AstraZeneca and Cancer Research UK launch Functional Genomics Centre to accelerate the discovery of new medicines

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 08:45 CET

AstraZeneca today announced a new collaboration with Cancer Research UK to launch a centre of excellence in genetic screening, cancer modelling and big data processing aimed at accelerating the discovery of new cancer medicines.

Update on the Phase III EAGLE trial of Imfinzi and tremelimumab in advanced head and neck cancer

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 08:02 CET

AstraZeneca and MedImmune today announced overall survival results for the Phase III EAGLE trial. EAGLE is a randomised, open-label, multi-centre trial evaluating Imfinzi monotherapy or Imfinzi in combination with tremelimumab versus standard-of-care chemotherapy in patients with recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma......

New long-term data on Calquence presented at ASH 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 08:00 CET

AstraZeneca and Acerta Pharma, its haematology research and development centre of excellence, have presented new, long-term follow-up results for Calquence (acalabrutinib) in patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL).

NT-rådet rekommenderar Imfinzi (durvalumab) som ett behandlingsalternativ vid icke småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 13:47 CET

NT-rådets (Rådet för nya terapier) rekommendation till landstingen är att Imfinzi (durvalumab) kan införas som ett behandlingsalternativ vid icke småcellig lungcancer (NSCLC). Beslutet innebär att NT rådet ser ett visst värde i behandlingsalternativet men låter landsting och regioner själva avgöra i vilken mån det ska införas som ett behandlingsalternativ.

AstraZeneca presents clinical research advances for blood cancer patients at 2018 American Society of Hematology Annual Meeting

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 08:02 CET

AstraZeneca, together with Acerta Pharma, its haematology research and development centre of excellence, and MedImmune, its global biologics research and development arm, will present 27 abstracts, including six oral presentations, at the 2018 American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting & Exposition in San Diego, USA, December 1-4.

US FDA grants Fasenra Orphan Drug Designation for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 08:03 CET

AstraZeneca today announced that the US Food and Drug Administration has granted Orphan Drug Designation for Fasenra (benralizumab) for the treatment of Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (EGPA).

AstraZeneca provides update on the Phase III MYSTIC trial of Imfinzi and tremelimumab in Stage IV non-small cell lung cancer

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 08:02 CET

AstraZeneca and MedImmune, today announced final overall survival results for the Phase III MYSTIC trial, a randomised, open-label, multi-centre, global trial of Imfinzi (durvalumab) monotherapy and the combination of Imfinzi and tremelimumab, an anti-CTLA4 antibody, versus standard-of-care platinum-based chemotherapy in previously-untreated patients with Stage IV (metastatic)NSCLC.

AstraZeneca to divest US Synagis rights to Sobi

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 08:01 CET

AstraZeneca has agreed to sell US rights to Synagis(palivizumab) used for the prevention of serious lower respiratory tract infection (LRTI) caused by respiratory syncytial virus (RSV) to Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi). Sobi will commercialise Synagis in the US and around 130 AstraZeneca employees will transfer to Sobi as part of the transaction.

Fas III-studien DECLARE-TIMI 58 visar att dapagliflozin (Forxiga) som behandling av typ 2-diabetes i en bred patientpopulation signifikant minskar risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:15 CET

Behandling av typ 2-diabetes med dapagliflozin (Forxiga) i en bred patientpopulation, minskar risken för sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död med 17 procent jämfört med placebo (4,9% jämfört med 5,8%). Samtidigt bekräftas den sedan tidigare kända säkerhetsprofilen för dapagliflozin. Det visar de första resultaten från en stor internationell kardiovaskulär fas III-studie, DECLARE-TIMI 58, som presenterades som en av huvudnyheterna på den pågående amerikanska hjärtkongressen AHA i Chicago. Resultaten publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine (NEJM) (1). Över 17 000 patienter, varav 453 från 16 olika svenska centra, deltar i studien.

