Media-no-image

Pengar att utveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning

Pressmeddelanden   •   2015-04-02 09:30 CEST

Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I uppdraget ingår också att anpassa Svenskt Demenscentrums Demens ABC för dem som har behov av språkligt stöd för att ta till sig utbildningen.

Språkombudsutbildningen har utvecklats i samverkan med forskare från Stockholms Universitet och Södertörns högskola och har genomförts av Äldrecentrum och inom ramen för olika projekt sedan 2008. Språkombuden är anställda inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar som ger stöd och handledning i språkutveckling för kollegor på arbetsplatserna. De medverkar också till att utveckla kommunikationen på hela arbetsplatsen.

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. För att göra den mer tillgänglig för dem som behöver språkligt stöd ska ett stödmaterial utvecklas.

– Den här satsningen känns helt rätt i tiden. Vård- och omsorgscollege ser det som en angelägen fråga och vi ser fram emot ett nära samarbete med både Äldrecentrum och Demenscentrum, säger Zenita Cider, VD för föreningen Vård- och omsorgscollege.

– Äldrecentrum ser fram emot att vidareutveckla språkombudsutbildningen så att den når fler. Vi ser att kommunikationen är en väldigt viktig del i omsorgen om de äldre, säger Bengt Larsson, utvecklingschef vid stiftelsen Äldrecentrum.

Föreningen Vård- och omsorgscollege certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning och består av Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Pacta, Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som arbetar med att ta fram kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Det sker genom forskning, utveckling och lärande i frågor som rör äldre människors liv. Stockholms läns landsting och Stockholms stad är stiftelsens huvudmän.

Kontaktpersoner
För mer information ta kontakt med:
Äldrecentrum - Projektledare Kerstin Sjösvärd kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se tel: 08-690 58 82
Vård- och omsorgscollege - VD Zenita Cider zenita.cider@vo-college.se tel: 08-452 7624

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se

Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I uppdraget ingår också att anpassa Svenskt Demenscentrums Demens ABC för dem som har behov av språkligt stöd för att ta till sig utbildningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Statlig satsning på mest sjuka äldre utvärderad

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 14:36 CET

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter i landet som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Det vill säga människor som har omfattande vårdinsatser från flera verksamheter både inom kommun och landsting. Stimulansmedlen som delades ut till försöksverksamheterna omfattade totalt 210 miljoner kronor under tre år. I utvärderingsuppdraget ingick också att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre.

Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging Research Center (ARC) tillsammans med Stockholms läns Äldrecentrum.

Rapporten visar att det finns stora utmaningar men att verksamheterna tagit steg på vägen.

– Projekten visar på värdet av samverkan mellan aktörer. Medarbetare har fått en ökad kunskap om och förståelse för varandras roller och kompetens. Men vi blir både hoppfulla och pessimistiska. Hoppfulla därför att det finns så mycket engagerad personal som visar att det går att åstadkomma förändringar. Pessimistiska för att det är så lite intresse att lära av och utveckla det som prövats. Knappt hälften av försöksverksamheterna lever vidare helt eller delvis, säger Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Målet med utvärderingen var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling.

I rapporten beskrivs exempelvis projekt för in- och utskrivning från sjukhus, försök med individuell samordnare samt med samlokalisering av verksamheter för att främja teamarbete över ansvarsgränser och målgrupper.

En svårighet för försöksverksamheterna var att identifiera målgruppen, de mest sjuka äldre.

– Ju tydligare projekten kunnat identifiera de mest sjuka äldre, desto mer framgångsrika har de varit. Vi har därför valt att ge en bakgrund till de olika definitioner som finns av målgruppen, säger Chatrin Engbo.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att sprida kunskap och väcka nya idéer. Vi efterlyser också nya satsningar, där modeller för en samordnad vård och omsorg kan prövas och följas upp forskningsmässigt på ett sådant sätt att det går att dra slutsatser om modellernas brister och förtjänster, säger Chatrin Engbo.

Ladda ned Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) och dess bilagor här: http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/nationellaexempel/

Kontakt:

Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum,
08-690 58 09, chatrin.engbo@aldrecentrum.se

Läs mer om Äldrecentrum, www.aldrecentrum.se.

Läs mer om Aging Research Center (ARC): www.ki-su-arc.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

Läs vidare »
Ennzpbb9rld8udklgo3t

Clara Lindblom (V) ny styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 16:04 CET

Stockholms stads äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom (V) har utsetts till styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet.

Media-no-image

PRESSINBJUDAN: Seminarium om SNAC – en nationell studie om äldres liv och hälsa

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 16:32 CET

84 procent av de äldre i storstaden och 83 procent av de äldre i mindre orter tycker att livet just nu är mycket eller ganska bra. Detta och mycket mer visar studien SNAC som ger en bild av utvecklingen över tid för äldre personer från 60 år och uppåt.

