Media-no-image

Framtidens demensvård -specialinriktade team?

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 12:30 CET

Specialinriktade hemtjänstgrupper som ger riktad demensvård.

Det kan vara framtiden om Stockholms pilotprojekt får fäste i Sverige.

Under 2012 fick 34 hemtjänstenheter i Stockholm chans att specialisera sig och anpassa sin organisation. Hemtjänstgrupperna inriktade sig på att specifikt stödja och vårda äldre personer som fortfarande bor hemma, men som drabbats av någon form av demenssjukdom. Projektet visade sig slå väl ut och fortsatte under 2013 och 2014. Både de äldre, deras anhöriga och hemtjänstpersonalen lovordar arbetssättet.

-  På mycket kort tid lyckades personalen göra stora skillnader med små medel, säger Karin Gens, utredare på Äldrecentrum.

Ligga till grund för framtida arbetsmetoder

Hon har, tillsammans med utredare Sven Erik Wånell, utvärderat den första delen av projektet.

-  Det som gjorde störst intryck var att alla de anhöriga som intervjuades var otroligt nöjda. De som gått från vanlig hemtjänst till specialiserad demensvård upplevde skillnaden som natt och dag, säger Karin Gens, utredare på Äldrecentrum.

I rapporten ”Hemtjänst för personer med demenssjukdom”, gjord av stiftelsen Äldrecentrum, framkommer att satsningen gett goda resultat som kan ligga till grund för framtida demensvård.

-  En väldigt viktig del var att den äldre fick en starkare relation till sin kontaktman när färre personer tog hand om den äldre. Då gavs det möjlighet att bygga förtroende och relation mellan vårdtagare och vårdgivare. Först då, när förtroendet finns, kan vården ge bra insatser.

I rapporten framkommer också att det bör bli enklare för den enskilde att välja en specialiserad hemtjänstgrupp. Det bör vara självklart för biståndshandläggarna att informera om och vägleda den äldre till en sådan grupp

Pilotprojektet finansieras av Äldrenämnden i Stockholms stad. Under 2012 delades ett bidrag på nio miljoner kronor ut av. Det har användas som stöd för utveckla de 34 specialiserade hemtjänstgrupperna riktade mot äldre personer med demenssjukdom.

Faktaruta: Specialiserad hemtjänstgrupp

·  En specialiserad hemtjänstgrupp kan ses som ett första steg mot att utveckla demensteam i Stockholms stad.

·  Den specialiserade hemtjänstgruppen ska vara en definierad grupp av personal inom hemtjänstenheten.

·  En ansvarig person med kunskaper inom demensområdet leder och samordnar gruppen. 


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Specialinriktade hemtjänstgrupper som ger riktad demensvård. Det kan vara framtiden om Stockholms pilotprojekt får fäste i Sverige. - På mycket kort tid lyckades personalen göra stora skillnader med små medel, säger Karin Gens, utredare på Äldrecentrum. Resultaten kan nu ligga till grund för framtida demensvård.

Läs vidare »
Media-no-image

Yngre med demenssjukdom en bortglömd grupp

Pressmeddelanden   •   2014-01-23 14:50 CET

Vad händer när minnet sviker och du har många år kvar till pensionen?

Vad händer när samhället inte förstår konsekvenserna av din sjukdom?

Det temat utreds en ny rapport som Äldrecentrum ger ut i januari.

Gruppen unga med demenssjukdom hör vi sällan talas om. Men gruppen finns och är sannolikt större än det antal som kommer i kontakt med sjukvården. Det är också en grupp som har svårt att be om hjälp.

2012 fick 51 personer under 65 år i Stockholms län en demensdiagnos. Den yngsta var 49 år. Majoriteten av de drabbade var kvinnor. Gruppen yngre med demens är liten, men drabbas hårt. Det är människor som är mitt i livet och som fortfarande är aktiva i arbete. En del har minderåriga barn.

 • Ett problem är att sjukdomsinsikten kan vara väldigt dålig. Många gånger ser personen själv inte problemet, säger Lars Sonde, utredare på Stockholms läns Äldrecentrum och författare till rapporten ”Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs”

Ofta är det de anhöriga som lägger märke till en beteendeförändring.  För barn och unga till drabbade föräldrar kan situationen bli tuff.

 • Anhöriga får dra ett tungt lass. Men det finns stöd både för den här gruppen och för deras anhöriga. Sociala medier har blivit viktiga. I dag finns det stödgrupper för barn och ungdomar till personer med demens, säger Lars Sonde.

Rapporten visar att kunskapen om vad det innebär att drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar måste bli bättre i samhället. Det uppkommer bland annat många onödiga och problematiska situationer därför att biståndshandläggare eller handläggare vid Försäkringskassan inte förstår konsekvenserna av demenssjukdomen. I rapporten beskrivs gruppens, inklusive anhörigas, specifika problem men också vilka stödinsatser som i dag erbjuds i länet. De förslag på åtgärder som avslutar rapporten visar att det finns en del att göra för att utveckla omhändertagandet av yngre personer med demens.