Studien utvärderade de kardiovaskulära effekterna av behandling med diabetesläkemedlet dapagliflozin,som tillägg till standardbehandling, jämfört med placebo över en period på upp till fem år, hos vuxna patienter med typ 2-diabetes, som har flera riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar eller etablerad kardiovaskulär sjukdom.

Resultat från DECLARE-TIMI 58 som nu presenterats för första gången i sin helhet visar att behandling med dapagliflozin uppnådde det primära säkerhetsmåttet (non-inferiority) jämfört med placebo avseende allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE), definierat som hjärtrelaterad död, hjärtinfarkt eller ischemisk stroke (p<0,001).

Gruppen som behandlades med dapagliflozin visade sig signifikant minskade andelen sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död med 17 procent jämfört med placebo (4,9% jämfört med 5,8%; hazard ratio (HR) 0,83; 95% konfidensintervall (KI): 0,73-0,95; p=0,005). Detta var ett av studiens två primära sammansatta effektmått. Denna minskning av hjärtsvikt eller hjärtrelaterad död var lika stor för hela studiepopulationen i DECLARE-TIMI 58, vilket innefattar både patienter med flera riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar och patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom. Färre allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE) observerades även i dapagliflozin-gruppen för det andra primära sammansatta effektmåttet, men denna skillnad var inte statistisk signifikant (8,8% jämfört med 9,4% for placebo; HR 0,93 (95% KI 0,84-1,03), p=0,17) (1).

– Detta bekräftar resultat från tidigare observationer med SGLT2-hämmare. Att undvika hjärtsvikt är viktigt ur flera aspekter, det är ett tillstånd som påverkar livskvaliteten för patienterna och kräver kostsamma insatser av vården och på det sättet ett viktigt effektmått. Det viktigaste resultatet med DECLARE är att man visar en prevention av hjärtsvikt, även i en primär preventiv grupp säger Mikael Dellborg, överläkare GUCH-centrum, medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i kardiologi vid Göteborgs universitet, och en av de två nationella huvudprövarna i Sverige för DECLARE.

– Den stora majoriteten (98%) av alla patienter med typ 2-diabetes i Sverige, behandlas i primärvården och 80 procent av dessa patienter har ingen tidigare känd kardiovaskulär sjukdom. Det gör DECLARE, med den största andelen primärpreventiva patienter, till en viktig studie. Studien visar att man skyddar mot kardiovaskulär död eller hjärtsvikt i hela populationen av patienter med typ 2-diabetes. Detta har man inte kunnat visa förut. Resultaten är därför relevanta för det stora flertalet av diabetespatienter. säger Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet och den andre nationella huvudprövaren i Sverige för DECLARE.

De sekundära utfallsmåtten i DECLARE visade endast nominell signifikans. För patienterna i studien som fick dapagliflozin minskade risken att utveckla eller förvärra njursjukdom med 24 procent (4,3% jämfört med 5,6% för placebo, HR 0.76 (95% KI 0,67-0,87)). Färre händelser av död oavsett orsak, visades i dapagliflozin-gruppen (6,2% jämfört med 6,6% för placebo, HR 0,93 (95% KI 0,82-1,04). Biverkningarna var likvärdiga med de som tidigare rapporterats från andra studier (1).

Om DECLARE-TIMI 58

DECLARE (Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events) TIMI-58 är en randomiserad, dubbelblind, och placebokontrollerad fas III-studie finansierad av AstraZeneca. Studiens huvudsyfte är att undersöka om Forxiga jämfört med placebo kan skydda mot kardiovaskulära händelser hos patienter med typ 2-diabetes och flera riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom eller patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom.