Den 7 november bjuder den nationella studien SNAC in till ett journalistseminarium för att berätta om resultat som presenteras i rapporten ”Äldres liv och hälsa”.

Rapporten jämför utvecklingen av hälsa och levnadsförhållanden för äldre från år 2001/04 till år 2007/10 samt gör en jämförelse mellan äldre som bor i storstaden och äldre boende på mindre orter. I rapporten redovisas statistik inom områden såsom demografi, socioekonomi, livsstil, funktionsförmåga, sjukdomar, psykologiska faktorer samt livsupplevelse för de äldre.

Medverkande
Mårten Lagergren, docent och nationell samordnare inom SNAC-studien
Laura Fratiglioni, professor och ansvarig för befolkningsdelen av SNAC-studien för Kungsholmen
Johan Berglund, professor och ansvarig för befolkningsdelen av SNAC-studien för Blekinge

Program 7 november 2014

12.00 Inledning och information om SNAC
Mårten Lagergren, docent samt Laura Fratiglioni, professor

12.10
Presentation av resultat ur rapporten ”Äldres liv och hälsa”
Johan Berglund, professor

12.30-12.45
Tid för frågor samt avslutning

I samband med seminariet serveras enklare lunchmacka.

Datum och tid
Den 7 november 2014, klockan 12.00 − cirka 12.45.

Plats
Föreläsningssalen, Svenska Läkarsällskapet (SLS), Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande till Linda Larsson, linda.larsson@aldrecentrum.se, tfn 08-690 68 52 senast den 5 november.

Kontakt: Mårten Lagergren, forskningsledare Stockholms läns Äldrecentrum och samordnare för SNAC-studien, marten.lagergren@aldrecentrum.se, tfn 08-690 5812.

Laura Fratiglioni, professor och ansvarig för befolkningsdelen av SNAC-studien för Kungsholmen, laura.fratiglioni@ki.se, tfn 08-690 5818.

Johan Berglund, professor och chef för SNAC-Blekinge, jbu@bth.se, tfn 0708-44 74 94.

Fakta om SNAC-studien
SNAC står för Swedish National Study on Aging and Care. Det är en långsiktig nationell forskningsstudie av åldrande, vårdbehov och omsorg för de äldre. I den första baslinjeundersökningen, som startades i mars 2001 och avslutades under åren 2003/04, undersöktes sammanlagt 8452 personer. I en återundersökning, som startade 2007 och avslutades år 2010, undersöktes 5126 tidigare undersökta personer samt 1161 nytillkomna 60- och 81-åringar.

Studien stöds ekonomiskt av Socialdepartementet samt av kommunerna och landstingen i de fyra SNAC-områdena: De fem kommunerna i Skåne (Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad), Karlskrona kommun i Blekinge, stadsdelen Kungsholmen i Stockholms stad samt Nordanstigs kommun i Hälsingland.

För mer information se www.snac.org.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

84 procent av de äldre i storstaden och 83 procent av de äldre i mindre orter tycker att livet just nu är mycket eller ganska bra. Detta och mycket mer visar studien SNAC som ger en bild av utvecklingen över tid för äldre personer från 60 år och uppåt. Den 7 november bjuder studien SNAC in till ett journalistseminarium för att berätta om resultat från rapporten ”Äldres liv och hälsa”.

Läs vidare »
Znyey8yyvgk7ccwtl9hz

Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas

Pressmeddelanden   •   2014-07-09 09:31 CEST

Under de senaste trettio åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga livslängd efter 65 år minskat med ett år. Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas. I dag går fortfarande tre män på en kvinna över 85, men den proportionen håller på att minska. Männen i Sverige blir allt äldre.

Mwgleu3lzeospd73ditm

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 13:49 CEST

En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar inom hemtjänst eller med personer med funktionsnedsättning är att vara en god förebild, en person som kan ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. För att stötta detta arbeta har Stiftelsen Äldrecentrum tagit fram handboken ”Mat och måltid i fokus” med tips och råd runt maten och måltiden.

Kaglz0g9oskyfw8nvh3k

Hur ska framtidens hemtjänst förmedlas?

