Skip to main content

Fler och fler göteborgare får en bostad

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 11:45 CET

Under fastighetsnämndens sammanträde den 19 mars redovisade fastighetskontoret tre rapporter kopplat till bostadsförsörjningsuppdraget. Fler och fler göteborgare får en bostad, Göteborgs Stad klarade mottagandet av nya göteborgare under 2017 och att även om du på äldre dar får någon form av funktionsnedsättnings finns staden tillhands och hjälper dig att kunna bo kvar i din bostad.


Anvisning av bostäder via kommunala kontrakt ökade under 2017, Göteborgs Stad klarade även mottagandet av 1 104 nya göteborgare

Fastighetsnämnden har ett samordningsuppdrag för Göteborgs Stads insatser inom det boendesociala området. En del av uppdraget innebär att nämnden via fastighetskontoret anvisar bostäder till personer som har särskilda behov. Utgångspunkten är att det ska finnas sociala eller medicinska skäl. Får en person hjälp och stöd med en bostad av fastighetskontoret får personen ett så kallat kommunalt kontrakt. Detta innebär att fastighetskontoret hyr bostaden av fastighetsägaren och personen som är i behov av ett kommunalt kontrakt skriver ett hyresavtal med fastighetskontoret. Om personen betalar hyran i tid, sköter lägenheten och inte stör grannar inleds en process efter 18 månader med målet att personen själv ska få ta över förstahandskontraktet med fastighetsägaren. 


Fastighetskontoret har tagit fram en rapport som visar på anskaffning och anvisning av bostäder i Göteborg under 2017. Totalt anvisade fastighetskontoret 995 lägenheter under 2017, en ökning med 100 lägenheter jämfört med 2016. En del av dessa bostäder är så kallade genomgångsbostäder med nyanlända som målgrupp, ett sätt för Göteborgs Stad att uppnå de krav som ställs i Bosättningslagen*. Av de totalt 995 lägenheterna gick 542 lägenheter till nya göteborgare vilket innebär att staden kunde ta emot 1 104 nya göteborgare. Här bidrog kommunala Framtidenkoncernen med flest lägenheter, cirka 83% av de 542 lägenheterna. Övriga cirka 17% kom från privata fastighetsägare. 453 lägenheter gick till stadens kommunala kontrakt. Rapporten visar även att den genomsnittliga väntetiden från ett beslut om ett kommunalt kontrakt till själva kontraktskrivningen minskade med två månader.

Under 2017 fick 308 personer som redan hade ett kommunalt kontrakt ta över förstahandskontraktet med fastighetsägaren. En ökning jämfört med 273 personer 2016.

- Bostadsbristen ställer stora krav på samhället att säkra bostäder till grupper med särskilda behov. Det handlar om hushåll med social problematik, personer med funktionsnedsättning men även nyanlända som anvisats till kommunen utifrån Bosättningslagen. Att vi tillsammans med bostadsföretag och socialtjänst under 2017 ordnat med bostäder för närmare 1000 hushåll vittnar om en rekordstor kraftsamling, säger Erik Gedeck som är chef för boendeavdelningen på fastighetskontoret.


Hela rapporten Anskaffning och anvisning av bostäder 2017 hittar du här


*Bosättningslagen gäller från och med 1 mars 2016 och innebär att varje kommun i Sverige är skyldig att erbjuda de nyanlända som anvisas till respektive kommun en bostad.

För mer information:
Thomas Martinsson, enhetschef för bostadsenheten, 031-368 10 29
Hampus Kjellstrand, bostadssekreterare, 031- 368 13 07

Erik Gedeck, chef boendeavdelningen, 031- 368 1018

2017 hjälpte fastighetskontoret 3 050 göteborgare att få sin bostad anpassad

En rapport om fastighetskontorets arbete med bostadsanpassning* för 2017 har tagits fram. Den visar att 3 050 göteborgare fick hjälp under 2017 med att bostadsanpassa sin bostad. De vanligaste insatserna är anpassning av trösklar, stödhandtag, reparation av teknisk utrustning, dörröppnare och så kallad spisvakt**. Kostnaderna för bostadsanpassning 2017 var 62, 8 miljoner kronor, en minskning med 7,4 miljoner jämfört med 2016. Rapporten visar även att den genomsnittliga åldern för de som ansöker om bostadsanpassning och får dessa beviljade är 75 år. Av de som beviljades bidrag var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Majoriteten av alla ansökningar kom från personer som bor i lägenhet.

Fastighetskontoret har som mål att 75 procent av alla sökanden ska få ett beslut om sin ansökan inom två månader. 2017 fick 67 procent svar inom två månader vilket är en förbättring med 4 procent jämfört med 2016.

- Det känns väldigt roligt att vi kunde hjälpa så många göteborgare under 2017 med bostadsanpassning. Extra roligt att de åtgärder vi har gjort för att kunna ge fler sökande ett beslut inom två månader har gett resultat även om vi har en bit kvar innan vi är framme vid målet, säger Annika Jenefeldt, som är chef för bostadsanpassningsenheten på fastighetskontoret.

Hela rapporten om bostadsanpassning för 2017 hittar du här


* Bostadsanpassning kan du ansöka om i varje kommun i Sverige. Syftet är att den sökande ska kunna bo kvar i sin nuvarande bostad trots den funktionsnedsättning som den sökande har. Varje ansökan prövas av
berörd kommun och är en myndighetsutövning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
**En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen ska påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryta elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå (Källa: Brandskyddsföreningen).


För mer information:
Annika Jenefeldt, chef bostadsanpassningsenheten, 031- 368 10 30Markanvisningstävling för Skanstorget

Fastighetskontoret fick i uppdrag att ta fram ett underlag och inbjudan för en markanvisningstävling med direktdemokratiskt inslag för Skanstorget.
Tävlingsförslagen kommer att vara anonyma och en bedömningsgrupp kommer att välja ut tre förslag som+ göteborgarna kan rösta på. När väl de tre förslagen är utvalda kommer det att bli en digital omröstning. Ambitionen är att markanvisningstävlingen sker under 2018.

För mer information:
Martin Öbo, fastighetsdirektör,031-368 11 29, 0707-61 14 04
Jahja Zeqiraj, tidigare Socialdemokraterna och numera Demokraterna Göteborg, ordförande fastighetsnämnden, 072- 855 37 58Förutsättningar finns för ett kraftigt ökat bostadsbyggande

Lägesrapporten om bostadsförsörjningen i Göteborg är en beskrivning och uppföljning av vad som hänt på bostadsmarknaden, hur bostadsbyggandet utvecklats i Göteborg under de senaste åren och även vilka möjligheter det finns för ett ökat bostadsbyggandet.

Rapporten visar att det finns planeringsmässiga förutsättningar att kunna bygga 57 000 nya bostäder under den kommande tioårsperioden. Det finns osäkerheter kopplade till möjligheten till genomförande; bland annat vad gäller finansiering, konjunktur och bristen på kapacitet och kompetens.

En grov uppskattning är att det på sikt behövs 4000- 5000 nya bostäder per år under en längre period för att kunna möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

I rapporten beskrivs även situationen för grupper såsom hemlösa, nyanlända och unga vuxna som har svårt att skaffa sig en bostad i en förhållandevis dyr nyproduktion och ofta även i det befintliga beståndet.

Rapporten om bostadsförsörjning hittar du här


För mer information:
Lukas Jonsson, analys och utredning, fastighetskontoret. 031- 368 12 01