Skip to main content

Taggar

Äldre och åldrande

Specialistsjuksköterska - med fördjupad kunskap och helhetssyn

En uppföljning av Stockholms stads satsning på att utbilda specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre gjord av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Rapporten Tillit och relationer: Om kvalitet i hemtjänsten - en kunskapsöversikt

I denna kunskapsöversikt belyses olika områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet är att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en väl fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens och arbetsmetoder, hur mycket tid de har för att utföra insatserna hos den äldre och med vilken kontinuitet arbetet kan utföras är några av de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Rapporten Vårdbehov och insatser för de äldre i stadsdelen Kungsholmen

Denna rapport beskriver genomförande och resultat av en datainsamling av den långvariga vård- och omsorgsinsatsen under perioden 1 mars 2006 - 28 februari 2013 och årliga tvärsnittsundersökningar avseende samtliga personer som är biståndsbedömda av Kungsholmens stadsdelsnämnd och som är 65 år och äldre och bor i särskilt boende per den 1 mars 2006 - 2013.

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Dokument   •   2014-05-05 12:01 CEST

Rapporten beskriver de äldres situation och behov av stöd och hjälp, hur samhället möter dem som är i behov av hemtjänst samt hemtjänstpersonalens och biståndshandläggarnas situation. Rapporten beskriver också olika förändringar i samhället, som har påverkat hemtjänstens nuvarande utformning och förutsättningar.

Rapporten "Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs"

Stiftelsen Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva specifika problem och behov som finns och att kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

Äldrecentrum rapport 2013:9 Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

2012 startade Stockholms stad projektet ”ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden”. 44 boenden i Stockholms stad ansökte och beviljades medel för att anställa ungdomar i syfte att kunna erbjuda personer på vård- och omsorgsboenden något meningsfullt och trevligt att göra, individuellt eller i grupp även på helger. Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen Stockholms stad följt projektet.

Äldrecentrums rapport 2013:7 - Äldreomsorgens ”debutanter”

I denna rapport belyses utvecklingen med avseende på omsorgsbehov och beviljade insatser under sex år för de personer som ett visst år för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet – äldreomsorgens ”debutanter”. Analysen visar att detta i allmänhet sker vid hög ålder – 84 år. Efter tre år har hälften av äldreomsorgens ”debutanter” avlidit.

Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom

Anhörigkonsulenter har tillsammans med minnesmottagningen på Dalens sjukhus, prövat en navigeringskurs för anhöriga till personer som nyligen diagnostiserats med en demenssjukdom eller en kognitiv svikt. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat kursen och beskriver initiativtagarnas och målgruppens förväntningar på och erfarenheter av navigeringskursen.

Äldrecentrum rapport 2013:1 Valfrihetens LOV
RUT en nödvändig lyx. Falk och Risberg C-uppsats.

RUT en nödvändig lyx. Falk och Risberg C-uppsats.

Checklista demens särskilt boende

Checklista demens särskilt boende

Dokument   •   2012-10-23 06:15 CEST

Checklista demens bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Varje område innehåller frågor om den enskilde personen och utgår från de riktlinjer som Socialstyrelsen ger högst prioritet. Checklistan är framtagen av Äldrecentrum i samarbete med Svenskt Demenscentrum och SveDem.

Rapporten - "Korttidsplats - vårdform som söker sitt innehåll"

Denna studie redovisar resultaten från en randomiserad studie på Södermalm, där en grupp som sökt men fått avslag på korttidsplats efter sjukhusvård lottades att få en korttidsvistelse medan kontrollgruppen fick de biståndsbedömda insatserna i hemmet. Studien innehåller också en översikt av den förhållandevis begränsade kunskap som finns om korttidsvården.

Rapporten "Jag bara lyfter luren - så kommer dom"

"Jag bara lyfter luren - så kommer dom" är Äldrecentrums senaste rapport och det är en utvärdering av Äldreteamet i Huddinge, ett samverkansprojekt mellan Huddinge Kommun och Stockholms läns landsting. Rapporten visar att projektet lyckats skapa en trygg och sammanhållen vård och omsorg för gruppen de mest sjuka äldre, en grupp som ofta hamnar mellan stolarna när flera aktörer ska samverka.

Program för konferens om åldrande och vård i Sverige

Ansvariga politiker, tjänstemän i deltagande kommuner och landsting, observatörer från myndigheter och organisationer inom äldreområdet samt press bjuds in för att ta del av en dag om åldrande och vård i Sverige. Konferensen presenterar arbetsläge och resultat från datainsamlingen inom SNAC, The Swedish National Study on Aging and Care som är en studie av vården i fyra områden i Sverige.

Konferensprogram till  "Språket som språngbräda - Konferens om språk och kompetensutveckling"

Kan kompetensutveckling hjälpa personer med bristfälliga kunskaper i svenska att stanna kvar på arbetsmarknaden och hur arbetar man på arbetsplatsen för att stötta personer som inte har svenska som modersmål? Det är exempel på två frågeställningar som presenteras när Äldrecentrum bjuder in till konferens den 22 mars. Programmet hittar du här.

Program till föreläsningar i Äldreforskningens hus

Onsdagen den 6 april 2011 bjuder Äldreforskningens hus in till öppet hus på Gävlegatan 16. Kom och ta del av en mängd föreläsningar och andra evenemang kring temat "Äldreforskning i dag och i morgon" Ta chansen att lyssna på ledande forskare och utredare inom äldreområdet. Tid: 8.30 - 16.00 Plats: Gävlegatan 16, Stockholm

Biståndshandläggare - att vakta pengar eller bedöma äldres behov

Rapporten presenterar vilka faktorer som styr och vilka förutsättningar som krävs för att biståndshandläggarna ska kunna göra mer individuella utredningar och fatta beslut om den äldres behov av stöd och hjälp. I rapporten framkom den komplexa och mångfacetterade innehållet i biståndshandläggarnas roll.

Rapport: Förebyggande hembesök

Rapport: Förebyggande hembesök

Dokument   •   2010-11-10 08:00 CET

Hälsosamtal med 75-åringar i Stockholms läns landsting

Lämplig bemanning i boende särskilt avsedd för personer med demenssjukdom

Vilken bemanning är lämplig i vård- och omsorgsboenden specifikt avsedda för personer med demenssjukdom? den frågan besvara Stiftelsen Äldrecentrums senaste rapport på.

Äldreteam - Vision och verklighet

Äldreteam - Vision och verklighet

Dokument   •   2010-09-23 13:40 CEST

En ny rapport från Äldrecentrum är nu klar. Rapporten är en uppföljning av Primärvården Gästrikland, omvårdnad Gävle och Gävle sjukhus satsning på Äldreteam för målgruppen multisjuka/multisviktande personer 75 år och äldre boende i Gävle som startade 2007. Rapporten ligger till grund för möjligheten att följa utvecklingen av satsningen och för att få underlag till stöd för processen.