Skip to main content

Taggar

HD avgränsar det personliga ansvaret vid aktiebolags konkurs

HD avgränsar det personliga ansvaret vid aktiebolags konkurs

Nyheter   •   Jul 26, 2018 13:46 CEST

En otydlighet i aktiebolagslagen om det personliga ansvaret vid underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning har nu undanröjts av Högsta domstolen, som fastslår att konkurstidpunkten är en yttersta gräns för ansvarets omfattning. Samtidigt hänvisar Högsta domstolen till att personligt ansvar för konkursbolags rättegångskostnader kan bli aktuellt på andra sätt.

Förslag till säkerhet om efterbehandlingskostnader för gruvverksamhet blir kostsamt för verksamhetsutövarna

Förslag till säkerhet om efterbehandlingskostnader för gruvverksamhet blir kostsamt för verksamhetsutövarna

Nyheter   •   Jul 24, 2018 08:32 CEST

Regeringen har givit en särskild grupp, Gruvavfallsfinansieringsutredningen, i uppdrag att analysera möjliga insatser som kan garantera att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling vid gruvverksamhet. Utredningens förslag riskerar dock att öka kostnaderna markant för verksamhetsutövare

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

HD klargör ansvarsfördelning vid felavhjälpande – svaret kan bli kostsamt för entreprenörer

Nyheter   •   Jul 23, 2018 10:28 CEST

Högsta domstolen fortsätter att klargöra otydligheter som under lång tid diskuterats av entreprenadjurister. Den här gången har frågan om gränserna för felavhjälpande fått en genomlysning och ställningstagandet innebär att entreprenörer får ett stort ansvar för konsekvenserna av fel i entreprenörens arbete och riskerar att stå för mycket omfattande kostnader.

Färsk dom ger bostadsrättsköpare rätt att frånträda förhandsavtal vid försening

Färsk dom ger bostadsrättsköpare rätt att frånträda förhandsavtal vid försening

Nyheter   •   Jul 13, 2018 09:53 CEST

De senaste årens prisutveckling för privatbostäder har satt ett högt tryck på fastighetsutveckling och avtal om köp av nyproducerade bostäder har tecknats med allt större framförhållning. Men med en vikande bostadsmarknad har frågan om rätten att frånträda så kallade förhandsavtal vid dröjsmål blivit högaktuell. Stockholms tingsrätt har nyligen fastställt att sex veckors dröjsmål är tillräckligt.

Foyen söker HR-chef

Foyen söker HR-chef

Nyheter   •   Jul 06, 2018 16:52 CEST

Foyen Advokatfirma söker en HR-chef som ska vara med att utveckla verksamheten genom humankapitalet.

Fortsatt oklarhet rörande överklagande av Attefallshus

Fortsatt oklarhet rörande överklagande av Attefallshus

Nyheter   •   Jul 05, 2018 08:06 CEST

Mark- och miljööverdomstolen dömer som de vill - men i Högsta domstolen står det still! Frågan om grannars rätt att överklaga startbesked av Attefallshus har flertalet gånger varit uppe i Mark- och miljööverdomstolen. Nu har även Högsta domstolen fattat ett beslut i frågan. Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman samt biträdande jurist Mikael Jonasson ger en kort kommentar till beslutet.

Ny utredning avseende översiktsplaner och kommuners möjlighet att reglera bostadsmarknaden — problematiskt ur ett EU-perspektiv?

Ny utredning avseende översiktsplaner och kommuners möjlighet att reglera bostadsmarknaden — problematiskt ur ett EU-perspektiv?

Nyheter   •   Jul 03, 2018 08:19 CEST

En ny utredning föreslår ändringar för kommuners översiktsplanering av byggande och hyresrättsproduktion - ändringar som väcker frågor om den grundlagsskyddande äganderätten likväl som EU:s statsstödsregler. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Mikael Jonasson ger en kort kommentar till utredningen och pekar på vissa svårigheter att införa ny lagstiftning på området.

Nya förslag avseende miljökvalitetsnormer ute på remiss

Nya förslag avseende miljökvalitetsnormer ute på remiss

Nyheter   •   Jun 11, 2018 08:02 CEST

Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna har presenterat nya förslag avseende miljökvalitetsnormer som kommer att ha stor betydelse för exempelvis gruvindustrin, infrastrukturprojekt och olika energi- liksom industriprojekt samt byggprojekt i närheten av vattenförekomster. Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman redogör kort för de två förslagen.

Nya villkor för byggande av villor – ABS 18 har anlänt

Nya villkor för byggande av villor – ABS 18 har anlänt

Nyheter   •   Jun 08, 2018 08:53 CEST

Efter cirka tio års tid med gällande villkor kommer nu en efterträdare till de standardvillkor när entreprenörer bygger hus åt privatpersoner. Men hur stora är egentligen förändringarna? Advokaterna Richard Sahlberg och Anders Lindström kommenterar den uppdaterade ABS 18 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader).

Proposition om miljökvalitetsnormer och vattenverksamhet – nya utmaningar

Proposition om miljökvalitetsnormer och vattenverksamhet – nya utmaningar

Nyheter   •   Maj 29, 2018 07:57 CEST

Nya regler om miljökvalitetsnormer innebär betydande förändringar, bland annat för infrastruktur-, energi-, bygg- och gruvprojekt. Vidare ska produktion av vattenkraftsel ska förses med ”moderna miljövillkor” – men vad innebär det? Advokaterna Pia Pehrson och Mikael Westin samt biträdande jurist Marlene Andersson ger här en kommentar till ändringsförslagen.

