Skip to main content

Taggar

MÖD betonar vikten av en hållbar vattenförsörjning vid lokaliseringsprövningen — dricksvattnet dränker täktverksamhet

MÖD betonar vikten av en hållbar vattenförsörjning vid lokaliseringsprövningen — dricksvattnet dränker täktverksamhet

Nyheter   •   Nov 27, 2018 08:03 CET

Dricksvatten dränker täktverksamhet — Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) avslog nyligen en ansökan som innebar föreoreningsrisk av närbeläget grundvatten. Domen tydliggör att dricksvatten är något som MÖD tar stark hänsyn till vid lokaliseringsprövningar.

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2018

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2018

Nyheter   •   Nov 09, 2018 08:07 CET

Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt; Johanna Henriksson.

Ansvarsförsäkring ersätter beställarens vite

Ansvarsförsäkring ersätter beställarens vite

Nyheter   •   Okt 30, 2018 15:51 CET

Högsta domstolen: Om fel i konsults arbete leder till försening av uppdragsgivares entreprenad och denne därav får betala vite till slutkunden, utgör vitet en skada för uppdragsgivaren enligt ABK 09 som ska ersättas ur konsultens ansvarsförsäkring.

Oavsett ny regering – säkerställ att överklaganden inte försenar samhällsviktiga projekt

Oavsett ny regering – säkerställ att överklaganden inte försenar samhällsviktiga projekt

Nyheter   •   Okt 03, 2018 09:29 CEST

Vi har inte råd att bromsa utvecklingen på grund av okynnesöverklaganden av samhällsnyttiga projekt. En avgift och krav på delaktighet skulle stävja missbruk av rättssystemets resurser, skriver Foyens jurister Pia Pehrson och Björn Eriksson på Ny Teknik Opinion idag.

I kölvattnet av Bunge-domen – gruvbolags ansökan avvisas

I kölvattnet av Bunge-domen – gruvbolags ansökan avvisas

Nyheter   •   Okt 02, 2018 08:14 CEST

En tydlig ståndpunkt i praxis har nu vuxit fram; en verksamhets olika delar ska inte bedömas separat utan miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta alla miljömässiga konsekvenser av den planerade verksamheten oavsett tillståndspliktens omfattning. Läs mer i Foyens senaste artikel.

Utvidgning av Natura 2000-område sätter stopp för fortsatt täktverksamhet på Gotland

Utvidgning av Natura 2000-område sätter stopp för fortsatt täktverksamhet på Gotland

Nyheter   •   Sep 20, 2018 08:22 CEST

Slutet för kalkbrytningen i Bunge, Gotland? Ny, tuff dom låter Natura 2000-intressena gå före. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Björn Eriksson ger en sammanfattning av den färska domen från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i frågan och den utdragna processen för Nordkalk.

Rakare vägar till hållbara vattentjänster?

Rakare vägar till hållbara vattentjänster?

Nyheter   •   Sep 04, 2018 08:27 CEST

Försörjning av vatten är en central fråga för många och innebär stora kostnader. Vad gäller för kommunerna, staten och enskilda fastighetsägare i frågan? Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Annika Carlsson ger här en sammanfattning av regeringens senaste betänkande kring lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Rör inte mina rör! Hur du undviker framtida problem genom att ansöka om förnyelse av dina inskrivningar

Rör inte mina rör! Hur du undviker framtida problem genom att ansöka om förnyelse av dina inskrivningar

Nyheter   •   Aug 27, 2018 08:00 CEST

Det är hög tid att se över dina inskrivningar i fastighetsregistret om du ännu inte gjort det, i enlighet med den förnyelselag som trädde i kraft den 1 juli 2013. Anmälan om förnyelse måste ske innan utgången av 2018. Men vilka är det som berörs och vad behöver du i så fall göra för att undvika framtida rättsförluster? Advokat Caterina Carreman och biträdande jurist Ida Ehrencrona ger dig svaren!

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2018

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2018

Nyheter   •   Aug 24, 2018 08:08 CEST

Vi är stolta över att få representera Sverige i den senaste upplagan av den internationella publikationen Getting the Deal Through Mining 2018. Avsnittet avseende den svenska gruvbranschen har författats av Foyens delägare Pia Pehrson och Peter Dyer.

HD avgränsar det personliga ansvaret vid aktiebolags konkurs

HD avgränsar det personliga ansvaret vid aktiebolags konkurs

Nyheter   •   Jul 26, 2018 13:46 CEST

En otydlighet i aktiebolagslagen om det personliga ansvaret vid underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning har nu undanröjts av Högsta domstolen, som fastslår att konkurstidpunkten är en yttersta gräns för ansvarets omfattning. Samtidigt hänvisar Högsta domstolen till att personligt ansvar för konkursbolags rättegångskostnader kan bli aktuellt på andra sätt.

