Istgtkd5awwacqssgxfa

Lynparza receives additional and broad approval in the US for ovarian cancer

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 21:27 CEST

AstraZeneca and Merck & Co., Inc., (Merck: known as MSD outside the U.S. and Canada) today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has granted approval for the PARP inhibitor, Lynparza (olaparib).

Media no image
Hdv81iuwcb3hfqynjijv

Nordiska registerdata visar att SGLT-2-hämmare, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, förknippas med en minskad risk för prematur hjärt-kärlsjukdom och död

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 09:00 CEST

Resultat publicerade i The Lancet Diabetes & Endocrinology från observationsstudien CVD-REAL Nordic inkluderar över 90 000 patienter, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren 2012-2015, indikerar att behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare i klinisk praxis är associerad med minskad risk för kardiovaskulära insjuknanden, särskilt med dödlig utgång, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, även hos patienter utan känd hjärt-kärlsjukdom.

– Detta är mycket intressanta resultat, säger Jan Eriksson, professor i diabetologi vid Uppsala universitet och medlem i den vetenskapliga kommittén för studien CVD-REAL Nordic. Tack vare våra unika förutsättningar när det gäller registerforskning i Sverige, Norge och Danmark, har vi i denna nordiska observationsstudie, mer utförligt och detaljerat än i andra länder, kunnat undersöka skillnader i risk för död i hjärtkärl-sjukdom mellan olika typer av diabetesläkemedel. Studien baseras på alla läkemedelsbehandlade patienter med typ 2-diabetes i de tre länderna, och analyserna utfördes sedan på jämförbara grupper av patienter som behandlats med olika diabetesläkemedel. Resultaten från dessa båda analyser tyder på att behandling med SGLT-2-hämmare – den nyaste läkemedelsklassen, är associerad med en minskad risk för tidig död pga hjärtkärl-sjukdom men även andra orsaker jämfört med övriga läkemedel. Vi såg också en tydlig minskning av risken för hjärtsvikt. Dessa skillnader sågs oavsett om patienterna haft tidigare känd hjärt-kärlsjukdom eller ej.

– Denna typ av breda observationsstudier från klinisk verklighet blir allt viktigare och dessa två publikationer med nordiska data, kan ses som ett exempel på det ökade intresset för observationsstudier som värdefullt komplement, till randomiserade, kontrollerade, kliniska studier. En fördel med observationsstudier är att det går att studera en bredare grupp av patienter än vad som är möjligt i kontrollerade studier. Det är intressant att se hur konsekventa resultaten är mellan de tre nordiska länderna och likheterna med resultat från kliniska studier, tillägger professor Kåre Birkeland vid Universitetet i Oslo, huvudförfattare till publikationen i Lancet Diabetes & Endocrinology.

Resultaten från studien CVD-REAL Nordic, baserad på registerdata från Sverige, Norge och Danmark, presenterades för första gången på den amerikanska diabeteskongressen, ADA (American Diabetes Association), den 11 juni och denna analys publiceras nu i sin helhet online i Lancet Diabetes & Endocrinology (1). Analysen omfattar 91 320 patienter som hade fått en nyinsättning av ett glukossänkande läkemedel under perioden 2012-2015 varav 75 procent inte har någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom.

Resultaten visar att SGLT-2-hämmare var associerade med en 47 procent minskad risk för dödsfall av kardiovaskulära orsaker (HR=0,53, 95% KI 0,40-0,71, p<0,001), en 49 procent minskad risk för dödsfall oavsett orsak (HR=0,51, 95% Kl 0,45-0,58, p<0,001) samt en 30 procent minskad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR=0,70, 95% KI 0,61-0,81, p<0,001) jämfört med andra glukossänkande läkemedel (1).

För det sammansatta effektmåttet MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal stroke) observerades en 22 procent lägre risk för gruppen som fick en SGLT-2-hämmar (HR=0,78, 95% KI 0,69-0,87, p<0,001), samtidigt som de enskilda riskerna för icke-fatal hjärtinfarkt och stroke inte var associerade med en skillnad mellan jämförelsegrupperna (1).

Resultaten ovan ligger i linje med två tidigare stora kliniska studier (2, 3).

Efter en sk propensity score matchning för att få jämförbara grupper analyserades 22 830 patienter som startat behandling med en SGLT-2-hämmare och 68 490 som fått ett annat glukossänkande läkemedel. Mediantiden för behandling var 0,9 år, vilket motsvarar totalt drygt 80 000 patientår. Dapagliflozin (Forxiga) stod för 94 procent, empagliflozin för fem procent och canagliflozin för en procent av exponeringstiden (1).

