbar yta, 4,8 miljarder i hyresintäkter och 46,3 miljarder i fastighetstillgångar 2008 är Akademiska Hus Sveriges andra största fastighetsbolag. Med årliga investeringar i ny- och ombyggnationer om cirka två miljarder är Akademiska Hus också landets största byggherre. Akademiska Hus är ledande på lokaler för högre utbildning och forskning och har fastigheter på 32 orter över hela landet, fördelat på sex regionbolag. Koncernkontoret ligger i Göteborg. Bolaget bildades 1993 då marknaden för statens fastigheter reformerades.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.