 • Gruppen yngre med demens får andra problem. De befinner sig mitt i livet och är kvar i arbetslivet. I vissa fall har de barn som är yngre och som fortfarande behöver sin mamma eller pappa under sin uppväxt, säger Lars Sonde.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Vad händer när minnet sviker och du har många år kvar till pensionen? Vad händer när samhället inte förstår konsekvenserna av din sjukdom? Det temat utreds i en ny rapport som Äldrecentrum ger ut i februari. 2012 fick 51 personer under 65 år i Stockholms län en demensdiagnos. Den yngsta var 49 år. Majoriteten av de drabbade var kvinnor mitt i livet. En del av dem har minderåriga barn.

Läs vidare »
Qjbmxgw7dcxxxiymy9m7

Ungdomsbesök uppskattat på äldreboenden

Pressmeddelanden   •   2013-11-06 08:30 CET

2012 startade Stockholms stad projektet ”Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden”. Målet med projektet var att erbjuda äldre personer på vård- och omsorgsboenden ett större utbud av meningsfulla aktiviteter på helgerna. Man ville också ge unga människor en möjlighet att prova på att arbeta inom äldreomsorgen. På uppdrag av äldreförvaltningen har Äldrecentrum utvärderat projektet.

Nto3dtuzfn7y7t6nmk7c

Äldre ”debuterar” sent inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2013-10-15 08:15 CEST

En ny studie visar att genomsnittet för äldre personer som för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet sker vid 84 års ålder. Studien visar även att 80 procent av de som för första gången får äldreomsorg är ensamboende.

Pbqefyvvxrikseabvwwz

Pressinbjudan: Nationell konferens - Vi blir också äldre - levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning som åldras

Pressmeddelanden   •   2013-10-14 08:17 CEST

Med en växande grupp äldre personer med utvecklingsstörning krävs mer kunskap och nya förhållningssätt - både vad gäller vård, stöd och bemötande. Konferensen som hålls den 14 november i Stockholm synliggör de utmaningar som finns och lyfter fram de senaste rönen inom forskningen. Arrangör är Riksförbundet FUB, CARPE, Hjälpmedelsinstitutet, Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum.

Z9aulzht8jxh9nfatkhh

Utvärdering visar att navigeringskurs i vården hjälper anhöriga

Pressmeddelanden   •   2013-10-01 14:17 CEST

Demens brukar ibland kallas de anhörigas sjukdom eftersom familj och vänner i hög grad påverkas. De anhöriga gör ofta stora insatser och med den tunga bördan kommer stress och utmattning. Behovet av information om vart man kan vända sig samt mer kunskap om demenssjukdomar är stort. Som stöd till de anhöriga har man nu prövat en navigeringskurs för anhöriga.

Sz5nbiltmzcs92bfgqxs

Rapport från Äldrecentrum visar på ojämlikhet i hälsa bland äldre stockholmare

Pressmeddelanden   •   2013-09-24 09:00 CEST

Även om de flesta äldre stockholmare rapporterar att de har en god hälsa är nedsatt funktionsförmåga, psykisk ohälsa och en känsla av ensamhet en del av vardagen för många äldre. Det visar resultat från Stockholms läns folkhälsoenkät som redovisas i Äldrecentrums rapport Äldre personers hälsa och livssituation.

Media-no-image

Ny rapport från Äldrecentrum visar att gemenskap ger hälsa

Pressmeddelanden   •   2013-04-22 06:12 CEST

I Enskede-Årsta-Vantör bedriver man sedan många år tillbaka ett framgångsrikt arbete med olika former av förebyggande insatser riktade till äldre. I rapporten Gemenskap ger hälsa har
Äldrecentrum tittat närmare på stadsdelens träffpunkter och gym-verksamhet som riktar sig till seniorer.

En viktig målsättning med den förebyggande verksamhet som bedrivs i Enskede-Årsta-Vantör är att minska ensamheten bland de äldre. De enkätsvar och intervjuer som redovisas i Äldrecentrums rapport visar att stadsdelen levt upp till sina mål. Nio av tio besökare på träffpunkterna har fått nya bekanta, och många träffar sina nya bekanta även utanför träffpunkterna.

– Det Äldrecentrums utvärdering visar är att det lönar sig att satsa på förebyggande arbete. Inte minst när det gäller att minska ensamhet bland de äldre. En majoritet av de äldre i Stockholms län ansöker inte om insatser från äldreomsorgen förrän de är en bra bit över 80 år. Men att man klarar av det praktiska i vardagen är ingen garanti för att man har det sociala stöd och de sociala nätverk man behöver för att må bra och känna sig trygg och där fyller den förebyggande verksamheten en viktig roll, säger Chatrin Engbo, direktör Äldrecentrum.

