Skip to main content

Nu kan Lärjeåns dalgång bli naturreservat

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 06:30 CEST

Lärjeåns dalgång. Foto: stadsbyggnadskontoret.

För att skydda och bevara den unika naturen vill Göteborgs Stad nu göra Lärjeåns dalgång till ett naturreservat. Från mitten av juni till siste september kan göteborgarna ta del av förslaget och komma med synpunkter.

Naturreservatets syfte är att främst skydda natur- och friluftsvärden samt kulturhistoriska värden.

– Här finns ett värdefullt vattendrag med flodpärlmussla och havsöring, delvis omgivet av olika skogstyper med en rik biologisk mångfald, säger Emma Svensson, miljöplanerare på stadsbyggnadskontoret. Här finns också ett öppet landskap med kulturlämningar att bruka och vårda, så som man gjort under 1000-tals år.

Delar av Lärjeåns dalgång har redan ett visst skydd genom att det är ett Natura 2000-område samt att det är riksintresse för naturvård och friluftsliv. Det betyder att det redan finns restriktioner, men fler kan behövas för att skydda och främja viktiga delar som vattenmiljöerna, de öppna markerna, skogen, den biologiska mångfalden, friluftslivet och kulturmiljövården.

– Landskapet kan växa igen om det inte fortsätter att odlas, betas och vårdas, menar Emma Svensson. Dessutom förhindrar en reservatsbildning att okänsliga exploateringar och verksamheter förstör värdena.

Genom naturreservatets skötselplan säkerställs såväl satsning på friluftsliv som bevarande och utveckling av områdets olika naturmiljöer. I Göteborgs Stads översiktsplan anges att reservatsområdet har särskilt stora värden för friluftsliv, naturvård, landskapsbild och kulturlandskap.

Från den 17 juni till den 30 september 2019 finns det möjlighet att titta på förslaget och komma med synpunkter. Förslaget finns i sin helhet på Göteborgs Stads webbplats, samt på stadsbyggnadskontoret, Angereds biblioteket och Bergsjöns bibliotek.