Skip to main content

Nytt läkemedel för idiopatisk lungfibros bromsar sjukdomsförloppet

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 14:57 CEST

Ett nytt läkemedel för den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros bromsar försämringen av lungfunktionen med drygt 50 procent. Det visar resultaten av två parallella fas III-studier, INPULSIS 1 och 2, som idag publiceras online i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine, NEJM. Resultaten presenteras också denna vecka på den årliga amerikanska kongressen för respiratoriska sjukdomar, ATS (American Thoracic Society), i San Diego.

Idiopatisk lungfibros är en allvarlig, kronisk och relativt ovanlig lungsjukdom som förknippas med hög dödlighet. Medianöverlevnaden efter diagnos är cirka två till fem år. I Sverige beräknas omkring 1500 personer ha idiopatisk lungfibros, men siffran bedöms osäker och kan vara högre. Det finns ett stort behov av nya behandlingar för denna patientgrupp där lungtransplantation är den enda möjligheten till bot.


Den nya substansen, nintedanib, är en så kallad tyrokinashämmare som riktar in sig på tillväxtfaktorreceptorerna vilka har en sannolik betydelse för sjukdomsmekanismerna bakom idiopatisk lungfibros.

–Studieresultaten för den nya substansen är positiva och nya behandlingar är välkomna för denna svårt sjuka patientgrupp. Det är första gången ett läkemedel för idiopatisk lungfibros når det primära effektmålet i två stora fas III-studier, säger Magnus Sköld, professor och överläkare vid Lung Allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Sjukdomsförloppet bromsas
Den genomsnittliga patienten med idiopatisk lungfibros har en försämring på 150-200 ml per år, mätt som forcerad vitalkapacitet (FVC). I de två parallella systerstudierna INPULSIS 1 och 2 ingick 1066 patienter varav hälften fick nintedanib, andra hälften placebo. För de patienter som fick nintedanib reducerades förlusten av lungkapacitet med cirka 50 procent jämfört med placebogruppen.

  • INPULSIS-1: -114.7ml (nintedanib*) jämfört med -239.9ml (placebo)

  • INPULSIS-2: -113.6ml (nintedanib*) jämfört med -207.3ml (placebo)

Övriga resultat
Även de sekundära effektmålen nåddes i de båda studierna med signifikant mindre försämring av livskvaliteten, mätt enligt SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire), samt reducerad risk för akuta exacerbationer (försämringstillstånd).

I INPULSIS-1 var det ingen signifikant skillnad mellan nintedanib och placebogrupperna gällande de sekundära effektmålen. De vanligaste biverkningarna var milda till moderata gastrointestinala besvär varav få fall ledde till studieavbrott. Andelen av patienter som upplevde allvarliga biverkningar var likvärdiga i samtliga behandlingsgrupper.

För vidare information kontakta:
Ulrika Edvinsson, pressansvarig, Boehringer Ingelheim
Tel: 08-721 21 93, 070-858 21 15
E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterbolag och fler än 47 400 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2013 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,1 miljarder Euro. 19.5% av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com. Twitter: www.twitter.com/Boehringer