Skip to main content

Fortsatt höga kvävedioxidhalter i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 07:00 CEST

Luften i Göteborg blir bättre, men mer måste göras för att få ner halterna av luftföroreningar. Foto: Klas Eriksson

Halterna av kvävedioxid i luften är fortfarande så höga att Göteborgs Stad inte klarar miljökvalitetsnormerna. Det visar rapporten Luften i Göteborg – årsrapport 2018. 

– Men miljökvalitetsnormerna, alltså lagstiftningen, för både partiklar och fina partiklar klarar vi för trettonde året i rad, säger Erik Svensson, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Resultaten för 2018 års mätningar av luftföroreningar är klara, och utvärderas i rapporten Luften i Göteborg – årsrapport 2018. Miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) och fina partiklar (PM2,5) klaras för trettonde året i rad. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) klaras däremot inte, eftersom halterna i gatunivå fortfarande är för höga. 

Utöver de lagstadgade miljökvalitetsnormerna finns även nationella och lokala miljömål för Frisk luft. Miljömålen klarades varken för partiklar eller kvävedioxid. Däremot klarades miljömålet för fina partiklar.

Luftföroreningar påverkar hälsa och miljö

Höga halter av luftföroreningar kan påverka göteborgarnas hälsa, bland annat genom att orsaka irritation i luftvägarna och ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning visar att även låga halter av luftföroreningar, som är under miljökvalitetsnormernas gränsvärden, kan ha negativa hälsoeffekter. Luftföroreningar påverkar också naturen genom att bidra till övergödning, försurning och skador på växter.

– Det är vägtrafiken som är den stora boven i Göteborg, det är den huvudsakliga källan till höga halter av luftföroreningar. Men luften påverkas också av utsläpp från bland annat industri, sjöfart och hamnverksamhet, samt från luftföroreningar som förs in med vinden från kontinenten och från andra delar av Sverige, säger Erik Svensson.

Luften blir bättre

Miljöförvaltningen har mätt luftkvaliteten i Göteborgsområdet sedan mitten av 1970-talet. Jämfört med för femtio år sedan är luften mycket bättre idag. Det är tack vare att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats, och att utsläppen från sjöfarten har blivit lägre. Trafiken har delvis omdirigerats till kringleder, miljözoner har införts för tunga fordon, och trängselskatten har bidragit till minskad trafik både i innerstaden och på infartsleder. 

– Och minskningen av luftföroreningshalterna i Göteborg fortsätter, men det är viktigt att vi jobbar vidare och att luftkvaliteten blir ännu bättre för att minimera den inverkan som luftföroreningar har på vår hälsa, säger Erik Svensson. 

Staden har flera åtgärder på gång

Det pågår också flera åtgärder i Göteborg som förväntas ha positiva effekter på luftkvaliteten. Åtgärderna omfattar bland annat en trafikstrategi, ett cykelprogram, ett åtgärdsprogram för kvävedioxid och en handlingsplan för miljön

– Det är viktigt att dessa åtgärder genomförs och utvärderas för att luftföroreningshalterna ska minska ytterligare. Som invånare kan du bidra genom att ställa bilen och i stället använda kollektivtrafik eller cykel, säger Erik Svensson.

Kontakt:
Erik Svensson
erik.svensson@miljo.goteborg.se
031-368 38 64