Den aktuella analysen från CVD-REAL Nordic genomfördes med hjälp av avidentifierade patientdata från Sverige, Norge och Danmark. Forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Capio S:t Görans sjukhus samarbetar med AstraZeneca kring studien CVD-REAL Nordic utifrån ett svenskt perspektiv (1).

Om CVD-REAL & CVD-REAL Nordic

CVD-REAL är den första stora internationella observationsstudien i sitt slag och som i dagsläget omfattar sex länder och drygt 1 300 000 patienter. En första analys avseende data från alla sex länder publicerades i maj 2017 (5). Förutom patientdata från Sverige, Norge och Danmark omfattar CVD-REAL patientdata från Storbritannien, Tyskland och USA. Syftet med studien är primärt att utvärdera risken för hjärt-kärlsjukdom, sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, respektive dödsfall oavsett orsak, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlas med en nyare grupp av diabetesläkemedel, så kallade SGLT-2-hämmare.

CVD-REAL Nordic är namnet på den nordiska delen av studien som, tack vare den goda tillgången på registerdata i Norden, kan ge en mer detaljerad och komplett bild än den första breda analysen för samtliga sex länder (4). CVD-REAL Nordic omfattar i dagsläget över

90 000 patienter, varav 75 procent inte har någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom (1).

CVD-REAL Nordic är en omfattande studie, där analyserna är baserade på en robust statistisk metod (s.k. propensity score matchning). Det kan inte uteslutas att det i observationella studier som denna kan förekomma icke kända och eventuellt resultat-påverkande faktorer.

Högre prioritet för SGLT-2-hämmare i nya riktlinjerna

I slutet av maj publicerade Socialstyrelsen nya uppdaterade riktlinjer för diabetesvård och rekommenderar att nyare typer av glukossänkande läkemedlen som bland annat SGLT-2-hämmare bör användas i större utsträckning vid behandling av typ 2-diabetes. Dessa ges nu en högre rekommendationsgrad jämfört med de tidigare riktlinjerna. En orsak till detta är att det på senare tid publicerats flera studier som visat på att flera av dessa glukossänkande läkemedel har en särskilt gynnsam effekt hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom (5).

Om diabetes

Cirka 415 miljoner vuxna individer över hela världen har diabetes och antalet beräknas öka till 642 miljoner fram till år 2040 (1 av 10 vuxna) (6). Antalet patienter i Sverige som behandlas för typ 2-diabetes ökar och har nyligen rapporterats omfatta 4,4 procent av befolkningen (7). Personer med typ 2-diabetes har två till tre gånger högre risk för att få hjärtsvikt och löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, och cirka 50 procent av dödsfallen hos personer med typ 2-diabetes orsakas av hjärt-kärlsjukdom (8, 9, 10).

Om SGLT-2-hämmare

Idag finns tre godkända SGLT-2-hämmare i Sverige: dapagliflozin, empagliflozin och canagliflozin. SGLT-2 är det viktigaste transportproteinet för natriumglukos i njurarna och genom att selektivt hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen.

CVD-REAL Nordic ingår i DapaCare, ett omfattande studieprogram

CVD-REAL ingår i det omfattande studieprogrammet DapaCare som studerar hjärt- och kärlsjukdom kopplat till typ 2-diabetes.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden – andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com eller följ oss på twitter. Https:/twitter.com/AstraZenecaSE.

Kontaktperson

Petra Eurenius, kommunikationschef AstraZeneca Nordic-Baltic, petra.eurenius@astrazeneca.com, mobil 0709-18 65 62

www.astrazeneca.se

Referenser

1. Birkeland KI et al. Cardiovascular mortality and morbidity in patients with type 2 diabetes following initiation of sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs (CVD-REAL Nordic): a multinational observational analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; published online Aug 3, http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30258-9/fulltext

2. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2015; 373:2117-2128

3. Neal B et al, for the CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017; published online June 12

4. Kosiborod M et al, on behalf of the CVD-REAL Investigators and Study Group. Lower risk of heart failure and death in patients initiated on SGLT-2 inhibitors versus other glucose-lowering drugs: the CVD-REAL Study. Circulation 2017; 136: 249–59, http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/05/16/CIRCULATIONAHA.117.029190

5. Socialstyrelsen, 29 maj 2017, Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-5-31, nyhet, Nya effektivare läkemedel rekommenderas för personer med diabetes

6. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html

7. Norhammar A et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia, 2016. 59(8): p. 1692-701.

8. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

9. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

10.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Resultat publicerade i The Lancet Diabetes & Endocrinology från observationsstudien CVD-REAL Nordic, baserad på svenska registerdata, indikerar att behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare i klinisk praxis är associerad med minskad risk för kardiovaskulära insjuknanden, särskilt med dödlig utgång, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, även hos patienter utan känd hjärt-kärlsjukdom.

