Skip to main content

Beslutat av Social resursnämnd 23 augusti 2017

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 19:51 CEST

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

 
Rapport om ledning, styrning, upphandling och samverkan under extraordinära förhållanden

Social resursnämnd tog i våras initiativ till en extern granskning av hur förvaltningen kan stå bättre rustad under extraordinära förhållanden när det gäller ledning, styrning, upphandling och förvaltningsövergripande samverkan.

Rapporten visar att det finns etablerade strukturer för styrning och ledning. Tilliten mellan nämnden och förvaltningen beskrivs som god. Rekommendationer om upphandling har åtgärdats och det finns förutsättningar för bättre samverkan vid extraordinära förhållanden. Lärdomar har bidragit till att förbättra hanteringen av styrning och ledning. En slutsats är att nämnden framför allt bör värdera och analysera vad det innebär att vara i ständig förändring och hur det kan påverka ledning, styrning och tillit. Rapporten innehåller förslag till åtgärder inom ledning och styrning, upphandling och samverkan.

Social resursnämnd beslutade att anteckna informationen till protokollet, samt att förklara förvaltningsdirektörens uppdrag från 2017-04-19 som fullgjort. Nämnden beslutade också att ge presidiet i uppdrag att arbeta vidare med rekommendationerna i rapporten och att återkomma om arbetet till nämnden.


Mål och inriktning för 2018

Social resursnämnd godkände majoritetens mål- och inriktningsdokument för 2018. Mål- och inriktningsdokumentet är en instruktion från nämnden som visar hur förvaltningen ska arbeta med målen i kommunfullmäktiges budget. Den övergripande inriktningen för budgeten är att skapa ett jämlikt och hållbart Göteborg. Här har Social resursnämnd en ledande roll. Nämnden ska stödja stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar och samordna stadens gemensamma verksamheter inom det sociala området.


Beslut om prislista över boenden för ensamkommande unga

Social resursnämnd har fastställt en prislista för när socialtjänsten köper platser på boenden för ensamkommande av Social resursförvaltning. Ett nytt, statligt ersättningssystem med sänkta ersättningsnivåer infördes den 1 juli i år. Behovet av platser har också sjunkit kraftigt. Social resursförvaltning har genomfört en stor omstrukturering för att anpassa efter ett minskat behov av platser och efter de nya nivåerna, till exempel omvandlat HVB-hem till stödboenden för äldre och mer självständiga ungdomar. Prislistan gäller till den sista oktober i år och för de olika boendena.


Nämnden avslog avbetalningsplan för Angereds kamelcenter

Social resursnämnd beslutade i våras att kräva tillbaka 500 000 kronor som tidigare beviljats Angereds kamelcenter. Skälet var att föreningen, av olika anledningar, inte kommit igång med verksamheten som planerat.

2017-07-18 fattades ett ordförandebeslut om en möjlighet till avbetalningsplan för föreningen. Då hade Kamelcentret återbetalat 120 000 kronor och ville upprätta en avbetalningsplan för resterande skuld.

Angereds kamelcenter har nu lämnat ett förslag till avbetalningsplan, men planen omfattar bara en del av det återkrävda beloppet. Nämnden beslutade därför att inte godkänna förslaget till avbetalningsplan. Därmed kvarstår Social resursnämnds beslut från 2017-04-19 om att återkräva de beviljade medlen och ärendet kommer att gå vidare till inkasso.


Svar på David Legas (KD) motion om att samordna ansökningar av bidrag till civilsamhällets organisationer

För att underlätta för civilsamhällets organisationer vill David Lega (KD) att staden ska samordna ansökningsformulären av ekonomiska medel mellan förvaltningarna. Lega vill också att kommunstyrelsen ska ta initiativ till en samordning med övriga kommuner i Göteborgsområdet.

Social resursnämnd beslutade att avstyrka motionen eftersom det redan finns pågående uppdrag.

