Skip to main content

Beslutat av park- och naturnämnden 4 februari 2019

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 08:57 CET

Regnlekplatsen vid Näckrosdammen invigdes under 2018. Fotograf Peter Svenson

Här är en kortsammanfattning av några av de ärenden som behandlades på nämndsammanträdet 4 februari.

Årsrapport 2018

Park- och naturnämndens verksamhet påverkas i stor utsträckning av vädret. 2018 började med en snörik vinter som krävde flera stora snöröjningspådrag med tillhörande halkbekämpning. Sommaren kom tidigt och var både varm och lång. Det lockade till besök i stadens parker och badplatser med behov av betydligt mer städning än vanligt. Den varma sommaren innebar också ett ökat behov av att vattna både träd och planteringar. Detta är en orsak till att park- och naturnämnden för första gången sedan 2011 visar ett negativt resultat, på -2,6 mkr (miljoner kronor).

I samarbete med de andra planerande nämnderna har park- och naturnämnden under 2018 deltagit i planeringen och genomförandet av de större stadsutvecklingsprojekten, Älvstaden, Västlänken, Hamnbanan, Bostad 20121 och Jubileumsparken som även är en av jubileumssatsningarna inför Göteborgs 400-årsjubileeum. Vidare har arbetet med att bygga Ringö depå startat, ett arbete som nämnden utför på uppdrag av trafiknämnden. Arbetet med Selma Lagerlöfs parkstråk startade under 2018 och entrén och plazan ska vara klara i mars 2019. I december invigdes Regnlekplatsen vid Näckrosdammen. Regnlekplatsen är en del i jubileumssatsningen Rain Gotehenburg.

Investeringsbedömning 2020 - 2029 samt behov av underhållskostnader

Park- och naturnämnden ska redovisa vilka investeringsbehov nämnden har för perioden 2020 – 2029 till stadsledningskontoret. För park och naturnämndens del handlar det om en investeringsvolym på totalt 1 093 mkr.
De redovisade investeringarna bedömer nämnden är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla de sociala och ekologiska värden som finns idag i stadens parker, naturområden och badplatser.
Pengarna ska bland annat användas till att skapa nya lekmöjligheter genom att utveckla befintliga lekplatser och andra aktivitetsytor som skateramper och utegym samt att förbättra tillgängligheten. En del av investeringarna ska användas till plantering av träd. Exploateringsinvesteringarna är tänkta för Jubileumsparken i Frihamnen och andra parker och grönområden som ska anläggas i samband med att staden växer.

Kontaktinformation

För mer information kontakta Louise Pettersson (C),

ordförande park- och naturnämnden,

e-post: louise.pettersson@politiker.goteborg.se

telefon: 0702-79 55 58

Du hittar handlingarna för sammanträdet på goteborg.se/namndhandlingar