Skip to main content

Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd 18 juni kl. 11:30

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 07:30 CEST

Visionsbild av Lindholmsplatsen. Bild: Henning Larsen.

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag kl. 11:30 för genomgång av besluten, utanför sessionssalen, Traktören, Köpmansgatan 20. Därefter pressinformation med byggnadsnämndens ledamöter på plats för frågor kring dagens ärenden.

På pressinformationen presenterar stadsbyggnadskontoret tre ärenden:

Planbesked och uppdrag för detaljplan för kontor, konferens och service vid Lindholmsplatsen
Syftet med detaljplanen är att utveckla Lindholmen Science Park med kontor, konferens och service. Förslaget bygger på en tät kvartersstruktur i området mellan färjeläget på Lindholmspiren och hållplatsen Lindholmen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att platsen är lämplig att utveckla men att det aktuella förslaget behöver vidareutvecklas.

Planbesked för bostäder och verksamheter vid Spannmålsgatan, Nordstan, samt ny utformning av taket
Detaljplanen ska möjliggöra att Nordstans parkeringshus två översta plan ersätts med en påbyggnad om cirka 13 500 m2 BTA, det vill säga bruttoarea, med ca 140 lägenheter. Genom omvandling av nedre parkeringsplan skapas cirka 2 500 m2 BTA nya verksamhetsytor. Mer än hälften av parkeringsplatserna kommer att vara kvar. Stadsbyggnadskontoret anser att det är positivt att parkeringshuset utvecklas och att kvarteret får ett mer blandat innehåll, vilket ligger i linje med översiktsplanens strategier.

Godkännande av program för centrala Torslanda
Programmet syftar till att ta fram ett underlag för en hållbar utveckling av centrala Torslanda med inriktning mot blandstad. Det innebär bland annat utveckling av Torslanda Torg för att bibehålla handel och service, ett tillskott på ca 1 500 - 2 200 nya bostäder i kombination med möjlig centrumutveckling, vård och skola. Programmet innehåller även förslag på markanvändning för att säkerställa natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Medverkande
Medverkar på pressinformationen gör byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti, det vill säga moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna. Medverkar gör även handläggare samt stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

Meddela gärna att du kommer till:
pressansvarig Christina Terfors på e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se
sms: 0707 - 61 17 16
eller kommunikationschef Annica Snäll på e-post: annica.snall@sbk.goteborg.se
sms: 076 - 117 93 37

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa byggnadsnämnd är den 27 augusti 2019.