Närhet och personal framgångsfaktorer
I Enskede-Årsta-Vantör finns totalt fem träffpunkter och ett seniorgym. Man har också en fixartjänst, heminstruktör för syn- och hörselnedsatta, anhörigstöd och trygghetsringning tillsammans med pensionärsorganisationerna.  Alla Enskede-Årsta-Vantörs träffpunkter är bemannade och på flera av dem tar man också hjälp av volontärer. En framgångsfaktor är närheten, man kan ta sig till träffpunkten själv, kanske stödd av granne eller ledsagare. En annan, ännu viktigare faktor, är personalen. Äldrecentrums rapport visar att personalens betydelse för att skapa en välkomnande atmosfär, trygghet och stabilitet upplevs som central för de äldre.

När Äldrecentrum ställde frågan om varför man besöker träffpunkterna och seniorgymmet till besökarna var det vanligaste svaret att man vill träffa folk.

Många av de som kommer till kaféet är väldigt ensamma
berättar en deltagare. De flesta är äldre, de unga, de som är kring 70, har mer att göra. Men här finns alla åldersgrupper från 70 och uppåt. Vi tänker inte på ålder.

När min make gick bort, berättar en annan, kände jag att jag måste ut bland folk, jag letade bland alla verksamheterna här i Hagsätra, Röda Korset, PRO, SPF, kyrkan, och fann den här. Jag fick reda på seniorcaféet när jag var med på träff i Hagsätra kapell som församlingen ordnade för nyblivna änkor/änkemän. Jag berättade för en granne som också blivit änka. Vi går hit och vi har blivit bästa vänner.

– I Enskede-Årsta-Vantör har man steg för steg byggt upp en verksamhet med varierad inriktning. Träffpunkterna drivs av kunnig och engagerad personal och besökarna är över lag väldigt nöjda. Nu är utmaningen att fortsätta utveckla arbetet och att sprida kunskap om de framgångsfaktorer man har identifierat och de erfarenheter man har gjort i stadsdelen, säger Chatrin Engbo.
 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

I Enskede-Årsta-Vantör bedriver man sedan många år tillbaka ett framgångsrikt arbete med olika former av förebyggande insatser riktade till äldre. I rapporten Gemenskap ger hälsa har Äldrecentrum tittat närmare på stadsdelens träffpunkter och gym-verksamhet som riktar sig till seniorer.

Läs vidare »
Media-no-image

Väljer äldre personer hushållsnära tjänster istället för hemtjänst?

Pressmeddelanden   •   2013-03-05 06:31 CET

Möjlighet till självbestämmande och flexibilitet är två skäl till att äldre väljer hushållsnära tjänster med RUT-avdrag istället för offentligt finansierad äldreomsorg. Det framkommer i det
examensarbete som Rebecka Falk och Erica Risberg skrivit i samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum.

Uppgifter från Statistiska Centralbyrån visar att äldre personer är den grupp i samhället som i störst utsträckning använder hushållsnära tjänster med RUT-avdrag.36 procent av alla RUT-avdrag 2010
gjordes av personer som var 65 år eller äldre.

Tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum har Rebecka Falk och Erica Risberg, studerande på Socialhögskolan i Stockholm, tittat närmare på äldre personers erfarenheter av att använda sig av RUT-avdraget. De har bland annat intervjuat ett antal äldre personer i Nacka kommun med egen erfarenhet av att använda hushållsnära tjänster.

De personer som intervjuades hade förhållandevis små hjälpbehov och använde RUT-tjänster i relativt liten utsträckning och då främst till hushållssysslor. För den här gruppen framstod hushållsnära tjänster med RUT-avdrag som ett mer attraktivt alternativ än biståndsbedömd hemtjänst, trots att ingen av de intervjuade hade tidigare erfarenheter av offentligt finansierad äldreomsorg.

–De intervjuade hade genomgående positiva erfarenheter av att använda tjänsterna. Inflytande och självbestämmande framhölls som särskilt positivt. Intervjupersonerna gav även uttryck för en bristande tillit gentemot den offentligt finansierade äldreomsorgen, säger Rebecka Falk.

Tidigare forskning saknas
Pär Schön, forskare vid Äldrecentrum och Aging Research Center var handledare för Rebecka Falk och Erica Risberg examensarbete. Han hoppas att Äldrecentrum ska få möjlighet att göra en mer omfattande studie av hur äldre personer använder sig av RUT-avdraget.

–RUT-avdraget är en relativt ny företeelse och därför saknas det forskning. En intressant socialpolitisk fråga som vi gärna skulle titta närmare på är hur RUT förhåller sig till den offentliga äldreomsorgen. Använder de äldre sig av RUT-avdraget som ersättning för eller komplement till offentlig äldreomsorg, eller både och?  

