GRATTIS - CochleaimplantatDagen firas globalt

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 07:00 CET

Cochleaimplantat (CI) är en etablerad behandling i sjukvården, att återskapa ett sinne. Döva barn med CI utvecklar hörsel och tal, vilket möjliggör läs- och skrivfärdigheter i nivå med hörande barn, möjligheter till högre studier och framtida arbete. Barnplantornas motto: Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL är en realitet för döva idag.

Behandla dövhet/hörselnedsättning - ett folkhälsoperspektiv

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 11:33 CET

Cochleaimplantatbehandling återskapar ett sinne - hörselsinnet. Behandling är kraftigt underfinansierad inom sjukvården. Det saknas en behovsplanering samt folkhälsoekonomisk analys. Sjukvården/landstingen och ansvariga myndigheter bör snarast ta fram samverkansmodeller för att prioritera och optimera behandlingen. Om detta inte görs är konsekvenserna stora för individ och samhälle.

Cochleaimplantat på barn - longitudinella kohortstudier visar vägen

Nyheter   •   Dec 12, 2018 14:43 CET

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har efter kritik dragit tillbaka en rapport om barn med ADHD. Kritiken handlade om bristande förankring i forskningen. bristen på evidens är tydligt även inom arbetet med barn med dövhet och hörselnedsättning. Det finns en rad internationella longitudinella kohortstudier avseende barn med dövhet/hörselnedsättning som borde intressera mer än fallstudier.

Utveckling kontra faktaresistens

Nyheter   •   Nov 21, 2018 14:12 CET

När strutsen sticker huvudet ned i sanden.. Hur delar vi in grupperna döva och hörselskadade barn när döva barn hör! Likt strutsen fortsätter myndigheter och andra att sticka ned huvudet i sanden inför detta faktum. Därmed är barns behov, i vart fall om de hör med CI eller andra typer av hörapparater avhängigt av mycket starka föräldrar. Detta är naturligtvis djupt orättvist.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 1 mars - Krossade vi myterna?

Blogginlägg   •   Mar 04, 2019 13:22 CET

#WorldHearingDay - Folkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2019 07:00 CET

I maj 2017 antog WHO (World Health Organisation) en handlingsplan som visar på den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) lever med hörselnedsättning - 5 procent av världens befolkning Antalet ökar successivt. Den globala kostnaden uppskattas av WHO till 750 miljarder USD! Ändå saknas ett folkhälsomedvetande.

Cochleaimplantat-kirurg skapar historia, hör numera med CI

Blogginlägg   •   Feb 05, 2019 12:10 CET

Cochleaimplantat-behandling har sedan flera decennier tillbaka revolutionerat för personer med dövhet eller grav hörselnedsättning. Idag kan barn och vuxna få ett återskapat hörselsinne medelst cochleaimplantat och därmed andra möjligheter till delaktighet i majoritetssamhället. Döva barn utvecklar både hörsel och tal. Det är och förblir fantastiskt.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 29 januari 2019

Blogginlägg   •   Jan 30, 2019 13:53 CET

Månatligen sedan ett tiotal år tillbaka ger Barnplantorna ut ett elektroniskt Nyhetsbrev till prenumeranter. Det handlar om yrkesverksamma inom intervention, förskola, skola, myndigheter, sjukvård samt föräldrar till barn med hörselnedsättning. Cochleaimplantat-behandling av döva barn har förändrat målgruppen döva/gravt hörselskadade barn och de behov som de har inom intervention, skola etc.

Framgångsfaktorer för läs- och skrivfärdigheter hos barn med cochleaimplantat

Blogginlägg   •   Jan 28, 2019 10:34 CET

Det finns risker att barn med dövhet/grav hörselnedsättning inte utvecklar god läsförmåga på grund av brister i fonologiska färdigheter (jämfört med hörande barn) - en konsekvens av hörselnedsättningen. Genom introduktion av cochleaimplantat (CI) och utveckling av intervention inom CI-behandling har läsfärdigheterna förbättrats avsevärt, trots att variationen fortfarande är stor.

Rättvisa är att ge alla barn möjligheter utifrån dagens premisser

Blogginlägg   •   Jan 02, 2019 11:06 CET

Världen har förändrats – tidig hörseldiagnostik och cochleaimplantat. 2019 och en rad förväntningar finns, som handlar om att beslutsfattare ger alla barn möjligheter baserat på evidens och klinisk beprövad erfarenhet av idag. Besluten om skola och intervention kan inte längre handla om ”gårdagens” döva barn som diagnostiserades sent och som inte erhöll hörselteknologi av dagens kvalitet.

Om BARNPLANTORNA

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

Adress

  • BARNPLANTORNA
  • Lilla Bommen 1, vån. 12
  • 411 04 GÖTEBORG
  • Vår hemsida

Länkar