Skip to main content

Taggar

Kommunal kompetens och kommunägda aktiebolag – vad gäller?

Kommunal kompetens och kommunägda aktiebolag – vad gäller?

Nyheter   •   Dec 05, 2019 09:18 CET

Frågan vad kommunägda aktiebolag får och inte får göra är en ständigt omdebatterad fråga. Det finns många fördelar med att bolagisera kommunal verksamhet och antalet kommunala aktiebolag ökar varje år. Så vad gäller egentligen när kommunen överlämnar verksamhet till ett aktiebolag och vilka konsekvenser kan ett kompetensöverskridande få? Jurist Ulrika Hedberg reder ut frågorna.

Parternas avtal utesluter miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

Parternas avtal utesluter miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

Nyheter   •   Nov 07, 2019 14:06 CET

Högsta domstolen har i en dom meddelad den 6 november 2019 konstaterat att ett avtal som skrivits mellan Svedala kommun och Swedavia (som driver flygplatsen Malmö Airport) gäller framför miljölagstiftningen. Vår advokat Tomas Fjordevik ger en sammanfattning av domen.

Utvärdering av mjuka parametrar vid partnering?

Utvärdering av mjuka parametrar vid partnering?

Nyheter   •   Nov 01, 2019 08:50 CET

I ett avgjort mål har en kammarrätt ansett att den utvärdering och bruk av s.k. mjuka parametrar vid offentlig upphandling av partneringentreprenader är ofrånkomligt att dessa innehåller ett visst mått av subjektiv bedömning vid upphandlingar. Ett välkommet och pragmatiskt avgörande.

Styrelsens ansvar vid bolags kapitalbrist

Styrelsens ansvar vid bolags kapitalbrist

Nyheter   •   Okt 31, 2019 10:27 CET

Att åta sig ett styrelseuppdrag kan vara både givande och spännande. En relevant men svårbesvarad fråga är när en styrelseledamot kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder? Mot bakgrund av ett färskt hovrättsavgörande redogör vi här för frågan.

Otillåten begränsning vid anlitande av underleverantör – italiensk motorvägsupphandling banar väg för praxisutvecklingen

Otillåten begränsning vid anlitande av underleverantör – italiensk motorvägsupphandling banar väg för praxisutvecklingen

Nyheter   •   Okt 30, 2019 09:46 CET

Vid offentlig upphandling finns möjlighet för en leverantör att lägga ut en del av arbetet på en underleverantör. Frågan om en upphandlande myndighet får lov att begränsa hur stor del av kontraktet som läggs ut på underleverantörer är en relevant fråga. Detta har EU-domstolen tagit ställning till i en färsk dom avseende en italiensk offentlig upphandling av motorväg.

Hur hårt kan en upphandlande myndighet spänna bågen?

Nyheter   •   Okt 29, 2019 13:26 CET

Trots att krav på intyg är frekvent förekommande i upphandlingar är det lika fullt oklart var gränsen går för vilken typ av intyg en upphandlande myndighet kan uppställa som samtidigt innebär att proportionalitetsprincipen efterlevs. Med hjälp av bland annat ett färskt avgörande från Kammarrätten i Göteborg benar vi ut den spelplan som framgår av rättspraxis.

Går allt enligt (detalj)plan?

Går allt enligt (detalj)plan?

Nyheter   •   Okt 24, 2019 09:59 CEST

Hur ska man egentligen tolka en detaljplan och hur reglerar de bygglov? Med tanke på att Sverige har 290 kommuner som var och en upprättar detaljplaner och beslutar om bygglov är det inte förvånande att tolkningar inte alltid är likalydande. Här beskrivs översiktligt hur kommuners plan- och bygglovsarbete fungerar samt några exemplifierande avgjorda bygglovsmål.

Hur hanteras sexuella trakasserier i en entreprenad?

Hur hanteras sexuella trakasserier i en entreprenad?

Nyheter   •   Okt 23, 2019 09:54 CEST

Att det i byggbranschen liksom i övriga samhället förekommer sexuella trakasserier har nog inte gått någon obemärkt förbi. Det har nu gått nästan två år sedan över 4 600 kvinnor inom byggbranschen undertecknade uppropet #sistaspikenikistan. Denna artikel avser att belysa hur sexuella trakasserier hanteras i en entreprenad.

Vinnare av Foyens uppsatsstipendier 2019

Vinnare av Foyens uppsatsstipendier 2019

Nyheter   •   Okt 23, 2019 08:14 CEST

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt och miljörätt. Nu har årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt och offentlig upphandling utsetts! Vinnarna heter Alexandra M. Teorell och Felix Nilsson.

Foyen medlem i BIM Alliance

Foyen medlem i BIM Alliance

Nyheter   •   Okt 17, 2019 07:54 CEST

Foyen är medlem i BIM Alliance, en förening som driver frågor som rör digitalisering av samhällsbyggande som manifesteras genom 3D-modeller. Den praktiska skillnaden i byggprojekt blir stor och Foyens målsättning med engagemanget är att ligga långt framme i de juridiska och tekniska frågor som uppkommer.

