Skip to main content

Nedskrivningar påverkar Göteborg Energis resultat

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 12:54 CET

Engångskostnader för nedskrivningar, främst inom biogasverksamheten, påverkar Göteborg Energis resultat för 2015 negativt. Resultatet landar på minus 645 miljoner kronor samtidigt som resultatet före engångsposter i form av nedskrivningar ligger i linje med plan.

– Som vi berättade redan i samband med vårt halvårsbokslut får de nedskrivningar vi gjort under 2015 stor inverkan på resultatet. Samtidigt lyckas vi bra med vår kärnverksamhet där fjärrvärme och vältrimmade distributionsnät är grunden. Det underliggande resultatet, som följer plan och ligger i linje med förra året, visar att vi har en långsiktigt sund och stabil ekonomi, säger Lotta Brändström, VD på Göteborg Energi som i dag, fredagen den 12 februari, överlämnade koncernens årsredovisning till styrelsen.

Årets nedskrivningar, motsvarande 1 027 miljoner kronor har gjorts främst inom biogasområdet men också inom vindkraft, fjärrkyla och bredband.

– De ekonomiska och politiska förutsättningarna inom förnybar energi är osäkra. 2015 har fokus legat på att få igång produktionen i GoBiGas, vår demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas och att skapa en både verksamhetsmässig och finansiell stabilitet i övriga biogasbolag inom koncernen.

– Vi har också fortsatt fokus på den lokala göteborgsmarknaden och ser över verksamheter som ligger utanför vårt ägardirektiv. Under året har vi sålt aktierna i Lerum Energi och i december tecknads avtal om att avyttra aktierna i Lidköping Biogas. Vi har även förberett oss för att kunna avyttra vårt ägande i Skövde Biogas om rätt förutsättningar finns, säger Lotta Brändström.

Att Göteborg Energi sedan tre år har ett positivt operativt kassaflöde och att skuldsättningsgraden minskar är också bevis för en stabil ekonomi.

– Vårt effektiviseringsarbete har nu gett tydliga resultat och vi fortsätter att jobba metodiskt med att sänka våra fasta kostnader, säger Lotta Brändström.

Bilagt till detta pressmeddelande finns en kommentar till resultatet från ekonomidirektör Robert Casselbrant samt resultat- och balansräkningen.


För ytterligare information kontakta:

Anette Myrheim, presskontakt Göteborg Energi, telefon 031-62 67 30


Göteborg 2016-02-12

Kommentar till Göteborg Energis ekonomiska resultat 2015

2015 gjorde Göteborg Energi en förlust efter finansiell poster på minus 645 mkr (290), ett resultat som var klart sämre än föregående år. Orsaken till detta är stora engångsposter för nedskrivningar på 1 027 mkr inom främst biogasområdet men även inom vindkraft, fjärrkyla och bredband. Om jämförelsen exkluderar engångseffekten av nedskrivningar visar den löpande verksamheten ett underliggande resultat (EBITDA) som i stort är i linje med föregående år.

Den enskilt största nedskrivningen, 850 mkr, gäller biogasanläggningen GoBiGas och genomfördes eftersom anläggningens ekonomiska värde enligt gällande redovisningsregler vid halvårsbokslutet understeg det bokförda värdet.

Koncernens nettoomsättning 2015, som till största delen härrör från produktområdena fjärrvärme, elhandel och elnät uppgick till 5 641 mkr (6 036). Den minskade omsättningen förklaras i huvudsak av lägre volymer inom elhandel och gashandel samt lägre marknadspriser inom elhandel. De lägre volymerna inom elhandel beror till största del på det varma vädret under året.

Att koncernen upprätthåller EBITDA-nivån samtidigt som 2015 var ytterligare ett rekordvarmt år med mycket låga elpriser visar den ekonomiska stabilitet som uppnåtts i bolaget. Kassaflödet är positivt och starkt för tredje året i rad. Skuldsättningsgraden sjunker liksom andelen räntebärande skulder.

Under 2015 har aktierna i Lerum Energi AB avyttrats och i december tecknades avtal om att avyttra aktierna i Lidköping Biogas AB. En avyttring av ägandet i Skövde Biogas AB har förberetts om rätt förutsättningar för detta finns.

Inriktningen är att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt inom intervallet sex till tio procent under en femårsperiod. Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2015 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till minus 9,2 procent (4,0). Soliditeten inklusive minoritetsandel i eget kapital uppgick vid årets slut till 41,2 procent (40,5). Koncernen ska generera ett positivt kassaflöde och 2015 förstärktes fritt kassaflöde med 618 mkr (490).

Robert Casselbrant, Ekonomidirektör

Ett komplett energiföretag med stark miljöprofil som tillsammans med våra kunder skapar hållbara energilösningar i dag och i morgon.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy