Skip to main content

Lakvattnet från Brudaremossen renas

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2018 09:00 CET

Så kommer den nya reningsanläggningen vid Brudaremossens deponi att se ut 2020 när den är klar.

Brudaremossens soptipp fick under 40 år ta emot göteborgarnas avfall. Idag är det förbjudet att lägga hushållsavfall på soptippar, men de påverkar fortfarande miljön då regnvattnet förorenas. Nu bygger Kretslopp och vatten en ny anläggning för lakvattenrening vid Brudaremossen.

Lakvatten från Brudaremossen renas idag bara till viss del. Efter avskiljning av olja och en del partiklar på plats, leds lakvattnet till avloppsreningsverket Ryaverket där ytterligare rening sker innan vattnet släpps ut i havet. Men avloppsreningsverk är byggda för att ta bort övergödande ämnen som kväve och fosfor, inte skadliga kemikalier.

- Lakvattnet innehåller miljöfarliga, organiska föreningar, om än i små mängder. Här finns bland annat PCB, säger Elisabet Porse, ansvarig för deponier, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

För att minska föroreningarna till Ryaverket har Kretslopp och vatten därför beslutat att bygga en ny anläggning för lakvattenrening vid Brudaremossen. Slammet som avskiljs på Ryaverket innehåller näringsämnen som behövs i jordbruket. Men slammet måste uppfylla vissa krav och gränsvärden enligt certifieringen Revaq. Att lakvatten renas lokalt, innan det kommer till reningsverket, är ett krav från Revaq.

Miljötillstånd och bygglov har beviljats och anläggningen har gestaltats för att passa in i miljön.

- Anläggningen kommer att ha flera olika vattenreningsprocesser, bland annat kemisk fällning samt rening via sand- och kolfilter för att ta bort de miljöfarliga ämnena, säger Stig Hård, projektledare.

Bygget av anläggningen påbörjades i februari 2018 och planeras vara i drift i början av 2020.

Ulrika Naezer

Fotnot: Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. www.svensktvatten.se

Kontakt: Stig Hård, projektledare, tel: 031-368 74 76 stig.hard@kretsloppochvatten.goteborg.se

Elisabet Porse, miljöansvarig, tel: 031-368 27 27 elisabet.porse@kretsloppochvatten.goteborg.se

Presskontakt: Ulrika Naezer, tel: 031-368 27 80 ulrika.naezer@kretsloppochvatten.goteborg.se