Skip to main content

Beslutat av park- och naturnämnden 23 september 2019

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 13:10 CEST

Lärjeåns dalgång kan bli naturreservat.

Här är en kortsammanfattning av några av de ärenden som behandlades på park- och naturnämndens sammanträde 23 september. 

Ytterligare avveckling av lekplatser avbryts till dess att nya underlag och rutiner finns

Att avveckla lekplatser är ibland nödvändigt men det bör ske med aktsamhet och höra till undantagsfall. Placering av lekplatser ska styras utifrån fördelningen av barnfamiljer. Innan en lekplats avvecklas ska det först utredas om pengarna kan sparas någon annanstans eller om andra aktörer kan bidra till nödvändiga upprustningar och skötsel. 

Park- och naturförvaltningen får i uppdrag av nämnden att redovisa driftskostnader och uppskattad besparing över lekplatser som de planerar att avveckla. De ska också se om motsvarande besparingar kan genomföras av andra åtgärder. 

Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att förtydliga den nyligen antagna riktlinjen för lekplatser, kring vilka kriterier som ska gälla för beslut om avveckling och hur det ska kommuniceras. De ska också jobba in socioekonomiska faktorer som ett tungt vägande kriterium inför beslut om avveckling av lekplatser.

Fram till dess att kostnadsredovisning, förslag till alternativ för besparingar och förtydliganden i riktlinjen för lekplatser är på plats ska förvaltningen tillsvidare inte avveckla fler lekplatser.

Bakgrund

Park- och naturförvaltningen har i år avvecklat 17 lekplatser, som ett led i arbetet att säkerställa att lekplatserna har de kvalitéer som de ska ha enligt riktlinjen för lekplatser och att anläggningarna har förutsättningar att underhållas och kontrolleras enligt krav och lagar.

Park- och naturnämnden är remissinstans i planärenden och andra utvecklingsfrågor. Vid dagens sammanträde behandlades bland annat de här tre remissärendena:

Stöder förslaget strategisk planeringsfunktion för stadsutvecklingsfrågor under kommunstyrelsen

Park- och naturnämnden ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag till en strategisk planeringsfunktion för stadsutvecklings- och lokalfrågor, som ska vara direkt underställd kommunstyrelsen. Med tydlig styrning, gemensamma mål och riktningar, tydliga prioriteringar som hanteras centralt och en samordnande funktion för stora projekt tror park- och naturnämnden att många av dagens målkonflikter kan minska. 

För att funktionen ska blir tydligare i styrning och prioritering anser park- och naturnämnden att beslut om prioriteringar och fokus bör hanteras mer centralt än vad som föreslås. Nämnden tror inte att det skulle skapa lägre engagemang hos nämnderna, eftersom nyttorna med stark gemensam vision och samordnade prioriteringar balanserar upp detta. Nämnden ser inte att deras eget mandat och uppdrag förändras i och med den nya strategiska planeringsfunktionen, istället får stadsledningskontoret nya arbetsuppgifter. För att övriga nämnders kompetens ska komma den nya funktionen till gagn effektivt och ändamålsenligt behöver man se över formerna för samverkan och samordning.

Bakgrund

Som en fortsatt utredning av facknämndernas organisation har stadsledningskontoret undersökt möjlighet och inriktning för att inrätta en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling och lokalförsörjningsfrågor, direkt under kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen får ett större ansvar för stadens långsiktiga planering. 

Naturreservat ger ökat skydd åt Lärjeåns dalgång

Park- och naturnämnden tycker att det är viktigt att inrätta ett naturreservat i Lärjeåns Dalgång, eftersom det ger ett långsiktigt skydd mot exploatering av ett välbesökt naturområde med höga naturvärden, friluftsvärden och kulturhistoriska värden. I och med att man bildar ett reservat skapas det också möjligheter att utveckla och förstärka områdets olika värden för att göra det mer attraktivt för både djur, växter och besökare.

Eftersom reservatets skötselplan kräver mer skötsel än idag kommer nämndens kostnader att öka och det behöver kompenseras i budget. Det handlar bland annat om ökad skötsel och underhåll av broar och vägar, slåtter och röjningar samt åtgärder i vattendragen så att de får en god ekologisk status, som gör att fler arter trivs där. Genom att inrätta reservat i Lärjeåns dalgång bidrar man till att uppnå flera av Göteborgs Stads miljömål och målen i Grönstrategi för en tät och grön stad samt målen för det befintliga Natura 2000-området.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har gett park- och naturnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslag till bildande av naturreservatet Lärjeåns dalgång. Syftet är att bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära ravinlandskap med höga natur-, frilufts- och kulturhistoriska värden. Det föreslagna reservatet är till största del på kommunal mark, för att göra så få inskränkningar som möjligt på privatägd mark. Det innebär att park- och naturnämnden blir förvaltare av stora delar av naturreservatet.

Bra hänsyn till kulturmiljön när staden bygger nya lokaler i Kungsladugård

När staden växer behöver både lokaler och utemiljöer samutnyttjas på ett bra sätt. I förslaget till detaljplan – samråd för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan, anser park- och naturnämnden att man dessutom tagit hänsyn både samutnyttjande och den omgivande kulturmiljön på ett bra sätt. 

För ge bättre skydd åt värdefulla träd som växer i anslutning till området vill nämnden att man inkluderar träden i planområdet, dels genom att skydda dem i detaljplanen och dels genom att föra in upplysningar om biotopskydd, enligt Göteborgs Stads rutin för hantering av biotopskydd i planprocessen. Man behöver även ta fram ett underlag för reglering av ersättning för träd om de ändå skulle komma till skada.

I samrådsunderlaget finns det också ett förslag på lösning för dagvattenhantering som park- och naturnämnden vill ska utredas vidare, eftersom förslaget skulle kunna påverka träden negativt.

Bakgrund

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en byggnad för förskola samt studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan. Byggnaden ska även innehålla kök och matsal för elever på Kungsladugårdsskolan.

Kontaktinformation

För mer information kontakta Louise Pettersson (C),
ordförande park- och naturnämnden,
e-post: louise.pettersson@politiker.goteborg.se
telefon: 0702-79 55 58

Du hittar handlingarna för sammanträdet på goteborg.se/namndhandlingar (öppnas i ny flik)

Bifogade filer

PDF-dokument