Läs vidare »
Istgtkd5awwacqssgxfa

US FDA accepts regulatory submission for acalabrutinib and grants priority review

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2017 08:04 CEST

AstraZeneca and its haematology research and development centre of excellence, Acerta Pharma, today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has accepted and granted priority review for the New Drug Application (NDA) for acalabrutinib, a highly-selective, potent, Bruton tyrosine kinase (BTK) inhibitor.

Istgtkd5awwacqssgxfa

Acalabrutinib granted breakthrough therapy designation by US FDA for the treatment of patients with mantle cell lymphoma

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2017 08:07 CEST

AstraZeneca and its haematology research and development centre of excellence, Acerta Pharma, today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has granted Breakthrough Therapy Designation for acalabrutinib .

Istgtkd5awwacqssgxfa

Imfinzi granted breakthrough therapy designation by US FDA for patients with locally-advanced unresectable non-small cell lung cancer

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 08:04 CEST

Fourth Breakthrough Therapy Designation for an AstraZeneca New Oncology medicine in three years.

Istgtkd5awwacqssgxfa

Tagrisso significantly improves progression-free survival in the phase III FLAURA trial for lung cancer

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 09:19 CEST

AstraZeneca today announced that the Phase III FLAURA trial showed a statistically-significant and clinically-meaningful progression-free survival (PFS) benefit with Tagrisso (osimertinib) compared to current 1st-line standard-of-care treatment......

Media no image

AstraZeneca reports initial results from the ongoing MYSTIC trial in stage IV lung cancer

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 09:13 CEST

Imfinzi plus tremelimumab combination did not meet a primary endpoint of progression-free survival compared to chemotherapy

The MYSTIC trial continues as planned to assess the additional primary endpoints of overall survival for Imfinzi monotherapy and for the Imfinzi plus tremelimumab combination

AstraZeneca and MedImmune, its global biologics research and development arm, today announced progression-free survival (PFS) results for the Phase III MYSTIC trial, a randomised, open-label, multi-centre, global trial of Imfinzi (durvalumab) monotherapy or Imfinzi in combination with tremelimumab versus platinum-based standard-of-care (SoC) chemotherapy in previously-untreated patients with metastatic (Stage IV) 1st-line non-small cell lung cancer (NSCLC).

The combination of Imfinziand tremelimumab did not meet the primary endpoint of improving PFS compared to SoC in patients whose tumours express PD-L1 on 25% or more of their cancer cells (as determined by the VENTANA PD-L1 (SP263) assay).

As a secondary endpoint, although not formally tested, Imfinzi monotherapy would not have met a pre-specified threshold of PFS benefit over SoC in this disease setting.

The trial will continue to assess two additional primary endpoints of overall survival (OS) for Imfinzi monotherapy and OS for the Imfinziplus tremelimumab combination. Final OS data from both primary endpoints are expected during the first half of 2018.

Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer at AstraZeneca, said: “While the results from the MYSTIC trial for progression free survival in first-line Stage IV non-small cell lung cancer compared with standard of care are disappointing, the trial was designed to assess overall survival and we look forward to evaluating the remaining primary endpoints of overall survival for both mono- and combination therapy.”

AstraZeneca recently received accelerated approval from the US FDA for Imfinzi in previously-treated patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (mUC).

About MYSTICThe MYSTIC trial is a randomised, open-label, multi-centre, global Phase III trial of Imfinzi monotherapy or Imfinzi in combination with tremelimumab versus SoC in treatment of patients with epidermal growth factor receptor (EGFR) and anaplastic lymphoma kinase (ALK) wild-type locally-advanced or metastatic (Stage IV) 1st-line NSCLC. Lung cancer is an unapproved use of Imfinzi.

The trial is being conducted in 167 centres across 17 countries, including the US, Canada, Europe, parts of Asia including Japan, Korea, Thailand, Taiwan and Vietnam, and in Russia and Australia. Primary endpoints include PFS and OS.

About Imfinzi

Imfinzi (durvalumab), a human monoclonal antibody directed against PD-L1, blocks PD-L1 interaction with PD-1 and CD80 on T cells, countering the tumour's immune-evading tactics and inducing an immune response.

Imfinzi continues to be studied in multiple monotherapy trials and combination trials with tremelimumab and other potential new medicines in immuno-oncology. Imfinzi is being assessed in Phase III trials as a monotherapy in various stages of NSCLC, in small-cell lung cancer (SCLC), in mUC and in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). The combination of Imfinzi and tremelimumab is being assessed in Phase III trials in mUC, NSCLC, SCLC and HNSCC and in Phase I/II trials in hepatocellular carcinoma (HCC) and haematological malignancies.

