Skip to main content

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 17:46 CEST

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 31 augusti. Politikerna beslutade bland annat att på Hedens konstgräsplan testa en alternativ lösning för att minska spridningen av mikroplast.

Vattenreningsfilter ska minska spridningen av mikroplast när Heden får nytt konstgräs

Konstgräsplaner med gummigranulat sprider mikroplast till naturen och för att minska spridningen testar staden alternativa material, bland annat korkgranulat. Under 2017 har två sådana konstgräsplaner byggts.

Snart behöver konstgräset på Heden bytas ut. På Heden vill idrotts- och föreningsförvaltningen testa en annan lösning för att få en mer miljövänlig konstgräsplan än den befintliga. Förslaget är att använda det minst miljöskadliga gummigranulatet i kombination med en filteranläggning som renar dräneringsvattnet från planen. Skälet till att inte använda korkgranulat här är att andra kommuner fått vissa problem med sina konstgräsplaner med korkgranulat. Förvaltningen vill avvakta med att använda korkgranulat tills det finns mer kunskap och egen erfarenhet om materialets egenskaper. Heden är den mest använda planen i staden och förvaltningen vill med detta val säkerställa driften.

Nämnden beslutar att godkänna det alternativet förslaget för Hedens konstgräsplan.

Föreningar kan söka bidrag för ökade kostnader för närvarorapportering

Från och med hösten 2017 ska barn- och ungdomsföreningar när de ansöker om aktivitetsbidrag redovisa medlemmarnas kompletta personnummer med digitala närvarokort. Detta har, i större omfattning än väntat, medfört ökade kostnader för föreningarna. Alla föreningar kan inte använda de kostnadsfria leverantörerna av digitala närvarokort. För att dessa föreningar inte ska missgynnas beslutar nämnden att erbjuda en viss ekonomisk kompensation. Föreningarna kan söka utvecklingsbidrag om max 4 500 kronor för denna utgift. Samtidigt pågår ett arbete i förvaltningen med att hitta mer långsiktigt hållbara lösningar.

Önskvärt med ny idrottshall i Fixfabriksområdet

Idrotts- och föreningsnämnden har fått möjlighet att tycka till om en detaljplan för bostäder i Fixfabriksområdet i Sandarna. Syftet är att göra om det tidigare industriområdet till en blandad stadsmiljö med stort inslag av bostäder, skola, äldreboende, kontor och butiker, men eventuellt också en ny idrottshall. I planen nämns Jaegerdorffsplatsen som en alternativ plats för en idrottshall, vilket är en placering utanför detaljplaneområdet.

Idrotts- och föreningsnämnden skriver i sitt samrådssvar att man vill att idrottshallen byggs inom Fixfabriksområdet och inte på den alternativa tomten vid Jaegerdorffsplatsen. Detta eftersom det är osäkert om det är lämpligt att bygga en idrottshall vid Jaegerdorffsplatsen och det troligtvis kommer att ta längre tid innan hallen kan börja byggas. Majorna-Linné är den stadsdel i Göteborg som har sämst tillgång till idrottshallar.

Positivt att utvecklingsplan för Slottsskogen ger plats för friluftsliv och föreningsevenemang

Park- och naturförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur Slottsskogen kan förbli och utvecklas som stadspark. Idrotts- och föreningsnämnden har fått möjlighet att tycka till om utvecklingsplanen.

Nämnden är positiv till planen då den ger plats för rekreation, friluftsliv och föreningsevenemang och därmed också bidrar till nämndens måluppfyllelse. Bland annat gillar nämnden förslagen om att tydligare koppla samman Majvallen och Slottsskogsvallen med Slottsskogen samt att göra området kring Bragebacken till en upplevelserik, aktiv och sportig del av Slottsskogen.

Älvsborgs fotbollsförening får pengar till konstgräsplan

Älvsborgs fotbollsförening tränar idag mestadels på kommunens konstgräsplan i Påvelunds idrottsområde. Föreningen växer och planen räcker inte till. Därför vill föreningen återanvända konstgräs från Donsö idrottsplats och lägga det på Hagenplan.

Nämnden beslutar att ge Älvsborgs fotbollsförening ett investeringsbidrag på 1 100 000 kronor och kommunal borgen om 3 100 000 kronor för att anlägga en 11-spelsplan med konstgräs på Hagenplan. För att minska miljöpåverkan ska föreningen välja ett förnybart granulat eller det mest miljövänliga gummigranulatet tillsammans med ett system som samlar upp och renar lakvattnet.

Bidrag till studieförbund

Idrotts- och föreningsnämnden ger bidrag till studieförbund i Göteborg för deras uppdrag för folkbildning. I år får de tio studieförbunden dela på drygt 8,7 miljoner kronor i målgrupps- och volymbidrag. Mest i bidrag får ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Medborgarskolan.

Målgruppsbidraget ges för verksamhet med hög andel arbetslösa, invandrare med brist i svenska eller personer med funktionsvariation. Volymbidraget beräknas på antalet studietimmar.

På goteborg.se kan du läsa alla handlingar och protokoll

För mer information:

Bettan Andersson (V), ordförande idrotts- och föreningsnämnden,

e-post: bettan.andersson@kommunfullmaktige.goteborg.se,  telefon: 0739-67 37 98

David Lega (KD), 2:e vice ordförande idrotts- och föreningsnämnden,

e-post: david.lega@stadshuset.goteborg.se,  telefon: 0735-12 34 56

Staffan Lindström (S), 1:e vice ordförande idrotts- och föreningsnämnden,

e-post: staffan.lindstrom@kommunfullmaktige.goteborg.se,  telefon: 0767-84 67 56