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2019

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2019

Nyheter   •   Sep 04, 2019 08:09 CEST

Foyen medverkar även i år med ett uppdaterat avsnitt avseende den svenska gruvmarknaden i den internationella publikationen Getting the Deal Through – Mining 2019. Foyens delägare Pia Pehrson och Peter Dyer har författat avsnittet.

Reglerna om elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser

Reglerna om elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser

Nyheter   •   Sep 02, 2019 13:43 CEST

Lagstiftningen, som trädde i kraft den 1 januari 2016, innebär en skyldighet för den som bedriver byggverksamhet att i vissa fall föra elektronisk personalliggare. I ett nyligen avgjort mål konstaterar Kammarrätten i Göteborg att även den som bedriver geotekniska eller miljötekniska undersökningar på en byggarbetsplats omfattas av skyldigheten att föra personalliggare.

Större Attefallshus = minskad bostadsbrist?

Större Attefallshus = minskad bostadsbrist?

Nyheter   •   Aug 28, 2019 08:04 CEST

I ett försök att minska bostadsbristen föreslår regeringen en lagändring gällande Attefallshusens storlek. Ändringen innebär en ökning från nuvarande 25 m2 till 30 m2 i en förhoppning att göra boendeformen mer attraktiv - men kommer det verkligen att öka byggandet och därmed få fler att bosätta sig i Attefallshus?

Väntan på bearbetningskoncession utgör inte skäl nog att förlänga undersökningstillstånd

Väntan på bearbetningskoncession utgör inte skäl nog att förlänga undersökningstillstånd

Nyheter   •   Aug 22, 2019 08:12 CEST

Enligt Kammarrättens dom nyligen får en verksamhetsutövare inte behålla undersökningstillstånd för närliggande områden i väntan på beslut om bearbetningskoncession. Det här innebär en intressant begränsning av ”särskilda skäl” i ljuset av de allmänt kända långa handläggningstiderna för bearbetningskoncessioner hos Bergsstaten.

Första sanktionsavgiften enligt GDPR är utfärdad i Sverige

Första sanktionsavgiften enligt GDPR är utfärdad i Sverige

Nyheter   •   Aug 21, 2019 15:53 CEST

Datainspektionen har den 20 augusti beslutat att utfärda en sanktionsavgift om 200 000 kr för Gymnasienämnden i Skellefteå kommun. Beslutet innehåller en hel del kring hur man ska tolka vissa bestämmelser i den gällande lagstiftningen och sammanfattas av advokat Sara Malmgren på Foyen Advokatfirma.

Foyen uppdaterar om entreprenadrätt i internationell publikation

Foyen uppdaterar om entreprenadrätt i internationell publikation

Nyheter   •   Aug 14, 2019 08:36 CEST

Foyen klargör vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige i den internationella publikationen Getting the Deal Thruogh - Construction 2020. Publikationen kartlägger central lagstiftning och praxis för bygg- och anläggningsbranschen i 26 länder. Avsnittet avseende den svenska regleringen har författats av delägarna Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman.

HD klargör sakägares rätt att yttra sig i planärenden

HD klargör sakägares rätt att yttra sig i planärenden

Nyheter   •   Aug 01, 2019 10:34 CEST

Har en enskild sakägare rätt att yttra sig i en överklagandeprocess, om dennes intressen påverkas på ett påtagligt sätt innan detaljplaner upphävs?

Nytt försök att städa upp i miljöbalken till följd av avfallsdirektivet

Nytt försök att städa upp i miljöbalken till följd av avfallsdirektivet

Nyheter   •   Jul 04, 2019 08:21 CEST

Regeringen har nyligen överlämnat ett förslag till ändring i miljöbalken som ska leda till ett förbättrat genomförande av avfallsdirektivet i svensk rätt. Bland annat föreslås ett förtydligande införas om vad som ska anses vara en biprodukt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Fälld enligt BBS-lagen – kan detta minska näthatet?

Fälld enligt BBS-lagen – kan detta minska näthatet?

Nyheter   •   Jun 25, 2019 15:29 CEST

Idag har dom fallit i Eskilstuna tingsrätt mot en person som varit administratör för Facebook-gruppen ”Stå upp för Sverige”. Advokat Sara Malmgren från Foyen sammanfattar domen och dess innebörd som berör ansvar för andras publicering på nätet.

Tjänsteleverantörers skyldighet att radera olaglig information – kan detta anses vara olaglig övervakning?

Tjänsteleverantörers skyldighet att radera olaglig information – kan detta anses vara olaglig övervakning?

Nyheter   •   Jun 20, 2019 08:35 CEST

Ett mål i EU-domstolen kan ge ledning i frågan om i vilken omfattning tjänsteleverantörer på Internet kan bli skyldiga att radera olaglig information. Advokat Sara Malmgren på Foyen Advokatfirma beskriver målet och hur förslaget på lagtolkning av e-handelsdirektivets regler om ansvarsfrihet ser ut.