Rebecka Falk och Erica Risberg avslutar sitt examensarbete med en diskussion där äldreomsorgens jämlikhetsambition sätts i relation till studiens resultat.

–Från politiskt håll har man slagit fast att omsorgen ska vara tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft. Samtidigt ges äldre personer med ekonomiska resurser möjligheten att genom RUT-avdraget köpa sig självbestämmande och flexibilitet medan övriga hänvisas till den biståndsbedömda hemtjänsten, säger Erica Risberg.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Möjlighet till självbestämmande och flexibilitet är två skäl till att äldre väljer hushållsnära tjänster med RUT-avdrag istället för offentligt finansierad äldreomsorg. Det framkommer i det examensarbete som Rebecka Falk och Erica Risberg skrivit i samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum.

Läs vidare »
Media-no-image

Äldrecentrum utbildar anställda i bostadsföretag om demens

Pressmeddelanden   •   2013-02-21 06:01 CET

Äldrecentrum är med när Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) utbildar anställda i medlemsföretagen om åldrandet och demens. Bovärdar och fastighetsskötare ska få lära sig mer om symptom på demenssjukdom, vilket stöd äldre personer med olika typer av kognitiv svikt behöver för att kunna bo kvar hemma, och hur man bäst bemöter en växande grupp äldre hyresgäster som lever med demenssjukdom.

Var femte person över åttio år är drabbad av en demens. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer. En siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Allt fler bor äldre bor också kvar allt längre hemma. Det ställer nya krav, inte bara på äldreomsorg och hemtjänst, utan också på helt andra samhällsfunktioner och yrkesgrupper.

–Att allt fler äldre bor kvar allt längre hemma är en utveckling som vi på SABO har varit medvetna om och kunnat följa sedan början av 90-talet. Våra medlemmar, de allmännyttiga bostadsföretagen, får en allt större andel äldre hyresgäster, säger Ylva Sandström, expert på boende för äldre, SABO.

Kunskap leder till trygghet
Ylva Sandström berättar också att det inte är helt ovanligt att anställda i bostadsföretagen är de som först upptäcker när allt inte står rätt till med en äldre person.

–Att arbeta som exempelvis bovärd eller fastighetsskötare innebär många möten och kontakter med hyresgäster. Ibland är du den första som märker att en hyresgäst har drabbats av en sjukdom eller inte klarar sig själv längre. När det gäller personer med demenssjukdom blir det självklart enklare om man vet vilka symptomen är och hur man bäst bemöter en person som kanske uppträder förvirrat eller visar tecken på oro.

Att det är positivt att bostadsföretagen utbildar sina medarbetare om åldrandet och ser till att de har kunskap när det gäller demenssjukdomar är något som Cecilia Werge, projektledare från Äldrecentrum håller med om.

–På Äldrecentrum tycker vi att det är väldigt bra att SABO visar att man tar de här frågorna på allvar. En förutsättning för att äldre personer ska kunna bo kvar längre hemma, att det ska fungera och bli ett tryggt och bra kvarboende, är ju att man får den hjälp och det stöd man behöver och i det arbetet har bostadsföretagen en viktig roll.

Fler organisationer borde följa SABOS exempel  
Cecilia Werge menar att många organisationer och företag skulle behöva mer kunskap om åldrande och demenssjukdomar.  Hon hoppas att fler ska följa SABOS exempel.

–Fastighetsägare har inflytande på den fysiska miljö vi lever i. Har de rätt kunskaper leder det förhoppningsvis till beslut och prioriteringar som är bra också för de äldre hyresgästerna. För personer med demenssjukdom kan det till exempel göra stor skillnad om man ser över och tänker igenom hur boendemiljön är utformad. Andra företag och organisationer kan påverka och underlätta på andra sätt. I verksamheter som arbetar nära medborgarna kan den här typen av kunskaper göra stor skillnad.

SABOS utbildningsdag om demens för anställda i bostadsföretag hålls den 2 maj i Stockholm.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Äldrecentrum är med när Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) utbildar anställda i medlemsföretagen om åldrandet och demens. Bovärdar och fastighetsskötare ska få lära sig mer om symptom på demenssjukdom, vilket stöd äldre personer med olika typer av kognitiv svikt behöver för att kunna bo kvar hemma, och hur man bäst bemöter en växande grupp äldre hyresgäster som lever med demenssjukdom.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Information
 • agsannjivma.stegseylfdqininilsmwdonhwnsodqn@aldrecentrumsu.se
 • 08-690 68 91

Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Äldrecentrums övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Adress

 • Äldrecentrum
 • Gävlegatan 16
 • 113 30 Stockholm
 • Vår hemsida