Skip to main content

11 småhustomter ska säljas på Hisingen

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2020 09:00 CET

Fastighetskontorets entré på Postgatan

Fler småhustomter till försäljning. Cirka 3 000 personer sökte bidrag för att anpassa bostaden och antalet förmedlade lägenheter med kommunala kontrakt minskade i fjol. Det var några av ärendena som behandlades på fastighetsnämndens möte 16 mars.


11 tomter väntar på försäljning

Göteborgs stad har återigen tagit fram småhustomter för försäljning. De 11 tomterna ligger på Hisingen, tre i Torslanda och åtta i Hisings Backa. Tomterna kommer att säljas på öppna marknaden via mäklare. Det beslutade fastighetsnämnden vid sitt möte 16 mars.

Försäljningen ligger i linje med ett tidigare beslut i kommunfullmäktige om ökat byggande av småhus i Göteborg. Tomterna i Hisings Backa ligger vid Bergartsgatan i Aröd och finns med i detaljplanen. Tomtstorlekarna varierar mellan 700 till 1 000 kvadratmeter.

De tre tomterna i Torslanda ligger utanför planlagt område och kommer att säljas först efter positivt förhandsbesked samt avstyckning. Två av tomterna ligger vid Lill-Edvards väg i Tumlehed. Storleken på tomterna är 1 600 respektive 1 800 kvadratmeter. Den tredje tomten i Torslanda ligger vid Trångets Södra väg och är på cirka 1 000 kvadratmeter.

Under fjolåret tog fastighetsnämnden beslut om försäljning av mark som planeras ge sammanlagt 26 småhustomter på olika håll i staden. Av dessa har fyra redan sålts, en i Bergsjön, en i Backa, en i Torslanda och en på Näset. För närvarande är två tomter, Långedragsvägen 33 i Kungssten / Hagen respektive Skalldalsvägen 54 i Hovås, hos mäklare för försäljning. Övriga tomter förbereds för försäljning, exempelvis handlar det om avstyckningar och att positiva förhandsbesked för byggnation skall erhållas.

För mer information: Henrik Rosengren, förhandlingsledare, strategiska avdelningen

Telefon: 031-368 12 61henrik.rosengren@fastighet.goteborg.se

Drygt 3 000 sökte bidrag för bostadsanpassning

Under 2019 kom det in 3 015 ansökningar om anpassning av bostaden till fastighetskontoret. Totalt var bidragsbeloppet som rörde bostadsanpassning 59, 2 miljoner kronor. Det framgår av en rapport som presenterades för fastighetsnämnden 16 mars.

2017 var antalet ansökningar 3 644 stycken och året därpå 3 207, och under fjolåret inkom det alltså 3 015 stycken. Summan av bidrag, som även inkluderade reparationer och återställning, minskade med 4,6 miljoner kronor jämfört med 2018.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. De vanligast förekommande anpassningsåtgärderna under året var anpassning av trösklar, montering av stödhandtag, reparation av tekniskt avancerad utrustning samt installation av dörröppnare och spisvakt.

Av de som beviljades bostadsanpassningsbidrag 2019 var 65 procent kvinnor och 35 procent män. Medelåldern för en person som ansöker om bostadsanpassningsbidrag var 76 år under 2019.Liksom tidigare år minskar den genomsnittliga kostnaden för anpassning med stigande ålder. Genomsnittskostnaden är som högst för de under 18 år och lägst för de över 84 år.

De personer som ansöker är nöjda med fastighetskontorets handläggning visar en undersökning, och handläggningstiden minskade i fjol från 55 till 44 dagar.

För mer information:

Caroline Nielsen, enhetschef, boendeavdelningen, 031-368 13 40

caroline.nielsen@fastighet.goteborg.se

Peter Öste, verksamhetscontroller, boendeavdelningen, 031-368 10 23

peter.oste@fastighet.goteborg.se

Anna Glansberg, ingenjör, boendeavdelningen, 031-368 10 75

anna.glansberg@fastighet.goteborg.se

Fler privata värdar bidrog med lägenheter

Kommunala och privata fastighetsägare bidrog med lägenheter för stadens hemlösa och nyanlända enligt Bosättningslagen. Utvecklingen av anvisade lägenheter följde trenden med minskande hemlöshet och färre antal anvisade nyanlända till kommunen. Det framgår av fastighetskontorets rapport över 2019 års arbete med att anskaffa bostäder för hushåll med särskilda behov samt nyanlända.

Sammanlagt förmedlade fastighetskontoret drygt 600 lägenheter till hushåll med sociala och medicinska problem samt till kommunanvisade nyanlända (så kallade genomgångsbostäder). Detta är en minskning med cirka 350 lägenheter jämfört med 2018.

Cirka 420 lägenheter har anvisats till hushåll med sociala och medicinska problem, vilket möjliggjort att 440 vuxna och 225 barn har kunnat flytta in i lägenhet med kommunalt kontrakt. Av dessa har knappt 50 anvisats till personer genom metoden Bostad först, som innebär att personer med missbruk eller psykisk ohälsa får en lägenhet med kommunalt kontrakt och omfattande stöd.

Antalet genomgångsbostäder till nyanlända som anvisats utifrån Bosättningslagen uppgick till 200, en minskning cirka 300 bostäder jämfört med 2018. Anledningen till minskningen beror på färre anvisade personer från Migrationsverket.

Majoriteten av lägenheterna som lämnas till förturer kommer från de kommunala bostadsbolagen. Fram till och med 2015 kom mellan 5–10 procent av lägenheterna från privata fastighetsbolag. Därefter har det skett en kraftig ökning. I fjol kom drygt en femtedel av lägenheterna från privata bostadsbolag.

Vid årsskiftet 2019/2020 förvaltade fastighetskontoret drygt 2 700 lägenheter med kommunalt kontrakt och så kallade genomgångslägenheter för kommunanvisade nyanlända.

För mer information:

Mikael Chrona, utvecklingsledare, boendeavdelningen, 031-368 10 44

mikael.chrona@fastighet.goteborg.se

Thomas Martinsson, enhetschef, boendeavdelningen, 031-368 10 29

thomas.martinsson@fastighet.goteborg.se