Jeaxiuz56ct4n2elnplf

Nordisk konferens - NCFIE 2016. Barn med hörselnedsättning - från familjeintervention till ett livslångt lärande

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 13:01 CEST

Barnplantorna och Sahlgrenska universitetssjukhuset fortsätter samverkan med NCFIE 2016. Konferensen riktar sig till professionella och föräldrar. Vad gör skillnad för barn med hörselnedsättning? Vad finns det evidens för? NCFIE 2016 länkar ihop kunskap inom intervention och pedagogik i förskola och skola till nytta för barnet. Tid: 3-4 oktober Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg

Media no image

Den ojämlika vården drabbar döva/hörselskadade i behov av cochleaimplantat (CI)

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 14:47 CEST

Barnplantorna är sedan 20 år tillbaka en etablerad informatör i ett påverkansarbete för individoptimerad hörselhabilitering.  Vi har sedan decennier inhämtat statistik från de sju universitetssjukhus där CI behandling pågår.
Sedan slutet av 1980-talet har modern hörselteknologi utvecklats i en allt snabbare takt. CI återskapar ett sinne hos döva/gravt hörselskadade.

Barnplantorna har under flera år varit kritiska till att det saknas en behovsplanering nationellt för CI-verksamheterna för barn såväl som vuxna vid sjukhusen i Göteborg, Lund, Linköping, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram konstaterar kontinuerligt i media

-Utan behovsplanering äventyras rätten till jämlik och tillgänglig vård för barn och vuxna med grav hörselnedsättning och behov av CI. Alla barn med behov av dubbla CI erhåller det. För vuxna ser situationen annorlunda ut. Endast en bråkdel får höra på båda öronen. Möjligheterna till uppgradering till ny CI hörteknik/apparat är liten för barn och vuxna.

Under 2015 CI-opererades

  • 19 barn med ett CI
  • 48 barn med dubbla CI

Totalt CI-opererades 67 barn.

Under 2015 CI-opererades

  • 215 vuxna med ett CI
  • 34 vuxna erhöll två CI

Det föds cirka 40 döva/gravt hörselskadade barn per år. Antalet vuxna i behov av CI-behandling ökar med stigande ålder.CI-behandling är i allra högsta grad en spegling av den ojämlika vården i Sverige, som dessutom beror på var personen i fråga bor. Hörselnedsättning och CI-behandling är låg prioriterat inom sjukvården, trots att CI-behandling har ett mycket stort "cost benefit". Storstadsregionerna Region Skåne och Västra Götaland har en avsevärt lägre CI operationsgrad per 100 000 invånare i jämförelse med många andra regioner. statistiken finns att hämta i Socialstyrelsens databas för operationer i slutenvård.

En nationell utredning i Storbritannien ”The real cost of not treating hearing loss”, uppskattar kostnaden för CI-behandling av vuxna i Storbritannien till 255 miljoner £ årligen. Besparingen för brittisk välfärd att behandla vuxna med behov av CI beräknas emellertid till 30 miljarder £ årligen. En undersökning av National Family Opinion i USA visar på individuella inkomstminskningar vid obehandlad hörselnedsättning på upp till 12 000 USD per år beroende på grad av hörselnedsättning. Trots detta saknas en lyhördhet hos ansvariga för sjukvården nationellt i Sverige.

Det är möjligen tyvärr dags för sjukvården och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att visa större flexibilitet inför alternativa finansieringsformer där den enskilde individen har ett större inflytande. Ingen patient (barn, vuxna) med CI kommer att acceptera att höra med ”gammal” teknik. Patienten måste alltid vara i fokus! Frågan är hur mycket prioriteringar i vården får drabba patienten?

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

Barnplantorna är sedan 20 år tillbaka en etablerad informatör i ett påverkansarbete för individoptimerad hörselhabilitering. Därför har vi sedan länge samlat in statistik från de sju universitetssjukhus där CI behandling pågår. Sedan slutet av 1980-talet har modern hörselteknologi utvecklats i en allt snabbare takt. CI återskapar ett sinne hos döva/gravt hörselskadade.