Nya regler ger solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Nya regler ger solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Nyheter   •   Maj 21, 2018 08:07 CEST

Ändringar av lagen om trygg naturgasförsörjning föreslås för att anpassas till den nya EU-förordningen om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Elisabeth Svedén sammanfattar de nya lagändringarna samt beskriver den nya förordningen och vad den innebär

Allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff

Allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff

Nyheter   •   Maj 14, 2018 08:00 CEST

Ett nytt förslag från regeringen innebär att den som exempelvis producerar, distribuerar eller marknadsför livsmedel på ett sätt som kan orsaka fara för människors liv eller hälsa ska kunna straffas med fängelse. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Marlene Andersson ger en kort sammanfattning av de föreslagna ändringarna för livsmedelslagstiftningen.

Fyraveckorsfrist för verkställighet av lovbeslut enligt plan- och bygglagen

Fyraveckorsfrist för verkställighet av lovbeslut enligt plan- och bygglagen

Nyheter   •   Maj 03, 2018 08:06 CEST

Regeringen presenterade den 12 april 2018 ett lagförslag som ändrar plan- och bygglagen (PBL) med syfte att undvika betydande förseningar av byggprojekt. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Björn Eriksson anser dock att förslaget kommer leda till motsatt effekt och ställa större krav på både kommunerna och de som söker lov.

Otydlig lagstiftning riskerar hindra bostadsbyggandet - dags att ta ett rejält omtag på Plan- och bygglagen

Otydlig lagstiftning riskerar hindra bostadsbyggandet - dags att ta ett rejält omtag på Plan- och bygglagen

Nyheter   •   Apr 26, 2018 08:45 CEST

Plan- och bygglagen (PBL) har ändrats många gånger under de senaste åren, och trots goda intentioner har det blivit mycket krångligt att fatta ett korrekt beslut om detaljplan eller bygglov. Nu har vi helt enkelt kommit till en punkt då systemet inte hänger ihop längre, skriver advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Björn Eriksson på SvD Debatt idag.

Även i år topprankas Foyen inom Energi och Entreprenad av Legal 500

Nyheter   •   Apr 17, 2018 08:04 CEST

Foyen topprankas även i år som nr 1 inom Energi och nr 2 inom Entreprenad, av rankinginstitutet Legal 500, som årligen rankar världens främsta advokater och advokatbyråer. Utöver ”Top Tier Firm” rankingen är Foyen också högt rankade inom Miljö och Offentlig upphandling samt rekommenderade inom IT och telekom, Fastighet, Commercial, Corporate och M&A.

Försening hos kommunen ger reduktion på handläggningsavgift

Försening hos kommunen ger reduktion på handläggningsavgift

Nyheter   •   Apr 10, 2018 08:02 CEST

Så många som var femte kommun i Sverige håller inte handläggningstiderna av bygglovsärenden. För att effektivisera processerna presenterade Regeringen den 21 mars i år ett lagförslag där bland annat reducerade bygglovsavgifter för sökande när handläggningstiderna överskrids ska införas i PBL. Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman sammanfattar här lagförslaget.

Detaljplanekrav – en svår nöt att knäcka?

Detaljplanekrav – en svår nöt att knäcka?

Nyheter   •   Mar 28, 2018 08:47 CEST

Den 8 mars 2018 lämnades ett nytt lagförslag in till riksdagen om förtydliganden i plan- och bygglagen (PBL) avseende kraven på detaljplan. Det nya lagförslaget är tänkt att leda till effektivare handläggning och ökat bostadsbyggande och planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Nytt förslag om miljökvalitetsnormer och vattenverksamhet innehåller stora ändringar

Nytt förslag om miljökvalitetsnormer och vattenverksamhet innehåller stora ändringar

Nyheter   •   Mar 19, 2018 09:19 CET

Foyen var en av många aktörer som kommenterade Regeringskansliets tidigare promemoria med förslag till ändringar för vattenkraften och miljökvalitetsnormerna. Regeringen har tagit till sig av en del av kritiken och i en lagrådsremiss, ”Vattenmiljö och vattenkraft”, från den 8 mars 2018, presenteras en ganska så förändrad lagtext.

Är det svårt att upphandla säkra IT-system?

Är det svårt att upphandla säkra IT-system?

Nyheter   •   Mar 07, 2018 08:00 CET

Vad handlade egentligen diskussionen i media i somras kring Transportstyrelsens hantering av information? Foyens advokat Sara Malmgren ger här en kort summering kring Transportstyrelsens informationshantering och IT-upphandling.

Är de nya reglerna för vedeldning vänligare för miljön – och för grannen?

Är de nya reglerna för vedeldning vänligare för miljön – och för grannen?

Nyheter   •   Mar 05, 2018 08:18 CET

Den 1 juli 2018 träder Boverkets nya eldningsregler i kraft. Foyen Advokatfirmas advokater Pia Pehrson och Caterina Carreman sammanfattar här de nya reglerna som framförallt riktar in sig på installation av kaminer och pannor i samband med att ett nytt hus uppförs.