Uppdragen består av att ta fram nya och gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag samt en stadengemensam process kring handläggningen av organisationsstöd. Uppdragen leds av Stadsledningskontoret och beräknas vara klara under hösten 2017.


Rekvirering av reserverade stadsbidrag för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Nämnden beslutade att använda 1,7 miljoner kronor av tidigare års reserverade statsbidrag för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Syftet är att förvaltningen, trots besparingskrav, ska kunna inleda arbetet med att ta fram en plan för stadens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, (SRHR).


Svar på remiss från Kulturdepartementet - Bättre skydd mot diskriminering

Social resursnämnd har fått möjlighet att yttra sig om den statliga offentliga utredningen Bättre skydd mot diskriminering. Regeringen vill att skapa ett system där flera aktörer på olika samhällsnivåer arbetar aktivt mot diskriminering. Målet är att minska risken för diskriminering och att de som utsätts ska kunna få stöd och hjälp genom rådgivning och få kunskap om sina rättigheter och möjligheter.

Förvaltningen bedömer att de delar i utredningen som berör nämndens verksamhetsområden i första hand är arbetet mot diskriminering på regional och lokal nivå och skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet. Förvaltningen ställer sig bakom utredningens förslag.

Social resursnämnd beslutade att godkänna yttrandet och att skicka det till Stadsledningskontoret.


Vinst- och utdelningsbegränsning vid bidragsgivning till sociala företag

Social resursnämnd beslutade att sociala företag måste återinvestera sin eventuella vinst i sin verksamhet för att kunna få föreningsbidrag från Social resursförvaltning. Bakgrunden till beslutet är att några sociala företag som har sökt bidrag av förvaltningen har gjort stadgeändringar som möjliggör vinstutdelning.

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är näringsdrivande företag som har som mål att gå med vinst. För att säkra en återinvestering i det sociala företaget menar förvaltningen att de sociala företag som ska erhålla kommunalt stöd för sin verksamhet ska ha en utdelnings- och gottgörelsebegränsning i sina stadgar.


Göteborgsförslag: Inför en ”tak över huvudet-garanti”

Stadens invånare har möjlighet att komma med förslag som, om fler än 200 ställer sig bakom dem, ska behandlas av ansvarig nämnd. Social resursnämnd har nu fått i uppdrag att ta ställning till ett förslag om en ”tak över huvudet-garanti”. En medborgare vill att staden inför en garanti liknande Hamburgs "Winternotprogramm": att alla som befinner sig i Göteborg och saknar tak över huvudet ska garanteras en sovplats inomhus.

Förvaltningen menar att de grundläggande förutsättningarna mellan Tyskland och Sverige är mycket olika när det gäller den sociala omsorgen. Alla personer som vistas i Göteborg kan också redan idag få nödbistånd av socialtjänsten, till exempel i form av övernattning.

Social resursnämnd beslutade att anteckna Göteborgsförslaget till protokollet samt att inte bereda ärendet vidare.


Nämnden godkände handlingsplan för Kallebäcks boende

Under juli har det varit medial uppmärksamhet kring Kallebäcks boende. Med anledning av det har Social resursförvaltning gjort en översyn av tryggheten och säkerheten på boendet och tagit fram en handlingsplan för förvaltningens boenden för äldre med missbruk. I handlingsplanen betonas förstärkt stöd till personal med ett antal åtgärder.

Konkret handlar det om:

  • Stärkt stöd och längre introduktion för ny personal
  • Utökad metodhandledning
  • Mer systematiskt säkerhetsarbete och översyn av larmsystemen
  • Mer anpassade och tydligare rutiner

I handlingsplanen betonas också tydlighet och närvaro i ledning och styrning. Bland annat ska all personal ha tillgång till regelbunden individuell uppföljning med närmaste chef.

Social resursnämnd beslutade att godkänna handlingsplanen.


För mer information kontakta:

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63