About Tremelimumab

Tremelimumab is an investigational human monoclonal antibody that targets the activity of cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4). Tremelimumab blocks the activity of CTLA-4, contributing to T cell activation and boosting the immune response to cancer. Tremelimumab is being investigated in an extensive clinical trial programme in combination with Imfinzi, in NSCLC, mUC, HNSCC, HCC and blood cancers.

About AstraZeneca in NSCLC

Lung cancer is the leading cause of cancer death among both men and women, accounting for about one-third of all cancer deaths and more than breast, prostate and colorectal cancers combined.

AstraZeneca has a comprehensive portfolio of approved and potential new medicines in late-stage clinical development for the treatment of NSCLC across all stages of disease and lines of therapy. We aim to address unmet needs of patients with EGFR-mutated tumours as a genetic driver of disease, which occur in 10-15% of NSCLC patients in the US and EU and 30-40% of NSCLC patients in Asia, with our approved medicines Iressa and Tagrisso and ongoing FLAURA and ADAURA trials. Our extensive late-stage immuno-oncology programme focuses on 75-80% of patients with NSCLC without a known genetic mutation. Our portfolio includes Imfinzi (durvalumab), an anti-PDL1 antibody, which is in development as monotherapy (ADJUVANT, PACIFIC, MYSTIC, PEARL and ARCTIC trials) and in combination with tremelimumab, an anti-CTLA-4 (MYSTIC, NEPTUNE and POSEIDON trials).

About AstraZeneca’s approach to Immuno-Oncology

Immuno-Oncology (IO) is a therapeutic approach designed to stimulate the body’s immune system to attack tumours. At AstraZeneca and MedImmune, our biologics research and development arm, our IO portfolio is anchored by immunotherapies that have been designed to overcome anti-tumour immune suppression. We believe that IO-based therapies will offer the potential for life-changing cancer treatments for the vast majority of patients.

We are pursuing a comprehensive clinical trial programme that includes Imfinzi (anti-PDL1) monotherapy and in combination with tremelimumab (anti-CTLA4) in multiple tumour types, stages of disease, and lines of therapy, using the PD-L1 biomarker as a decision-making tool to define the best potential treatment path for a patient. In addition, the ability to combine our IO portfolio with small targeted molecules from across our oncology pipeline, and with those of our research partners, may provide new treatment options across a broad range of tumours.

About AstraZeneca in Oncology

AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020, and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance New Oncology as one of AstraZeneca’s five Growth Platforms focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy, as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology.

By harnessing the power of four scientific platforms – Immuno-Oncology, Tumour Drivers and Resistance, DNA Damage Response and Antibody Drug Conjugates – and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death.

About MedImmune

MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of small molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across Oncology; Respiratory, Cardiovascular & Metabolic Diseases; and Infection and Vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, MD, one of AstraZeneca’s three global R&D centres, with additional sites in Cambridge, UK, and Mountain View, CA. For more information, please visit www.medimmune.com.

About AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas - Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.comand follow us on Twitter @AstraZeneca.

Media Relations
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638
Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634
Rob Skelding Matt Kent UK/Global UK/Global +44 203 749 5821 +44 203 749 5906
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
US toll free +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

AstraZeneca and MedImmune today announced progression-free survival (PFS) results for the Phase III MYSTIC trial, a randomised, open-label, multi-centre, global trial of Imfinzi (durvalumab) monotherapy or Imfinzi in combination with tremelimumab versus platinum-based standard-of-care (SoC) chemotherapy in previously-untreated patients with metastatic (Stage IV) 1st-line non-small cell lung cancer

Läs vidare »
Istgtkd5awwacqssgxfa

AstraZeneca and Merck establish strategic oncology collaboration

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 09:09 CEST

AstraZeneca and Merck & Co., Inc., today announced that they have entered a global strategic oncology collaboration to co-develop and co-commercialise AstraZeneca’s Lynparza (olaparib) for multiple cancer types. Lynparza is an innovative, first-in-class oral poly ADP ribose polymerase (PARP) inhibitor currently approved for BRCA-mutated ovarian cancer in multiple lines of treatment.

Istgtkd5awwacqssgxfa

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 09:06 CEST

Istgtkd5awwacqssgxfa

Faslodex receives EU approval as first-line therapy for advanced breast cancer

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2017 17:53 CEST

AstraZeneca today announced that the European Commission (EC) has approved Faslodex (fulvestrant) for the treatment of oestrogen-receptor positive, locally-advanced or metastatic breast cancer in postmenopausal women not previously treated with endocrine therapy.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Extern kommunikationsdirektör
  • yecgfkrujasgcomeb.luozuqcsctndbs@anmgabblkstavrhragizeneca.com
  • 08 553 260 20 Mobil: 072 560 21 57

Om AstraZeneca

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se