Förslag till säkerhet om efterbehandlingskostnader för gruvverksamhet blir kostsamt för verksamhetsutövarna

Förslag till säkerhet om efterbehandlingskostnader för gruvverksamhet blir kostsamt för verksamhetsutövarna

Nyheter   •   Jul 24, 2018 08:32 CEST

Regeringen har givit en särskild grupp, Gruvavfallsfinansieringsutredningen, i uppdrag att analysera möjliga insatser som kan garantera att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling vid gruvverksamhet. Utredningens förslag riskerar dock att öka kostnaderna markant för verksamhetsutövare

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

Nyheter   •   Jul 23, 2018 10:28 CEST

Högsta domstolen fortsätter att klargöra otydligheter som under lång tid diskuterats av entreprenadjurister. Den här gången har frågan om gränserna för felavhjälpande fått en genomlysning och ställningstagandet innebär att entreprenörer får ett stort ansvar för konsekvenserna av fel i entreprenörens arbete och riskerar att stå för mycket omfattande kostnader.

Färsk dom ger bostadsrättsköpare rätt att frånträda förhandsavtal vid försening

Färsk dom ger bostadsrättsköpare rätt att frånträda förhandsavtal vid försening

Nyheter   •   Jul 13, 2018 09:53 CEST

De senaste årens prisutveckling för privatbostäder har satt ett högt tryck på fastighetsutveckling och avtal om köp av nyproducerade bostäder har tecknats med allt större framförhållning. Men med en vikande bostadsmarknad har frågan om rätten att frånträda så kallade förhandsavtal vid dröjsmål blivit högaktuell. Stockholms tingsrätt har nyligen fastställt att sex veckors dröjsmål är tillräckligt.

Foyen söker HR-chef

Foyen söker HR-chef

Nyheter   •   Jul 06, 2018 16:52 CEST

Foyen Advokatfirma söker en HR-chef som ska vara med att utveckla verksamheten genom humankapitalet.

Fortsatt oklarhet rörande överklagande av Attefallshus

Fortsatt oklarhet rörande överklagande av Attefallshus

Nyheter   •   Jul 05, 2018 08:06 CEST

Mark- och miljööverdomstolen dömer som de vill - men i Högsta domstolen står det still! Frågan om grannars rätt att överklaga startbesked av Attefallshus har flertalet gånger varit uppe i Mark- och miljööverdomstolen. Nu har även Högsta domstolen fattat ett beslut i frågan. Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman samt biträdande jurist Mikael Jonasson ger en kort kommentar till beslutet.

Ny utredning avseende översiktsplaner och kommuners möjlighet att reglera bostadsmarknaden — problematiskt ur ett EU-perspektiv?

Ny utredning avseende översiktsplaner och kommuners möjlighet att reglera bostadsmarknaden — problematiskt ur ett EU-perspektiv?

Nyheter   •   Jul 03, 2018 08:19 CEST

En ny utredning föreslår ändringar för kommuners översiktsplanering av byggande och hyresrättsproduktion - ändringar som väcker frågor om den grundlagsskyddande äganderätten likväl som EU:s statsstödsregler. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Mikael Jonasson ger en kort kommentar till utredningen och pekar på vissa svårigheter att införa ny lagstiftning på området.

Nya förslag avseende miljökvalitetsnormer ute på remiss

Nya förslag avseende miljökvalitetsnormer ute på remiss

Nyheter   •   Jun 11, 2018 08:02 CEST

Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna har presenterat nya förslag avseende miljökvalitetsnormer som kommer att ha stor betydelse för exempelvis gruvindustrin, infrastrukturprojekt och olika energi- liksom industriprojekt samt byggprojekt i närheten av vattenförekomster. Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman redogör kort för de två förslagen.

Nya villkor för byggande av villor – ABS 18 har anlänt

Nya villkor för byggande av villor – ABS 18 har anlänt

Nyheter   •   Jun 08, 2018 08:53 CEST

Efter cirka tio års tid med gällande villkor kommer nu en efterträdare till de standardvillkor när entreprenörer bygger hus åt privatpersoner. Men hur stora är egentligen förändringarna? Advokaterna Richard Sahlberg och Anders Lindström kommenterar den uppdaterade ABS 18 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader).

Proposition om miljökvalitetsnormer och vattenverksamhet – nya utmaningar

Proposition om miljökvalitetsnormer och vattenverksamhet – nya utmaningar

Nyheter   •   Maj 29, 2018 07:57 CEST

Nya regler om miljökvalitetsnormer innebär betydande förändringar, bland annat för infrastruktur-, energi-, bygg- och gruvprojekt. Vidare ska produktion av vattenkraftsel ska förses med ”moderna miljövillkor” – men vad innebär det? Advokaterna Pia Pehrson och Mikael Westin samt biträdande jurist Marlene Andersson ger här en kommentar till ändringsförslagen.

Nya regler ger solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Nya regler ger solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Nyheter   •   Maj 21, 2018 08:07 CEST

Ändringar av lagen om trygg naturgasförsörjning föreslås för att anpassas till den nya EU-förordningen om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Elisabeth Svedén sammanfattar de nya lagändringarna samt beskriver den nya förordningen och vad den innebär