Skip to main content

Stockholm lär av Biskopsgården.

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 07:32 CET

Samverkan med invånarna i Biskopsgården är nyckel till att få till ett fungerande förändringsarbete och skapa en trygg stadsdel. Bild Göteborgs stad

På tisdag den 30 januari besöker representanter från Stockholms stads Trygghetskommission SDF Västra Hisingen. Syftet är att höra hur stadsdelen, tillsammans med polis, skola, civilsamhället och invånare i Biskopsgården, samarbetar i Trygg i Västra Hisingen.

- Det är såklart oerhört glädjande att representanter från stadsdelen Rinkeby- Kista och Spånga-Tensta vänder sig till oss efter att de hört om hur vi arbetar med Trygg i Västra Hisingen. De har efterfrågat kunskap kring hur vi samverkar kring trygghetsfrågor, bland annat satsningarna Skola i Centrum och dialogmodellen Liv utan våld, säger Sergio Garay, stadsdelsdirektör Västra Hisingen. 

Arbetet med att vända Biskopsgården till en stadsdel där människor vill bo och arbeta i har pågått under en längre tid. Det polisiära arbetet med att minska narkotikaförsäljning och annan kriminalitet har gett goda resultat och efter ett helt år utan gängrelaterade dödsfall är stadsdelen hoppfull och ser stora möjligheter till förändring.

- Vi satsar tidigt och brett på förebyggande trygghetsarbete. Samverkan med fastighetsägare som har personal ute på plats till 22 på kvällarna och satsningar med det lokala näringslivet där vi erbjuder sommarjobb till elever i högstadiet är två goda exempel. Vi vet att unga måste få en god utbildning och godkända betyg för att ta sig  till gymnasiet och sedan komma i arbete eller vidare till högre utbildningar. Detta är en viktig del i arbetet med att vaccinera de unga från kriminalitet och istället ge dem framtidstro, säger Sergio Garay.

Kraften måste komma inifrån
Genom satsningar på språkutveckling redan i förskolan byggs en stabil grund för de små barnen. Likaså satsningen på föräldrars närvaro i skolan, vilket är viktig för att eleverna ska nå goda skolresultat. Här är satsningen Skola i Centrum just ett sådant exempel. Dialogmodellen Liv utan våld har pågått sedan våren 2017 där ett 70-tal föräldrar och förskolepersonal intervjuades om vad de anser behövs göras för att barnen ska få växa upp utan våld. Dessa förslag har sedan legat som diskussionsgrund för de dialogmöten som under hösten hölls med invånare i Biskopsgården. Tillsammans med politiker, polis och tjänstemän från stadsdelen arbetades förslag fram till vad de önskade att stadsdelen ska fokusera på. Ur dessa möten håller nu ett invånarråd på att ta form där de boende tillsammans med polisen, politiker och tjänstemän ska arbeta för trygghetsintegrerande åtgärder i Biskopsgården. Detta unika arbete är döpt till Biskopsgårdsmodellen.

- Biskopsgårdsmodellen är något som vi hoppas mycket på. Genom samarbete där vi har fokus på de boendes egen kraft och initiativ ska vi skapa ett tryggt Biskopsgården. Visst, det är ett gediget arbete vi har framför oss och allt kan hända. Samtidigt känns det mycket hoppfullt med all den goda kraft och vilja som finns samlad här. Av tiotusen skötsamma invånare är det ett fåtal kriminella som skapar stor oro. Vår förhoppning är att vi med gemensamma ansträngningar når lugn och ro, säger Sergio Garay.

Strategisk arbete ger resultat
Från Stockholm kommer totalt tio personer att besöka Biskopsgården. Det är stadsdelsdirektörer med ledning från Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Även samordnare från Stadsledningskontoret i Stockholms stad som arbetar med nystartade Trygghetskommissionen som nyligen formerats med syfte att koordinera och samordna stadens trygghetsarbete deltar. Under förmiddagen kommer de att få höra hur polisen arbetar strategiskt med brottsförebyggande insatser och hur de arbetat systematiskt med att störa kriminella. Under besöket kommer Hamid Zafar, rektor för 7-9 på Sjumilaskolan, berätta om hur arbetet går kring Skola i Centrum och Ulrika Stöök, utvecklingsledare MR, kommer att visa film från Liv utan våld-träffar och berättar om de sju förslagen* som de nu arbetar vidare på tillsammans med invånarna i Biskopsgården. Dessutom kommer Lina Dimming och Anna Lindeborg, trygghetssamordnare att berätta om hur stadsdelen tillsammans med polis och civilsamhället byggt upp samverkansplattformen Trygg i Västra Hisingen.

........................................................................................................

När: Tisdag 30 januari
Var: Höstvädersgatan 4, Biskopsgården
Tid: kl 9-12

Program:
9.00 - 09:30 Jörgen Thoren, Polischef Hisingen.
09:30- 11:00 Sergio Garay, stadsdelsdirektör, Ulrika Stöök, utvecklingsledare mänskliga rättigheter, samt Hamid Zafar, rektor för Sjumilaskolan, informerar om medborgardialog.
11:00 -12:00 Anna Lindeborg och Lina Dimming, trygghetssamordnare, informerar om hur vi jobbar med Trygg i modellen på Västra Hisingen.

........................................................................................................

*

Liv utan vålds arbetsgruppers förslag i korthet

  1. Skapa gemenskap i området genom exempelvis gårdsfester, kvarterssamverkan och mötesplatser.
  2. Utveckla en bättre föräldrautbildning kring uppfostran med respekt, ökad kunskap om föräldrars rättigheter och skyldigheter mm.
  3. Stärk svenska språket för både barnen och föräldrarna genom att stötta bättre i hur föräldrar kan läsa för sina barn och genom att höja språkkompetensen hos personalen.
  4. Bjud in bostadsbolagen för att prata om hur vi ökar möjligheten att byta till större lägenhet, överta bostad man bott länge i och för unga att få lägenhet.
  5. Utveckla en bättre introduktion till skolan för både barn och föräldrar, med fokus på ökad förståelse mellan skola/förskola och föräldrar, tydlig information och tydlighet kring ansvar för föräldrar och skolan.
  6. Skapa en mötesplats för unga HBTQ-personer i en sluten grupp, enligt en modell från Angered.
  7. Starta ett ambulerande medborgarkontor, till exempel med en husbil med personal från stadsdelsförvaltningen, som kan flytta runt i stadsdelen efter behov.

Har du ytterligare pressfrågor, kontakta

Sergio Garay, stadsdelsdirektör Västra Hisingen
Tele: 031-366 60 02
E-post: sergio.garay@vastrahisingen.goteborg.se

eller

Cecilia Lööf, kommunikationschef Västra Hisingen
Tele: 0739- 50 32 97
E-post: cecilia.loof@vastrahisingen.goteborg.se