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 12:16 CEST

Vem ska bestämma vad inom hemtjänsten? Och kan man förmedla hemtjänst utan krav på biståndsbedömning? Den frågan ställer sig Äldrecentrum i sin senaste rapport. - Hemtjänst utan biståndsbedömning skulle ge den äldre en starkare ställning och mer makt över sin egna situation. Säger Ingrid Hjalmarson , utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Media-no-image

Bristande rutiner för samarbete riskerar att leda till bristande vård

Pressmeddelanden   •   2014-04-30 09:45 CEST

Äldre med komplexa behov behöver samordnade insatser från sjukvård och äldreomsorg. Men hur fungerar samarbetet mellan landsting och kommun?
Bristfälligt.
Faller äldre personer med omfattande vård- och omsorgsbehov fortfarande mellan stolarna?
Risken kvarstår.
Detta är svaren som de två utredarna från Äldrecentrum ger i en ny rapport, ”Samverkan på väg”.

Sedan 1999 har Äldrecentrum i fyra studier undersökt hur samarbetet mellan kommunernas och landstingets vård- och omsorgsaktörer i Stockholms län fungerar. Med ledning av studie tre presenterade revisionerna i Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Täby kommun sju förbättringsförslag för att säkerställa den äldres rätt till en sammanhållen vård och omsorg.

I den fjärde rapporten Samverkan på väg undersöker nu Äldrecentrum hur de olika vårdgivarna inom Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Täby levt upp till de förbättringsförslag som revisorerna tidigare presenterat. I rapporten framkommer att det ännu är mycket kvar innan de sju rekommendationerna är ouppnådda.

-Systemet fungerar inte när det gäller de äldre med omfattande behov av vård och sjukvård. De äldre kommer i kontakt med många olika aktörer. Var och en jobbar för sig utifrån sitt uppdrag, men det är viktigt att få till en helhet som säkerställer att ingen glöms bort längs med vägen. Det handlar om patientsäkerhet och trygghet, säger Sven Erik Wånell, utredare på Äldrecentrum.

- Tack vare besjälad personal i primärvården och äldreomsorg fungerar samarbetet trots allt ofta. Men det saknas tid, rutiner och bra verktyg för att få samverkan att fungera på ett säkert sätt. Ännu har t.ex. inte äldreomsorgens utförare tillgång till det gemensamma informationssystemet WebCare, trots att det finns beslut om att systemet ska användas sedan sex år tillbaka. Där finns tydliga beslut om vad som ska ske, men det sker inte, även om det är viktigt just för att säkerställa att ingen av vårdtagarna glöms bort, att ingen faller mellan stolarna, säger Sven Erik Wånell.

Sammanfattning:

 • Rapporten Samverkan på väg utgår från att äldre med stora sammansatta vård och omsorgsbehov har rätt till en trygg och sammanhållen vård.

 • Enligt rapporten lever Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Täby kommun ännu inte upp till någon av de sju rekommendationer som revisorerna gav 2011.

 • Rekommendationerna handlar om att skapa rutiner och strukturer som säkerställer att den äldre som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov får samordnade insatser och inte faller mellan stolarna när han eller hon får vård från flera olika aktörer.

Kontakt:
Sven Erik Wånell, utredare, sven.erik.wanell@aldrecentrum.se, 08-690 58 68

Sanna Nilsson, kommunikatör, sanna.nilsson@aldrecentrum.se, 08-690 68 91


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Revisionen i Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Täby kommun har uppdragit till Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum att belysa på vilka sätt revisonens sju rekommendationer kring samverkansfrågor från 2011 beaktats. Slutsats: samarbetet mellan kommuner och landstinget i Stockholms stad är bristfälligt.

Läs vidare »
Media-no-image

Framtidens demensvård -specialinriktade team?

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 12:30 CET

Specialinriktade hemtjänstgrupper som ger riktad demensvård.

Det kan vara framtiden om Stockholms pilotprojekt får fäste i Sverige.

Under 2012 fick 34 hemtjänstenheter i Stockholm chans att specialisera sig och anpassa sin organisation. Hemtjänstgrupperna inriktade sig på att specifikt stödja och vårda äldre personer som fortfarande bor hemma, men som drabbats av någon form av demenssjukdom. Projektet visade sig slå väl ut och fortsatte under 2013 och 2014. Både de äldre, deras anhöriga och hemtjänstpersonalen lovordar arbetssättet.

-  På mycket kort tid lyckades personalen göra stora skillnader med små medel, säger Karin Gens, utredare på Äldrecentrum.

Ligga till grund för framtida arbetsmetoder

Hon har, tillsammans med utredare Sven Erik Wånell, utvärderat den första delen av projektet.

-  Det som gjorde störst intryck var att alla de anhöriga som intervjuades var otroligt nöjda. De som gått från vanlig hemtjänst till specialiserad demensvård upplevde skillnaden som natt och dag, säger Karin Gens, utredare på Äldrecentrum.