DECLARE omfattar mer än 17 000 patienter med typ 2-diabetes från 33 länder på 882 olika platser varav 453 svenska patienter från 16 olika studiecentra i åtta landsting och regioner; Dalarna, Jämtland, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland. Studien har genomförts i samarbete med de två oberoende akademiska forskargrupperna TIMI Study Group (Boston, USA) och Hadassah Hebrew University Medical Center (Jerusalem, Israel). 8

DECLARE är en del av det omfattande kliniska DapaCare-programmet för dapagliflozin som innefattar både randomiserade kliniska prövningar, inklusive en rad mekanistiska studier, det vill säga studier för att mer i detalj förstå verkningsmekanismen, och en internationell observationsstudie (CVD-REAL). Det kliniska DapaCare-programmet kommer generera information om patienter med kardiovaskulära riskfaktorer, etablerad kardiovaskulär sjukdom och olika stadier av njursjukdom, både med och utan typ 2-diabetes. DECLARE banar vägen för tre fas-III-studier: Dapa-HF, DELIVER och Dapa-CKD.

Om diabetes

Cirka 425 miljoner vuxna individer över hela världen har diabetes och antalet beräknas öka till 629 miljoner fram till år 2045 (2). Antalet patienter i Sverige som behandlas för typ 2-diabetes ökar och har nyligen rapporterats omfatta 4,4 procent av befolkningen (3). Personer med typ 2-diabetes har två till tre gånger högre risk för att få hjärtsvikt och löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, och cirka 50 procent av dödsfallen hos personer med typ 2-diabetes orsakas av hjärt-kärlsjukdom (4, 5, 6).

Om dapagliflozin

Dapagliflozin är ett godkänt läkemedel i en grupp diabetesläkemedel som kallas SGLT2-hämmare. SGLT-2 är det viktigaste transportproteinet för natrium och glukos i njurarna och genom att selektivt hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen.

Dapagliflozin är godkänt för behandling av vuxna med typ 2-diabetes som monoterapi eller som kombinationsbehandling för att förbättra glykemisk kontroll. Behandling med dapagliflozin som ett komplement till kost och motion har även visat sig leda till viktminskning och en gynnsam effekt på blodtrycket.

Om AstraZeneca inom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM)

CVRM är ett av AstraZenecas huvudterapiområden och en viktig tillväxtplattform för bolaget. Genom att följa vetenskapen för att bättre förstå det bakomliggande samspelet mellan hjärtat, njurarna och bukspottskörteln utvecklar AstraZeneca en portfölj av läkemedel för att skydda dessa organ och bromsa fortsatt sjukdomsutveckling. Vår ambition är att modifiera eller stoppa de kardiovaskulära, renala och metabolasjukdomars naturliga förlopp och potentiellt regenerera organ och funktionalitet genom att fortsätta leverera banbrytande forskning som förbättrar behandlingsregimen och kardiovaskulär hälsa för millioner av patienter över hela världen.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Kontaktperson

Jacob Lund, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, jacob.lund@astrazeneca.com, 072-560 21 57

Referenser

1. Wiviott, S, et al.Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events (DECLARE)-TIMI 58 Trial, Late Breaking Abstract #19485 (oral), AHA Scientific Sessions 2018, Saturday November 10, 03:45 - 05:00 CDT, Online NEJM November 10, 2018,https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812389?query=featured_home

2. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed November 2018 https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html

3. Norhammar A et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia, 2016. 59(8): p. 1692-701.

4. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

5. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

6.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

Approval nr SE-4308

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE

Läs vidare »

US FDA accepts regulatory submission for Lynparza maintenance therapy in newly-diagnosed, BRCA-mutated advanced ovarian cancer and grants Priority Review

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 08:07 CET

AstraZeneca and Merck & Co., Inc. US today announced that the US FDA has accepted a supplemental New Drug Application for Priority Review for the use of Lynparza tablets as a maintenance treatment in patients with newly-diagnosed, BRCA-mutated (BRCAm) advanced ovarian cancer who were in complete or partial response following 1st-line standard platinum-based chemotherapy.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör AstraZeneca Norden, Baltikum och ordförande Leif Johanssons kontor
  • jaeccorlb.iplugpndog@awsstzlranmzejdnexjcaea.cbromdg
  • 08 553 260 20 Mobil: 072 560 21 57

Om AstraZeneca

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se