Skip to main content

2 000 bostäder färdiga i Göteborg hittills i år

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 09:07 CEST

Över 2 000 bostäder har hittills färdigställts under året. Det visar fastighetskontorets statistik över bostadsbyggandet för första halvåret 2019. Byggandet kommer fortsätta att öka är den bedömning som görs.

Prognos om ökat byggande

Nationellt minskar bostadsinvesteringarna, men det finns regionala skillnader. Utvecklingen i Göteborg skiljer sig ännu från den i tillexempel Stockholm och Malmö, där såväl antalet bygglovsansökningar som antalet påbörjade bostäder har minskat under senare tid.

Antal påbörjade bostäder ökade kraftigt i Göteborg under 2017 och har kontinuerligt legat på en hög nivå sedan dess. Vid halvårsskiftet i år pågick byggandet av drygt 8 000 bostäder, vilket är en ökning med cirka 1 300 bostäder jämfört med samma tidpunkt 2018. Fastighetskontorets bedömning av bostadsbyggandet är att antalet färdigställda bostäder under 2019 kan uppgå till cirka 4 300 och till över 4 000 under 2020.

Osäkerheter

Fastighetskontoret bedömer att det finns planmässiga förutsättningar för att bostadsbyggandet ska kunna öka ytterligare, men att utvecklingen av byggkonjunkturen och efterfrågan utgör stora osäkerhetsfaktorer.

Den enskilt största riskfaktorn för förskjutningar av byggstarterna i Göteborg är, enligt fastighetskontorets bedömning, svagare marknads- och finansieringsförutsättningar för byggaktörerna.

För mer information:
Lukas Jonsson utvecklingsledare, Analys och utredning, 031-368 12 01
lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se

Erik Carles, utvecklingsledare, Analys och utredning, 031-368 12 19
erik.carles@fastighet.goteborg.se

Fastighetskontorets uppdrag är att skapa förutsättningar så att fastighetsnämnden kan uppfylla bostadsförsörjningsansvaret den har i Göteborg. Fastighetskontoret förvaltar även merparten av den kommunala marken i Göteborg som består av cirka 55% av den totala markytan i staden.

Fastighetsnämnden är det politiska organ inom Göteborgs Stad som har bostadsförsörjningsansvaret och äger merparten av den kommunala marken i Göteborg. Nämnden nyttjar den kommunala marken som ett strategiskt verktyg och anvisar mark till utvalda byggaktörer så att fler bostäder kan byggas i Göteborg.