Skip to main content

ESMO 2016: Förlängd överlevnad med Vectibix vid spridd tjocktarmscancer – effekten särskilt tydlig hos patienter med tumör utgången från vänster sida av tjocktarmen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 13:35 CEST

Tillägg av antikroppen Vectibix till cytostatika ger signifikant förbättrad total överlevnad vid spridd tjocktarmscancer hos patienter där tumören inte har muterad RAS-gen. Nya retrospektiva analyser som presenterats vid ESMO-kongressen som pågår i Köpenhamn visar att detta är extra tydligt för de patienter som har tumör som uppstått i vänster del av tjocktarmen.

– Det här är kunskap som förbättrar möjligheten att välja rätt behandling till rätt patient, säger Michael Grövdal, medicinsk rådgivare vid Amgen. Det är ett viktigt mål vid all cancerbehandling.

I Sverige diagnostiseras över 4 000 nya fall av tjocktarmscancer varje år. Det gör tjocktarmscancer till den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor och den fjärde vanligaste hos män. Om sjukdomen upptäcks tidigt kan patienten så gott som alltid botas genom operation, men vid spridd sjukdom är prognosen betydligt sämre. Varje år avlider uppemot 2 000 personer till följd av tjocktarmscancer.

De resultat som nu presenteras vid ESMO 2016 Congress, Europas största cancerkongress, gäller retrospektiva analyser av studier på patienter med spridd tjocktarmscancer (metastaserad kolorektalcancer, mCRC). Det är sedan tidigare känt att Vectibix (panitumumab) endast har effekt hos patienter där generna för KRAS och NRAS är omuterade (RAS wt – vildtyp). Hos dessa patienter visar de nya analyserna att effekten är särskilt tydlig hos patienter där primärtumören suttit på tjocktarmens vänstra sida.

Analysen av fas II-studien PEAK visade att patienter vänstersidig tumör och RAS wt som fick Vectibix i kombination med cytostatika (FOLFOX6), som första linjens behandling uppnådde i median 43,4 månaders total överlevnad (OS), en ökning med 11,4 månader jämfört med dem som fick samma typ av cytostatika i kombination med bevacizumab.

En analys av samma population i studien PRIME visade att Vectibix i kombination med cytostatika (FOLFOX4), förlängde den totala överlevnaden med 6,7 månader jämfört med enbart cytostatika.

Även den progressionsfria överlevnaden, alltså den tid under och efter behandling som patienten kan leva med sin sjukdom utan att den förvärras, förbättrades av Vectibix som tillägg till cytostatika för patienter med wt RAS och vänstersidig primärtumör i båda studierna. I PEAK-studien gav Vectibix plus cytostatika en progressionsfri överlevnad på 14,6 månader i median, en ökning med 3,1 månader jämfört med cytostatika plus bevacizumab. I PRIME-studien gav Vectibix som tillägg till cytostatika en progressionsfri överlevnad på 12,9 månader, vilket innebär en ökning med 3,7 månader jämfört med behandling med enbart cytostatika.

Tumörens placering viktig för prognosen
– Utöver att visa på starka överlevnadsdata bidrar dessa analyser med värdefulla insikter i betydelsen av vilken sida av tjocktarmen primärtumören är utgången från, säger Michael Grövdal.

I de nu aktuella analyserna hade cirka 80 procent av tumörerna sitt ursprung i den vänstra delen av i tjocktarmen. Det är känt sedan tidigare att primärtumörens placering har betydelse för sjukdomsutveckling och prognos och att högersidig primärtumör i dagsläget är svårare att behandla. Också en del patienter med högersidig RAS wt cancer svarade på Vectibix i kombination med cytostatika och en större andel som fick tillägg av Vectibix uppnådde krympning av tumören än de som fick cytostatika med eller utan bevacizumab. Resultaten för gruppen med högersidig tumör var dock mycket mer osäkra och i nuläget kan inga definitiva slutsatser dras ifråga om möjligheten att differentiera behandlingsregimer för patienter med högersidig tumör.

– Vilken sida primärtumören uppträder på skulle därmed kunna användas som en surrogatmarkör för tumörbiologi och mutationsbelastning och ha potential att ge värdefull information för val av behandling för patienter med spridd tjocktarmscancer, säger Michael Grövdal.

Ytterligare information om de retrospektiva analyserna finns i ESMO Abstract #89P, Primary tumor sidedness impacts on prognosis and treatment outcome: results from three randomized studies of panitumumab plus chemotherapy versus chemotherapy or chemotherapy plus bevacizumab in 1st and 2nd line RAS/BRAF WT mCRC.

Vectibix (panitumumab) är en rekombinant, helt human IgG2 monoklonal antikropp som binder med hög affinitet och specificitet till EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). Vectibix är godkänt i Europa för behandling av vuxna patienter med metastaserande kolorektalcancer (mCRC) av RAS vildtyp:

  • som första linjens behandling i kombination med FOLFOX eller FOLFIRI.
  • som andra linjens behandling i kombination med FOLFIRI för patienter som har fått fluoropyrimidinbaserad kemoterapi (exklusive irinotekan) som första linjens behandling.
  • som monoterapi efter behandlingssvikt med kemoterapiregimer innehållande fluoropyrimidin, oxaliplatin och irinotekan.

Läs mer om Vectibix på Fass.se.

Om PRIME-studien
PRIME (Panitumumab Randomized Trial In Combination With Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer to Determine Efficacy) är en randomiserad, öppen fas III-studie där Vectibix i kombination med FOLFOX4 som första linjens behandling jämförts med enbart FOLFOX4 vid tidigare obehandlad mCRC som hade en Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status på 0–2. De primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

Av de 1 183 patienter som ingick i PRIME hade 505 tumörer av RAS wt. Av dessa patienter deltog 456 i en livskvalitetsanalys (Vectibix och FOLFOX4, n=232; FOLFOX4, n=224). I den aktuella metaanalysen ingår PRIME-data från 440 patienter med RAS wt mCRC som var utvärderbara för total överlevnad (overall survival, OS) och tidig tumörkrympning (early tumor shrinkage, ETS).

Om PEAK-studien
PEAK (Panitumumab Plus mFOLFOX6 vs. Bevacizumab Plus mFOLFOX6 for First Line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) Patients With Wild-Type Kirsten Rat Sarcoma-2 Virus (KRAS) Tumors) är en randomiserad, öppen fas II- studie där Vectibix och FOLFOX6 jämförts med bevacizumab och FOLFOX6 som första linjens behandling av RAS wt mCRC. I PEAK-studien deltog 285 patienter. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad. I den aktuella metaanalysen ingår PEAK-data från 154 patienter med RAS wt mCRC som var utvärderbara för OS och ETS.

Om ‘181-studien
Studie ‘181 (Comparison of Treatment Effect of Chemotherapy With Panitumumab to Chemotherapy Alone) är en randomiserad, öppen fas III-studie där Vectibix och FOLFIRI jämförts med enbart FOLFIRI som andrahandsbehandling hos 1 186 patienter med wt KRAS (exon 2) mCRC som progredierat på en tidigare fluoropyrimidin-baserad behandling. Co-primära effektmått var PFS och OS.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Eriksson Svensson
, medicinsk chef, Amgen, tel: 076–109 94 40

Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.