Skip to main content

Framåt för Hisingen i färsk undersökning från SOM

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 11:57 CEST

Bild i pdf-format finns under relaterad information.

För andra året i rad har Göteborgs Stad tagit hjälp av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, för att mäta hur nöjda medborgarna är med demokratin i Göteborg. Och det ser ut att gå försiktigt uppåt. Framför allt indikerar resultatet att något verkar ha hänt på Hisingen: de tre stadsdelar med störst positiv förändring i attityd till demokratin är Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen.

Undersökningen som Göteborgs Stad nu fått resultatet av, är SOM-undersökningen i Göteborg 2017, med frågor som riktar sig specifikt till göteborgarna. Göteborgs Stad deltar som intressent i undersökningen för att kunna följa förändringar i attityder, värderingar och politiskt engagemang i Göteborg över tid. Utöver de frågor som SOM-institutet vanligtvis ställer i sina undersökningar, har kommunen lagt till frågor om hur invånarna upplever att demokratin fungerar, vilket förtroende de har för politiker, hur kommunen sköter sina verksamheter och vilken tillit göteborgarna har till andra människor. Resultatet bryts även ned på stadsdels- och mellanområdesnivå.

– Det är viktigt att vi som kommun kan samverka med aktörer som SOM-institutet, säger Stefan Lydén, demokratiutvecklare på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Vi behöver basera utveckling och planering på fakta. Genom SOM-mätningen har vi möjlighet att få jämförbara siffror från år till år, rörande komplexa frågor som tillit och förtroende. Det hjälper oss att kunna justera och förändra vårt långsiktiga arbetssätt, för att bättre möta de frågor och behov som finns i staden och i dess olika områden.

Hisingsborna mer nöjda

Precis som vid första årets mätning (2016) visar resultatet av 2017 års undersökning att göteborgarna till övervägande del är ganska eller mycket nöjda med demokratin – men något mindre nöjda än västsvenskarna och svenskarna i stort. Förtroendet för politikerna är relativt lågt, medan förtroendet för hur kommunen sköter sina verksamheter är högre. De flesta av göteborgarna anger att de upplever sina möjligheter att påverka i politiska beslut som dåliga. Möjligheterna upplevs som större i stadsdelarna än i kommunen som helhet. Siffrorna i resultatet från 2017 är dock överlag någon eller några procentenheter bättre än de från 2016.

– Det är för tidigt att säga huruvida den här lilla förbättringen betyder något. Vi väntar med spänning på SOM-institutets resultat och analys av Göteborgs-undersökningen i sin helhet, vilken kommer i höst, berättar Stefan Lydén. Då sätts våra siffror i ett större sammanhang och ges lite perspektiv.

– Däremot skulle vi ändå vilja glädjas lite åt en trend som vi ser i resultatet: nämligen att invånarnas nöjdhet med demokratin i staden, liksom i den egna stadsdelen, förbättrats markant i de tre stadsdelarna på Hisingen sedan förra mätningen, säger Stefan Lydén. Kan det vara så att Göteborgs Stads och de här tre stadsdelarnas arbete för att engagera invånarna i den lokala demokratin har gett oss en ”Hisingseffekt”? Oavsett ska det bli intressant att få ta del av SOM-institutets vidare analys av de här siffrorna och vad de kan kopplas till för andra faktorer i samhället.

Resultatet av SOM-undersökningen kommer att presenteras på en demokratikonferens som Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice arrangerar i december 2018.

Demokratistärkande aktiviteter i fokus

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att skapa möjligheter för fler att vara delaktiga i samhällets utveckling och i de politiska beslutsprocesserna i staden – för ett mer jämlikt Göteborg. Medborgarbudget, dialoggrupper för föräldrar och demokratiprojekt för feriearbetande ungdomar, är exempel på satsningar som görs just nu. Samtidigt är det valår och Göteborgs Stad satsar i år extra på att öka kännedomen om demokrati och möjligheterna med att rösta, särskilt bland de grupper där valdeltagandet är som lägst.

FAKTA

SOM-institutet

SOM står för samhälle, opinion, medier. SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Institutet samverkar med olika myndigheter och organisationer för att undersöka allmänhetens förtroende för olika samhällsinstitutioner, människors medievanor och hur myndigheter sköter sina uppgifter. SOM-undersökningen i Göteborg 2017 är den andra mätningen i vad som planeras bli en tidsserie över ett antal år. Med mätningar över tid kommer det bli enklare att sätta resultaten i ett sammanhang.

Konsument- och medborgarservice

Nämnden för konsument- och medborgarservice är processägare för Göteborgs kommunfullmäktiges mål om att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

Olika sätt att vara delaktig i den lokala demokratin

Förutom att rösta i allmänna val finns det flera sätt att vara med och påverka i Göteborg:

  • Kontakta en politiker genom att söka i databasen för förtroendevalda som finns på goteborg.se eller via Göteborgs Stads kontaktcenter på telefon 031-365 00 00
  • Lämna förslag eller rösta på andras på Göteborgsförslaget; goteborg.se/goteborgsforslaget
  • Delta i dialogtillfällen som anordnas om exempelvis stadsutveckling
  • Gå med i invånarpaneler, brukarråd eller folkhälsoråd i din stadsdel
  • Ta del av kommunfullmäktiges möten på plats, via webbplatsen eller via närradion
  • Besök stadsdelsnämndernas möten
  • Kontakta ledamöterna i ungdomsfullmäktige eller stadsdelens ungdomsråd
  • Lämna synpunkter till Göteborgs Stads verksamheter på kommunens webbplats
  • Besök ett av stadens medborgarkontor, där du kan lämna in synpunkter, idéer och förslag

Bifogade filer

PDF-dokument