Skip to main content

Taggar

Statistik antal CI operationer i slutenvård per 100 000 invånare 2014

Från Socialstyrelsens operationsdatabas (offentlig information) redovisas antal CI operationer per 100 000 invånare utifrån varje landsting i Sverige. Fördelningen ger en tydlig beskrivning över den ojämlika vården i Sverige.

Statistik barn och vuxna med CI

Statistik barn och vuxna med CI

Dokument   •   2016-05-23 14:47 CEST

Varje år inhämtas statistik på antalet CI opererade barn och vuxna från de sju CI klinikerna i Sverige. Statistiken visar unilateralt (ensidigt) respektive bilateralt (dubbelsidigt) opererade kumulativt sedan CI behandling påbörjades i Sverige i slutet av 1980-talet

En rapport om småbarnsföräldrars syn på antibiotikaresistens

Sju av tio småbarnsföräldrar känner till att antibiotikaresistens är ett allt större problem i Sverige. Föräldrar med de yngsta barnen (0-1 år) är de som är mest oroliga för resistenta bakterier. De tycker dessutom att de inte har tillräckliga kunskaper om ”dagisbakterier”. Det visar en undersökning som Barnplantorna har genomfört.

Information om Baha - ett benförankrat hörselsystem

Informationsbroschyr om Baha, ett benförankrat hörselsystem. Utgiven av Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat.

Informationsbroschyr om antibiotikaresistens

Informationsbroschyr om antibiotikaresistens

Dokument   •   2009-10-13 11:40 CEST

Under Sveriges ordförandeskap i EU har regeringen valt att prioritera frågan om antibiotikaresistens, som är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Även situationen i Sverige är oroande. Barnplantorna vill med en ny broschyr nå småbarnsföräldrar med information om antibiotikaresistens och vaccin mot ”dagisbakterien” som kan leda till dövhet.

Penicillinresistens, karta

Penicillinresistens, karta

Dokument   •   2009-04-06 08:19 CEST

Kartan visar antal fall av penicillinresistenta pneumokockinfektioner 2008. Totalt handlade det om 565 fall. Flest fall fanns i Skåne och på Gotland.

Barnvaccin minskar antibiotikaresistenta bakterier - faktablad

Pneumokockbakterier kan orsaka mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, bland både barn och vuxna. Det finns risk för olika former av hjärnskada, hörselskada och dövhet.

Pneumokockfolder

Pneumokockfolder

Dokument   •   2008-11-26 14:15 CET

Ny folder om vaccin mot ”dagisbakterien” som kan leda till dövhet. Allmän vaccination mot pneumokocker inleds den 1 januari, men det är bara gratis för barn som är födda den 1 oktober 2008 eller senare. Barnplantorna vill uppmuntra småbarnsföräldrar och sjukvården att vaccinera ikapp.

Konferens om barns tal- och språkutveckling, program

En nordisk konferens den 4-5 september om språkutvecklingen för barn med CI och hörapparat. Logopeder och specialpedagoger föreläser om föräldrars, hörselhabiliteringens och musikens roll för barns tal- och språkutveckling. Professor emeritus Carol Flexer från universitetet i Akron i Ohio USA, talar om ”The Listening Brain”.

Pedagognätverk

Pedagognätverk

Dokument   •   2008-06-03 08:22 CEST

I broschyren presenteras Barnplantornas nätverk av pedagoger och annan personal inom förskola, skola och habilitering som arbetar med barn med CI eller andra typer av hörapparater.

Pneumokockvaccin införs i vaccinationsprogrammet, informationsblad

Barnplantorna, en organisation för barn med cocheaimplantat och barn med hörapparat, har i ett par års tid drivit frågan om pneumokockvaccination för att förhindra att barn drabbas av dövhet och andra allvarliga komplikationer. Nu har Socialstyrelsen beslutat att införa pneumokockvaccin i barnvaccinationsprogrammet.

Föräldrars röster om vaccin

Föräldrars röster om vaccin

Dokument   •   2007-11-27 10:00 CET

En rapport om hur småbarnsföräldrar söker information om livshotande bakterier och hur de kan skydda sina barn

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon - kartläggning

En kartläggning av landstingens informations- och utbildningsinsatser samt budgetbeslut. BARNPLANTORNA har skickat en enkät till sjukvårdshuvudmännen för att få en bild av hur de förhåller sig till pneumokockvaccination och vilka steg som tas för att snabbt komma igång med vaccination om och när så blir fallet. Resultatet redovisas i rapporten.

Barn med hörapparat och barn med CI - informationsmaterial

För föräldrar är det viktigt att skaffa kunskap om vilka hjälpmedel barnet kan behöva i form av hörapparater, cochleaimplantat och andra hjälpmedel för att vardagen på fritiden och i förskola eller skola ska fungera så bra som möjligt. Föräldrar måste också få stöd och vägledning i att utveckla det språkliga samspelet med sitt barn.