Läs vidare »
V5homq8spaffuy20shr0

Idag firas Cochleaimplantatdagen globalt!

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 09:17 CET

BARNPLANTORNA firar idag den 25 februari "The International Cochlear Implant Day" tillsammans med många andra över hela världen. Cochleaimplantat (CI) är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Mer än 150 000 barn och vuxna i Europa samt ungefär 400 000 globalt har möjligheter att höra med ett återskapat sinne.

M05rwh9lyz1xbngm9bmo

Teknik- och kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörselteknik, pedagogik och kommunikation

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2015 14:56 CET

Den 19 november klockan 13-18 i Lund/AF-Borgen har föräldrar till barn med hörselnedsättning eller dövhet, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning/dövhet, berörda anhöriga samt professionella möjligheter att erövra kunskap och bli uppdaterade. Vi lever i en tid när tekniken erbjuder alltmer gränslösa möjligheter. Hörselscreening innebär att bebisar får hörapparater/CI och tidig hörselstimulans.

R4y1hy4ys8pqpd8hqklz

Teknik- och kommunikationsmässan i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2015 14:57 CEST

Teknik- och Kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörsel, teknik, ljudmiljö, kommunikation och pedagogik. Den 24 september klockan 14.00 – 19.00 Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 8 och 9. Fri entré.

Bnpstnxycpnycnvebl5e

Sveriges största barnläger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2015 16:17 CEST

Barnplantornas tionde läger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en populär tradition hos våra medlemmar. Många av dem (stora som små) har längtat till Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg, som är platsen för femtio familjer under en hel vecka.

Media no image

Barnplantornas statistik: 82 procent av barnen och 8,6 procent av vuxna får dubbla CI!

Nyheter   •   Apr 27, 2015 16:04 CEST

Barnplantorna är sedan 20 år tillbaka en etablerad informatör i ett påverkansarbete för individoptimerad hörselhabilitering, förskola, skola och levnadsvillkor för personer med hörselnedsättning. Som ett led i detta har vi sedan snart tio år tillbaka samlat in statistik avseende cochleaimplantat (CI) på barn och under senare år även vuxna.

Barnplantorna är kritiska till att det saknas en behovsplanering nationellt för CI-verksamheterna för barn såväl som vuxna vid sjukhusen i Göteborg, Lund, Linköping, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram konstaterar kontinuerligt i media

- Utan behovsplanering äventyras rätten till jämlik och tillgänglig vård för barn och vuxna med grav hörselnedsättning och behov av CI.

Barnplantorna har sedan länge krävt en samlad strukturerad hörselhabilitering utifrån vad modern hörselteknik kan erbjuda den enskilde idag.

Under 2014 fick totalt 74 barn CI, varav 61 barn erhöll dubbla CI (hörsel på båda öronen). Samtidigt, trots omfattande evidens på utanförskapets pris, erhöll endast 26 vuxna (utav 306 CI-opererade) dubbla CI.

  • 82 procent av CI-behandlade barn 2014 fick dubbla CI (hörsel på båda öronen)
  • 8,6 procent av CI-behandlade vuxna 2014 fick dubbla CI (hörsel på båda öronen)

Barnplantorna fortsätter att med statistik visa på den passivitet som landstingen hanterar en patientgrupps behov. Utanförskapets pris är högt. Hälsokonsekvenserna pga hörselnedsättning visar att vi behöver vara flera aktörer (organisationer, enskilda) som kommunicerar ut till landsting, Socialstyrelse och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att;

det är dags att satsa på en patientgrupp där besparingen vid behandling är omfattande för samhället.

Barnplantorna är sedan 20 år tillbaka en etablerad informatör i ett påverkansarbete för individoptimerad hörselhabilitering, förskola, skola och levnadsvillkor för personer med hörselnedsättning. Som ett led i detta har vi sedan snart tio år tillbaka samlat in statistik avseende cochleaimplantat (CI) på barn och under senare år även vuxna.

