Skip to main content

Alla förskolor i Göteborg skrotar skräpet och blir avfallssnåla

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 08:15 CEST

Ta av dig skorna. Skogräns på förskolan istället för engångstossor i plast - en av åtgärderna för att minska avfallet.

Förra året lyckades förskolan Gropens Gård minska sitt restavfall med 50 procent och sitt matavfall med 20 procent. Nu ska alla stadens 389 förskolor ta efter deras exempel och minska avfallet. Ett 50-tal har redan börjat.

- Genom att förebygga avfall minskar förskolornas miljö- och klimatpåverkan och kostnaden för inköp och avfallshantering. Även arbetsmiljön blir bättre. När utgifterna för produkter och avfall minskar kan dessutom en större del av resurserna läggas på den pedagogiska verksamheten, säger Linnea Lämås, avfallsförebyggande coach, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Gropens Gårds förskola i Hammarkullen var först ut att bli avfallssnål. Under hösten 2017 till och med våren 2018 deltog de i ett pilotprojekt för att minska avfallet. Det resulterade i 33 olika åtgärder: skogräns istället för engångstossor, återanvändning av möbler, tidigare potträning istället för engångsblöjor, nej till engångsartiklar med mera. Totalt minskade avfallet med 2,8 ton per år.

Deras klimatpåverkan minskade med 7,4 ton koldioxidekvivalenter, inköpskostnaderna minskade med 30 000 kronor och kostnader för avfallshanteringen minskade med 4000 kronor, per år.

- Det blev även en pedagogisk vinst, säger Linnea Lämås. Genom att, till exempel, använda färre engångsmaterial blir det en norm för barnen att leva avfallssnålt. I läroplanen står det att ”barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.” En avfallssnål förskola blir ett konkret exempel för barnen.

Förskoleförvaltningen har beslutat att alla stadens 389 förskolor ska bli avfallssnåla. Ett 50-tal har redan börjat arbeta. Om alla förskolor minskar avfallet lika mycket som Gropens Gård kommer stadens avfall minska med runt 730 ton, klimatpåverkan med 2000 ton koldioxidekvivalenter och kostnaderna med över 8 miljoner kronor, per år.

- Det är härligt att vi kommit igång med arbetet. Med ganska enkla åtgärder kan vi bidra till minskad avfallsmängd och klimatpåverkan. Att få med det i utbildningen så att barnen får miljökunskap redan när de är små, bådar gott för framtiden, säger Monika Carlsson, utvecklingsledare på Förskoleförvaltningen.

Kontakt: Linnea Lämås, tel: 031- 335 52 06

linnea.lamas@kretsloppochvatten.goteborg.se