Skip to main content

Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv

Nyhet   •   Sep 03, 2014 15:41 CEST

Forskare vid FOI har studerat
kopplingen mellan energi och internationella relationer. Syftet är att öka
förståelsen om hur energi och säkerhet kan interagera i en framtida internationell
kontext.

Hur ser exempelvis EU:s
handlingsutrymme ut med ett försvagat EU på en dåligt fungerande energimarknad
präglad av maktbalans mellan andra globala aktörer? Vilka möjliga strategier
har ett EU präglat av klimatmedvetenhet i en omvärld präglad av stormakter med
andra prioriteringar? Det är ett framtidsscenario som uppmärksammas i rapporten
Energi, säkerhet och konflikt i ett
framtidsperspektiv
av forskarna Daniel Jonsson, Bengt Johansson, André
Månsson, Hannes Sonnsjö. Rapporten beskriver flera säkerhets- och
geopolitiska framtidsscenarier som EU står inför och vad handlingsutrymmet blir
utifrån dessa tänkbara utmaningar.

Förutom att analysera energi och säkerhet med utgångspunkt
från tänkbara framtida energi- och geopolitiska förhållanden ger rapporten ett
teoretiskt ramverk och beskriver begrepp, teorier och analytiska modeller. Bland
annat beskrivs energisystemet som ett objekt i en konflikt, som ett
konfliktmedel och som orsak till instabilitet. Energi- och
säkerhetskomplexet förklaras också utifrån olika skolbildningar inom
internationella relationer som präglas av olika syn på om relationerna
domineras av samverkan eller rivalitet och konflikt mellan olika aktörer.

Enligt forskarna till rapporten
är energins koppling till internationella relationer och säkerhetspolitik
tydlig. För att förstå denna koppling beskrivs hur resursmässiga, tekniska,
ekonomiska och politiska faktorer samspelar. Rapporten avslutas med en
sammanfattande syntes där bl.a. energi och säkerhet i ett framtidsperspektiv
belyses utifrån dels beslutsfattarens perspektiv, dels analytikerns perspektiv.