Läs vidare »
Dhrk4bmpkqdofai1ksfk

Barnplantorna och Silviaskolan i Hässleholm erbjuder kurs. Forskare möter skola och föräldrar

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2015 15:46 CET

Barnplantornas kursverksamhet, "Pedagogiska Kaféer", är väletablerade och sker i samverkan regionalt mellan Barnplantorna och förskola, skola eller hörselhabilitering. Nästa Pedagogiska Kafé sker den 11 mars i Hässleholm i samverkan med Silviaskolan - en kommunal skola för barn med hörselnedsättning. En stor utmaning är att implementera forskningsrön i barnens vardag.

Media no image

Sveriges Kommuner och Landsting och sjukvården jobbar i otakt!

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2015 18:30 CET

SKL och sjukvården bör flytta fokus från att diskutera kostnaden för CI till vad det kostar att inte behandla hörselskador dvs besparingen att behandla hörselskador! Barnplantorna har tidigare kritiserat bl.a. sjukvården i Västra Götaland för att sakna en behovsplanering över cochleaimplantatverksamheten. Sjukvården har ett livslångt ansvar för patienter med hörselnedsättning. Barnplantorna menar att SKL och sjukvården tycks sakna vilja att se eller diskutera de kumulativa effekterna av CI-behandling, som är sjukvårdens livslånga åtagande för patienterna. Barnplantornas skrivelse (21 maj 2014) till Hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström, stödjer dessa påpekanden. Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram konstaterar

- Utan behovsplanering äventyras rätten till jämlik och tillgänglig vård för barn och vuxna med grav hörselnedsättning och behov av CI. Ytterst bär SKL ansvaret och konsekvenserna.

Nu har Barnplantorna stöd i sina argument från en utredning i Storbritannien, "The real cost of not treating hearing loss". Utredningen uppskattar kostnaden för CI-behandling av vuxna i Storbritannien till 255 miljoner £ årligenBesparingen  för brittisk välfärd att behandla vuxna med behov av CI beräknas emellertid  till 30 miljarder £ årligen. En undersökning av National Family Opinion i USA visar på individuella inkomstminskningar vid obehandlad hörselnedsättning på upp till 12 000 USD per år beroende på grad av hörselnedsättning. Hälsokonsekvenser pga hörselnedsättning  visar att det är dags för ett skifte i fokus hos SKL och svensk sjukvård.

Barnplantorna fortsätter att kräva behovsplanering av CI-verksamheterna i Sverige. Det handlar om rätten att höra på båda öronen  samt att få tillgång till bästa hörselteknik. Internationella undersökningar visar vägen;

http://idainstitute.com/news/blog/show/what-is-the-cost-of-not-treating-hearing-loss/

BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

SKL och sjukvården bör flytta fokus från att diskutera kostnaden för cochleaimplantat (CI) till att diskutera den besparing det är behandla hörselskador. Barnplantorna har tidigare kritiserat sjukvården i Västra Götaland för att sakna en behovsplanering över CI-verksamheten. SKL och sjukvården bör ta del av internationella studier rörande hur stora besparingarna är att inte habilitera med CI.

Läs vidare »
Ferkncuoykqj6hl5vvcm

"Nalledoktorer" möter barn på Stornallesjukhuset den 3 november!

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2014 09:23 CET

Barnplantorna samarbetar med "Nalledoktorerna" i Göteborg. De är stolta över att "Nalledoktorerna" kommer till Barnplantornas sommarläger i juli 2015! Nu är det emellertid åter dags att upprepa vårens succé, Stornallesjukhus den 3 november kl. 08.30-13.00, Kliniskt Träningscentrum, Sahlgrenska Akademin, Hälsovetarbacken Göteborg.

Om BARNPLANTORNA

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

Adress

  • BARNPLANTORNA
  • Lilla Bommen 1, vån. 12
  • 411 04 GÖTEBORG
  • Vår hemsida

Länkar