Behandla dövhet/hörselnedsättning - ett folkhälsoperspektiv

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 11:33 CET

Cochleaimplantatbehandling återskapar ett sinne - hörselsinnet. Behandling är kraftigt underfinansierad inom sjukvården. Det saknas en behovsplanering samt folkhälsoekonomisk analys. Sjukvården/landstingen och ansvariga myndigheter bör snarast ta fram samverkansmodeller för att prioritera och optimera behandlingen. Om detta inte görs är konsekvenserna stora för individ och samhälle.

Cochleaimplantat-kirurg skapar historia, hör numera med CI

Blogginlägg   •   Feb 05, 2019 12:10 CET

Cochleaimplantat-behandling har sedan flera decennier tillbaka revolutionerat för personer med dövhet eller grav hörselnedsättning. Idag kan barn och vuxna få ett återskapat hörselsinne medelst cochleaimplantat och därmed andra möjligheter till delaktighet i majoritetssamhället. Döva barn utvecklar både hörsel och tal. Det är och förblir fantastiskt.

Cochleaimplantat på barn - longitudinella kohortstudier visar vägen

Nyheter   •   Dec 12, 2018 14:43 CET

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har efter kritik dragit tillbaka en rapport om barn med ADHD. Kritiken handlade om bristande förankring i forskningen. bristen på evidens är tydligt även inom arbetet med barn med dövhet och hörselnedsättning. Det finns en rad internationella longitudinella kohortstudier avseende barn med dövhet/hörselnedsättning som borde intressera mer än fallstudier.

Utveckling kontra faktaresistens

Nyheter   •   Nov 21, 2018 14:12 CET

När strutsen sticker huvudet ned i sanden.. Hur delar vi in grupperna döva och hörselskadade barn när döva barn hör! Likt strutsen fortsätter myndigheter och andra att sticka ned huvudet i sanden inför detta faktum. Därmed är barns behov, i vart fall om de hör med CI eller andra typer av hörapparater avhängigt av mycket starka föräldrar. Detta är naturligtvis djupt orättvist.

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 29 januari 2019

Blogginlägg   •   Jan 30, 2019 13:53 CET

Månatligen sedan ett tiotal år tillbaka ger Barnplantorna ut ett elektroniskt Nyhetsbrev till prenumeranter. Det handlar om yrkesverksamma inom intervention, förskola, skola, myndigheter, sjukvård samt föräldrar till barn med hörselnedsättning. Cochleaimplantat-behandling av döva barn har förändrat målgruppen döva/gravt hörselskadade barn och de behov som de har inom intervention, skola etc.

Framgångsfaktorer för läs- och skrivfärdigheter hos barn med cochleaimplantat

Blogginlägg   •   Jan 28, 2019 10:34 CET

Det finns risker att barn med dövhet/grav hörselnedsättning inte utvecklar god läsförmåga på grund av brister i fonologiska färdigheter (jämfört med hörande barn) - en konsekvens av hörselnedsättningen. Genom introduktion av cochleaimplantat (CI) och utveckling av intervention inom CI-behandling har läsfärdigheterna förbättrats avsevärt, trots att variationen fortfarande är stor.

Rättvisa är att ge alla barn möjligheter utifrån dagens premisser

Blogginlägg   •   Jan 02, 2019 11:06 CET

Världen har förändrats – tidig hörseldiagnostik och cochleaimplantat. 2019 och en rad förväntningar finns, som handlar om att beslutsfattare ger alla barn möjligheter baserat på evidens och klinisk beprövad erfarenhet av idag. Besluten om skola och intervention kan inte längre handla om ”gårdagens” döva barn som diagnostiserades sent och som inte erhöll hörselteknologi av dagens kvalitet.

Föräldrar; lyssna på sjukvården och evidens!

Nyheter   •   Dec 04, 2018 15:01 CET

Aldrig har det varit viktigare än nu, att föräldrar inhämtar råd ifrån sjukvården som kan förse föräldrar till små barn med evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Sociala medier svämmar över av ”tyckande/”tyckare”, tvivelaktiga rapporter eller kommentarer som hävdar att ”forskningen stödjer mitt påstående” avslutat med ”lita på din magkänsla när det gäller ditt barns framtid”!

Helt implanterbart cochleaimplantat inom räckhåll?

Nyheter   •   Nov 16, 2018 10:47 CET

Utvecklingen av cochleaimplantat/CI-tekniken fortsätter Cochleaimplantat är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Hundratusentals personer globalt, barn och vuxna, hör med CI. Att vara döv idag betyder inte samma sak som för några årtionden sedan. CI är ett nytt skeende inom behandling av hörselnedsättning/dövhet – ett skeende utan slut.

Barnplantornas Nyhetsbrev om en statlig utredning SOU 2016:46 - förpassades till tystnaden

Nyheter   •   Nov 14, 2018 10:53 CET

Vad hände med den statliga utredningen SOU 2016:46? Barnplantornas senaste Nyhetsbrev ägnas den s.k. Sydhoff-utredningen, SOU 2016:46 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Sällan har vi sett en så genomarbetad utredning. SOU 2016:46 ett insiktsfullt slutbetänkande med fokus på bästa verksamhet för varje barn.

Om BARNPLANTORNA

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

Adress

  • BARNPLANTORNA
  • Lilla Bommen 1, vån. 12
  • 411 04 GÖTEBORG
  • Vår hemsida

Länkar