I rapporten ”Hemtjänst för personer med demenssjukdom”, gjord av stiftelsen Äldrecentrum, framkommer att satsningen gett goda resultat som kan ligga till grund för framtida demensvård.

-  En väldigt viktig del var att den äldre fick en starkare relation till sin kontaktman när färre personer tog hand om den äldre. Då gavs det möjlighet att bygga förtroende och relation mellan vårdtagare och vårdgivare. Först då, när förtroendet finns, kan vården ge bra insatser.

I rapporten framkommer också att det bör bli enklare för den enskilde att välja en specialiserad hemtjänstgrupp. Det bör vara självklart för biståndshandläggarna att informera om och vägleda den äldre till en sådan grupp

Pilotprojektet finansieras av Äldrenämnden i Stockholms stad. Under 2012 delades ett bidrag på nio miljoner kronor ut av. Det har användas som stöd för utveckla de 34 specialiserade hemtjänstgrupperna riktade mot äldre personer med demenssjukdom.

Faktaruta: Specialiserad hemtjänstgrupp

·  En specialiserad hemtjänstgrupp kan ses som ett första steg mot att utveckla demensteam i Stockholms stad.

·  Den specialiserade hemtjänstgruppen ska vara en definierad grupp av personal inom hemtjänstenheten.

·  En ansvarig person med kunskaper inom demensområdet leder och samordnar gruppen. 


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Specialinriktade hemtjänstgrupper som ger riktad demensvård. Det kan vara framtiden om Stockholms pilotprojekt får fäste i Sverige. - På mycket kort tid lyckades personalen göra stora skillnader med små medel, säger Karin Gens, utredare på Äldrecentrum. Resultaten kan nu ligga till grund för framtida demensvård.

Läs vidare »
Media-no-image

Yngre med demenssjukdom en bortglömd grupp

Pressmeddelanden   •   2014-01-23 14:50 CET

Vad händer när minnet sviker och du har många år kvar till pensionen?

Vad händer när samhället inte förstår konsekvenserna av din sjukdom?

Det temat utreds en ny rapport som Äldrecentrum ger ut i januari.

Gruppen unga med demenssjukdom hör vi sällan talas om. Men gruppen finns och är sannolikt större än det antal som kommer i kontakt med sjukvården. Det är också en grupp som har svårt att be om hjälp.

2012 fick 51 personer under 65 år i Stockholms län en demensdiagnos. Den yngsta var 49 år. Majoriteten av de drabbade var kvinnor. Gruppen yngre med demens är liten, men drabbas hårt. Det är människor som är mitt i livet och som fortfarande är aktiva i arbete. En del har minderåriga barn.

 • Ett problem är att sjukdomsinsikten kan vara väldigt dålig. Många gånger ser personen själv inte problemet, säger Lars Sonde, utredare på Stockholms läns Äldrecentrum och författare till rapporten ”Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs”

Ofta är det de anhöriga som lägger märke till en beteendeförändring.  För barn och unga till drabbade föräldrar kan situationen bli tuff.

 • Anhöriga får dra ett tungt lass. Men det finns stöd både för den här gruppen och för deras anhöriga. Sociala medier har blivit viktiga. I dag finns det stödgrupper för barn och ungdomar till personer med demens, säger Lars Sonde.

Rapporten visar att kunskapen om vad det innebär att drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar måste bli bättre i samhället. Det uppkommer bland annat många onödiga och problematiska situationer därför att biståndshandläggare eller handläggare vid Försäkringskassan inte förstår konsekvenserna av demenssjukdomen. I rapporten beskrivs gruppens, inklusive anhörigas, specifika problem men också vilka stödinsatser som i dag erbjuds i länet. De förslag på åtgärder som avslutar rapporten visar att det finns en del att göra för att utveckla omhändertagandet av yngre personer med demens.

 • Gruppen yngre med demens får andra problem. De befinner sig mitt i livet och är kvar i arbetslivet. I vissa fall har de barn som är yngre och som fortfarande behöver sin mamma eller pappa under sin uppväxt, säger Lars Sonde.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Vad händer när minnet sviker och du har många år kvar till pensionen? Vad händer när samhället inte förstår konsekvenserna av din sjukdom? Det temat utreds i en ny rapport som Äldrecentrum ger ut i februari. 2012 fick 51 personer under 65 år i Stockholms län en demensdiagnos. Den yngsta var 49 år. Majoriteten av de drabbade var kvinnor mitt i livet. En del av dem har minderåriga barn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Information
 • linda.larsson@aldrecentrum.se
 • 08-690 68 52
 • 070-001 15 76

Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Äldrecentrums övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Adress

 • Äldrecentrum
 • Gävlegatan 16
 • 113 30 Stockholm
 • Vår hemsida