Skip to main content

Nya beslut skapar förutsättningar för fler bostäder

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 17:21 CEST

Nya bostadsrätter byggs i Lövgärdet. Staden ska sälja sex småhustomter på Hisingen. Det var ett par av ärendena vid fastighetsnämndens möte 14 juni.

Bostadsrätter byggs i Lövgärdet

Cirka 160 nya bostäder kan komma att tillskapas i Lövgärdet intill Lövgärdesplan. Det är innehållet i en markanvisning som kommunala Förvaltnings AB Framtiden får tillsammans med JM AB.

Det aktuella markområdet består idag av natur, med merparten trädvegetation, och det ligger cirka tre kilometer norr om Angereds centrum. Området gränsar till fotbollsplanerna Lövgärdesplan i sydväst, småhus i sydost och flerbostadshus i norr.

För snart två år sedan annonserades det ut som en markreservation och Framtiden tillsammans med JM var enda intressenterna. Fastighetskontoret bedömde att de båda intressenterna har de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att genomföra projektet.

Nu tas nästa steg med en markanvisning som omfattar cirka 160 bostäder i flerbostadshus. Lägenheterna är i första hand tänkta att upplåtas som bostadsrätter, men i konceptet finns även med andra alternativ som hyrköp. Hänsyn ska tas till områdets naturvärden.

Utöver bostäder omfattar planprojektet även en förskola samt utbyggnad av intilliggande Rävebergsskolan. I februari i år gav byggnadsnämnden positivt planbesked för delarna i projektet och beräknad planstart är år 2020.


För mer information:

Christopher Wisting, utvecklingsledare, strategiska avdelningen, 031-368 12 76 christopher.wisting@fastighet.goteborg.se

Fotnot: En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.

Staden planerar att sälja sex småhustomter

Göteborgs Stad planerar att sälja sex småhustomter på Hisingen, fem i Kärra och en i Backa. Det beslutade fastighetsnämnden vid sitt möte 14 juni.

De idag obebyggda fastigheterna ligger inom permanent bebyggelse. Markområdet i Kärra, där det planeras för avstyckning till fem tomter, ligger vid Gerrebackavägen och är på sammanlagt cirka 5 850 kvadratmeter.

Tomten i Backa ligger i Aröd med adressen Steglitsgatan 9 och har en areal på cirka 845 kvadratmeter. Den ligger utanför detaljplanerat område, och försäljningen kommer att ske efter avstyckning och att positivt förhandsbesked har erhållits.

Tomterna kommer att säljas på den öppna marknaden genom fastighetsmäklare.

Under fjolåret sålde Göteborgs Stad av 12 småhustomter på kommunens mark, och vid fastighetsnämndens möte i maj i år togs beslut om försäljning av ytterligare 12 tomter på olika håll i Göteborg. Dessa tomter beräknas få varierad säljstart från sensommar och framåt.

För mer information:
Henrik Rosengren, förhandlingsledare, strategiska avdelningen, 031-368 12 61 henrik.rosengren@fastighet.goteborg.se


Modell för friköp av tomt för flerbostadshus med tomträtt

Utan att nämnden tog ställning till fastighetskontorets förslag till beslut antecknades fastighetskontorets tjänsteutlåtande om modell för friköp av tomt för flerbostadshus med tomträtt. Beslutet blev att förslaget nu ska gå på remiss till berörda parter.

I september ifjol fick fastighetskontoret uppdraget från fastighetsnämnden att ta fram en modell för friköp av kommunal tomtmark, bebyggd av flerbostadshus. Redan tre år tidigare tog nämnden beslut om en huvudregel som medger friköp av tomträtter för flerbostadshus. Det finns 800 kommunala tomträtter för flerbostadshus av totalt 10 400 tomträtter. Intäkterna från tomträtternas avgifter var förra året 146,5 miljoner kronor från flerbostadshus. Totalt var intäkterna från tomträttsavgifterna 340, 5 miljoner. Tomträttsavgiften är baserad på marktaxeringsvärdet.

Sedan beslutet 2015 har det kommit in ett stort antal förfrågningar om friköp, men endast i nio fall har tomträttshavarna valt att friköpa, och samtliga dessa fall har gällt hus med hyresrätter.

Som skäl för att avstå köpet har tomträttshavarna överlag angett att priset, som satts till fullt marknadsvärde, varit för högt.

I uppdraget för ny beräkningsmodell har fastighetsnämnden angett att friköp av tomten ska vara ekonomiskt jämförbart med fortsatt upplåtelse för tomträtt. Fastighetskontoret har därför arbetat med att hitta ett marknadspris som kan användas i den speciella situationen där det bara finns en köpare – husägaren.

Enligt fastighetskontorets förslag kan försäljningen ske under marknadsmässiga villkor såtillvida att ägare av flerfamiljshus på kommunal mark kan jämföra priset för friköp med andra husägare med samma betingelser.

Fastighetskontoret har i sitt förslag hamnat på att priset för friköp beräknas till 50 procent av vad det skulle varit för en obebyggd tomt vid en fri marknadsvärdering. Vid denna framtagna prisnivån kan friköp av husägaren ses som ett rimligt alternativ till fortsatt upplåtelse med tomträtt, allt enligt fastighetsnämndens uppdrag.

Friköp efter fastighetskontorets föreslagna prismodell (ej beslutad) medges bara för flerbostadshus som är äldre än 20 år. För hus som är äldre än tio år kan friköp ske till fullt värde, och för hus yngre än tio medges inte något friköp.

Fastighetsnämnden beslutade att ärendet nu ska ut på remiss till berörda parter: Fastighetsägarna, Riksbyggen, HSB samt Bostadsrätterna.se.

Efter ett eventuellt beslut om godkännande av den nya modellen för friköp av flerbostadshus ska ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

För mer information:Eva Odesten Romell, enhetschef, avdelningen Utveckling mark och byggnader, 031-368 11 75
eva.odesten.romell@fastighet.goteborg.se

Simon Engström, utredningsledare för avdelningen Utveckling mark och byggnader, 031-368 10 38
simon.engstrom@fastighet.goteborg.se