Skip to main content

Blodprov kan hjälpa KOL-patienter att hitta rätt behandling

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2016 08:05 CEST

Ett enkelt blodprov, i kombination med kunskap om försämringsperioder, kan vara till hjälp för att identifiera vilka patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och försämringsperioder, som behöver behandling med en inhalerad steroid (ICS). Färre patienter än vad man tidigare antagit har nytta av ICS. 1,2

Akuta försämringar vid KOL (exacerbationer) kan kräva sjukhusvård och kan vara ett livshotande tillstånd. Inhalationssteroider (ICS) ska enligt rekommendationerna3 enbart användas som tillägg för patienter med ökad risk för exacerbationer. Men inhalationssteroider har kommit att användas inom KOL-vården utöver dessa riktlinjer.

I den ettåriga studien har man utvärderat effekten av att sätta ut ICS hos patienter med svår och mycket svår KOL och med en exacerbationshistoria, som även behandlades med Spiriva (tiotropium) och en långverkande beta-2 agonist (salmeterol)4.

- Att kunna spåra vilka patienter som har förhöjda nivåer av denna typa av vita blodkroppar (eosinifila granulocyter) är bra, eftersom vi vet att dessa patienter har stor nytta av kortisonbehandling. Men här återstår det mycket att ta reda på då det även kan finnas andra grupper som har nytta av kortison men som inte identifierats och därför inte studerats specifikt, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet.

Det visade sig att enbart för fyra av hundra patienter minskade risken för akuta försämringar med tillägg av ICS. Patienterna hade alla haft minst två akuta försämringar under de senaste tolv månaderna och dessutom förhöjda nivåer av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler). Därmed kan denna lilla grupp patienter identifieras med hjälp av ett enkelt blodprov och kunskap om hur ofta de drabbats av exacerbationer1,2.

- Det finns en överförskrivning av inhalationssteroider idag både vid behandling av astma och KOL. Enligt Läkemedelsverkets riktlinjer ska inhalationssteroider bara användas hos KOL-patienter som löper en risk att få exacerbationer, men betydligt fler behandlas, säger Kjell Larsson.

Fakta om KOL

Den främsta orsaken till KOL är rökning och att sluta är ett måste för att sjukdomen inte ska försämras hos dessa patienter. KOL kan inte botas men symtomen lindras. Årligen dör närmare 3 000 personer i Sverige av KOL, något fler kvinnor än män (5). I Sverige beräknas mer än en halv miljon personer lida av kroniskt obstruktiv lungsjukdom men de flesta har inte fått diagnos. KOL är en kronisk inflammation som genom successivt försämrad lungfunktion till slut ger bestående skador på lungorna som inte kan repareras. Patienten får allt svårare att andas. Vid långt gången KOL kan patienten vara beroende av syrgas. Ordet obstruktiv betyder hindrande och syftar på att luften inte kan passera fritt då luftvägarna är svullna, sammandragna och delvis blockerade av slem. Att sjukdomen är kronisk innebär att den sjukliga processen ständigt pågår. KOL kan inte botas men rökstopp, motion och läkemedel kan bromsa sjukdomens förlopp och lindra symtomen.

(1) Calverley P, Tetzlaff K, Vogelmeier C, Fabbri LM, Magnussen H, Wouters EFM, et al. Evaluating blood eosinophils and exacerbation history to predict ICS response in COPD. Abstract presented at the ERS International Congress 2016, London, September 3 - 7, 2016.

(2) Calverley P, Wouters EFM, Finnigan H, Tetzlaff K, Magnussen H, et al. Screening eosinophil counts and risk of exacerbations after inhaled corticosteroid withdrawal in severe COPD. Abstract presented at the ERS International Congress 2016, London, September 3 - 7, 2016.

(3) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2015

(4) Magnussen H, Disse B, Rodriguez-Roisin R, Kirsten A, Watz H, Tetzlaff K, et al. Withdrawal of inhaled glucocorticoids and exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2014;371:1285-1294.

(5) Nationellt vårdprogram för KOL


Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Malin Hanno, medicinsk rådgivare luftvägar, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00 eller 070-858 21 68

E-post: malin.hanno@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer