Skip to main content

Brister i handläggningen av föreningsbidrag i SDF Östra Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2019 16:36 CET

Det har funnits brister i handläggningen av föreningsbidrag i SDF Östra Göteborg. Det visar förvaltningens egen utredning som gjorts efter att anonyma tips om jävsförhållanden inkommit till förvaltningen.

Den 25 februari fick SDF Östra Göteborg och SDF Örgryte-Härlanda anonyma synpunkter angående förvaltningarnas handläggning av föreningsbidrag. Synpunkterna gällde ansökan, handläggning och beslut av föreningsbidrag och uppgiftslämnarna beskrev bland annat en oro över att anställda föreningssamordnare deltog i handläggning av ärenden som rörde föreningar de själva var aktiva medlemmar i.

Båda förvaltningar tillsatte varsin utredning med anledning av synpunkterna. I SDF Östra Göteborg visar utredningen att det har förekommit brister i handläggningen och att detta resulterat i att det har uppstått jävsförhållanden. Bristen består i att en handläggare av föreningsstöd varit med och berett frågor som gäller den förening hen själv är medlem i.
Handläggaren har dock inte tagit några beslut om stöd till den aktuella föreningen men i utredningen konstateras att det handlar om en jävssituation då riktlinjerna slår fast att medarbetare inte får delta i någon del av ett ärende som kan kopplas till personliga intressen.

-Vi har tolkat riktlinjerna fel. Handläggaren i det aktuella fallet har inte gjort något fel. Hen har inte fattat beslut som berör den förening hen själv är medlem i, vilket jag som chef har uppfattat som en korrekt tolkning av riktlinjerna. Men handläggaren skulle ha varit helt frånkopplad alla delar i processen, och där har vi har brustit, säger Ros-Marie Jonasson, chef för enheten Förebyggande, Främjande, Folkhälsa i SDF Östra Göteborg.

Beslutet om föreningsstöd och bidrag till den aktuella föreningen har vunnit laga kraft, vilket innebär att pengarna tillhör föreningen.

-Det är jag och sektorschef som fattat alla beslut i fråga om stöd till föreningen och de besluten står vi för. Jag vill betona att detta är vårt ansvar, föreningen har inte gjort något fel. Det är tvärtom en fantastisk förening, säger Ros-Marie Jonasson.

SDF Örgryte-Härlandas utredning är ännu inte helt klar, därför är det för tidigt att säga om det uppstått jävsförhållanden också i denna stadsdel.

Göteborgs Stad håller på att ta fram en ny gemensam modell och nya riktlinjer för föreningsbidrag. Förslaget innebär, förutom nya riktlinjer, att vissa delar av handläggning och beslut kan föras över från stadsdelsnämnderna och centraliseras till idrotts- och föreningsnämnden. I förslaget betonas att den lokala kunskapen om föreningslivet och närheten till föreningsverksamheterna samtidigt ska upprätthållas och utvecklas, vilket innebär att nuvarande resurser i form av föreningskonsulenter och föreningsbidrag kvarstår i respektive stadsdelsnämnd. Syftet med förslaget är att nå en likvärdig och rättssäker hantering av stöd till föreningslivet. Förslaget kommer att behandlas i kommunstyrelsen, troligtvis innan sommaren och därefter fattas beslut i ärendet i kommunfullmäktige.

Kontaktperson SDF Östra Göteborg:
Ros-Marie Jonasson, Enhetschef Förebyggande, Främjande, Folkhälsa
rosmarie.jonasson@ostra.goteborg.se
Mobilnummer: 073-665 30 50

Kontaktperson SDF Örgryte-Härlanda:
Linda Johannessen, Områdeschef Kultur och fritid
linda.johannessen@orgryteharlanda.goteborg.se
Mobilnummer: 072-855 34 61