Skip to main content

Beslutat av park- och naturnämnden i Göteborg 15 april 2019

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2019 11:25 CEST

Grönska och natur bidrar till en god livsmiljö och behöver finnas med i den långsiktiga markplaneringen. Foto: Peter Svenson

Här är en kortsammanfattning av några av de ärenden som behandlades på park- och naturnämndens sammanträde 15 april.


Viktigt med plats för grönområden och offentliga platser Översiktsplanen

För att kunna åstadkomma goda livsmiljöer för människor är det viktigt att tillräckligt stora parker och naturområden och andra offentliga platser finns med i den långsiktiga planeringen. Det skapar även en robust och hållbar stad där ekosystemtjänster kan tas tillvara och utvecklas. Det är en del i park- och naturnämndens yttrande över förslag till Översiktsplan för Göteborg inklusive två förslag till fördjupningar av översiktsplanen (en fördjupning är för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden och en för centrala Göteborg).

Några angelägna platser att fortsätta arbeta med framöver, som park- och naturnämnden lyfter fram är utvecklingen av ett blågrönt stråk längs Mölndalsåns dalgång, den nya Jubileumsparken i Frihamnen, stadsdelsparken Galaxen i Östra Göteborg och en eventuell ny stadspark i Välen.

Vidare säger park- och naturnämnden att det är viktigt att tidigt identifiera mål och markanspråk som inte är förenliga med varandra och prioritera mellan dessa på bästa sätt. Exempel på detta är bebyggelseanspråk kontra behov av grönområden eller stadsmässiga stråk kontra kollektivtrafikens framkomlighet. Några specifika platser som förvaltningen lyfter fram är hur en utökad kollektivtrafik med spårvagn kan genomföras i centrum utan att Kungsparkens parkmiljöer påverkas eller hur en ny spårväg vid Linnéplatsen kan anläggas samtidigt som entréområdet till stadsparken Slottsskogen ska kunna bevaras och utvecklas.

Bakgrund

Översiktsplanen ska ge en långsiktig och hållbar målbild för användning av mark- och vattenområden i hela kommunen. Den ska vara vägledande och ska underlätta detaljplanering, bygglovhantering och andra tillståndsprövningar. Den är också en överenskommelse mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men påverkar i vissa fall andra juridiska bedömningar.

Ja till Göteborgsförslag om mountainbike-leder

Park- och naturnämnden beslutade att arbeta vidare med göteborgsförslaget om att förbättra möjligheterna att köra mountainbike i hushållsnära miljöer, genom att märka upp cykelleder som underlättar för cyklister att ta sig från bostaden till närmaste mountainbikeled, utan att behöva lasta cykeln på bilen. Redan idag pågår ett arbete med att utveckla möjligheterna att cykla i skog och mark. Ett arbete som park- och naturförvaltningen gör i samarbete med aktiva cykelklubbar runt Delsjöområdet. I det fortsatta arbetet med att utveckla mountainbike-leder kommer man även beakta hur man kan ta sig från hemmet till cykelleden.

För mer information, kontakta: 

Louise Pettersson (C), ordförande park- och naturnämnden,
e-post: louise.pettersson@politiker.goteborg.se
telefon: 0702-79 55 58