Skip to main content

Framåt Sahel

Nyhet   •   Dec 17, 2015 13:21 CET

FOI:s analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali. Studien av Sveriges bidrag till FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA fokuserar på det förband, Mali02, som var på plats i Mali från juni till november 2015.

Sedan början av 2015 deltar Sverige med ett underrättelsekompani i FN:s stabiliseringsinsats i Mali – MINUSMA. Det svenska förbandet är baserat på Camp Nobel i Timbuktu i norra delen av landet. MINUSMA är en av de första FN-ledda insatser någonsin som har tillförts en militär underrättelseförmåga och huvuduppgiften för det svenska förbandet är att bidra till insatsens underrättelseenhet.

FOI:s studie Framåt Sahel fokuserar på det förband, Mali02, som verkade i Mali från juni till november 2015. I studien analyseras vilka de främsta utmaningarna och resultaten var för förbandet avseende underrättelsearbetet. Rapporten diskuterar även på vilket sätt förbandet kan sägas ha bidragit till MINUSMA:s mandatuppfyllnad.

- Det svenska förbandets arbete är högt uppskattat inom insatsen. Samtidigt är det tydligt att FN-systemet är ovant vid att hantera underrättelser och att nyttan av det svenska förbandsbidraget ännu inte är optimerad, säger Claes Nilsson, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI:s enhet för fredsfrämjande insatser.

Svåra avvägningar mellan nytta, relevans och effektivitet kommer fortsatt prägla det svenska förbandets verksamhet. I nuläget har Sverige en politisk inriktning att fortsatt bidra till FN-insatsen i Mali fram till sommaren 2017. Som en del i Sveriges stöd till Frankrike har regeringen den 16 december 2015 offentliggjort sin avsikt att utöka Sveriges engagemang i insatsen med taktiskt flygtransport.