Skip to main content

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2019 är avslutad

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 11:19 CET

Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads nämnder (inklusive kommunstyrelsen) är klar. Resultatet är varierande och visar bland annat att nämnderna till stor del har åtgärdat den kritik och de rekommendationer som lämnades förra året. Granskningen visar även att det finns brister som kvarstår. Under året har nya brister identifierats och fyra av stadens nämnder samt kommunstyrelsen får i år det som kallas för revisionskritik.

Revisionskritik lämnas när bristerna bedöms vara extra allvarliga. Revisionskritik i Göteborgs kommun graderas genom begreppen erinran och anmärkning. Anmärkning är allvarligast. En anmärkning lämnas alltid med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet.

De flesta av stadens nämnder får rekommendationer. Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.

De fyra nämnder som får revisionskritik är fastighetsnämnden, förskolenämnden trafiknämnden och stadsdelsnämnden Västra Hisingen., Även kommunstyrelsen får kritik.


Kritik riktas mot fastighetsnämnden i form av en anmärkning
​Årets granskning har visat på brister i styrning och ärendeberedning av markanvisningsprocessen*. Beslutet om riktlinjer för markanvisning är ett principiellt beslut som ska tas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna för markanvisning bör ses över och utformas i linje med rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Revisorerna har också sett att beslutsunderlagen kring markanvisningar delvis har brister, exempelvis kring dokumentation och motiveringar. Det saknas viktig dokumentation för att kunna följa ärendena fullt ut. Uppföljning av lämnade markanvisningar genomförs delvis men är ett utvecklingsområde.

Utifrån detta gör revisorerna bedömningen att fastighetsnämnden inte utformat markanvisningsprocessen på ett ändamålsenligt sätt. Styrning, genomförande och uppföljning av markanvisningsprocessen bör stärkas.

Stadsrevisionen har tidigare granskat stadens exploateringsekonomi. Resultatet visar att det finns brister i den ekonomiska styrningen och uppföljningen av exploateringsverksamheten. Bristerna består i att det saknas tillräcklig styrning inom ramen för god ekonomisk hushållning. Revisorerna anser att det saknas en helhetsbild över de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna som exploateringsprojekten medför (inklusive drift och underhåll) och att det finns risker för negativ påverkan på kommunens totala ekonomi.

Mot bakgrund av ovanstående riktar stadsrevisionen kritik mot fastighetsnämnden i form av en anmärkning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för nämnden.

* En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.


​Kritik riktas mot trafiknämnden i form av en erinran
Under 2019 års granskning har det framkommit att trafiknämnden har frångått rangordningen vid avrop på ramavtal avseende projektledartjänster. Här bedömer stadsrevisionen att nämnden har brustit mot lagen om offentlig upphandling. Revisorerna anser även att agerandet har förorsakat en ekonomisk skada för staden och att det kan finnas risk för ytterligare ekonomisk skada. Bristerna som revisorerna uppmärksammat har dessutom lett till en förtroendeskada både för nämnden och staden.

Revisorerna har även konstaterat brister i flera delar av nämndens styrning, uppföljning och kontroll. När det gäller styrning och kontroll av trafiksäkerheten visar det sig att nämndens trafiksäkerhetsarbete inte följer den målstyrning och systematik som gäller enligt nämndens trafiksäkerhetsprogram. Revisorerna bedömer att uppföljningen av trafiksäkerhetsarbetet och trafiksäkerhetsåtgärder behöver förbättras. Revisorerna påpekar även att det inte finns någon uppföljning av trafiksäkerhetsmålen i nämndens årsrapport för 2019.

Stadsrevisionen har även granskat nämndens rekryteringsprocess när det gäller chefer. Resultatet visar att det finns brister inom rekryteringsprocessen och följsamhet mot förvaltningens egna rutiner. Moment i processen genomförs inte, eller inte alltid, i enlighet med rekryteringsprocessen. Andra exempel på brister är att dokumentation saknas eller är ofullständig. Revisorerna har även konstaterat brister när det gäller nämndens delegationsordning, flera rekryteringsbeslut har inte anmälts till nämnden.

Revisorerna har under granskningen inte kunnat se att risk för oegentligheter ingår i nämndens samlade riskbild. Revisorerna anser att det saknas en samlad bild av vilka oegentlighetsrisker och riskområden som finns. Revisorerna konstaterar även att det saknas kontroller för att förebygga jäv och andra situationer som kan medföra en förtroendeskada.

Tidigare års granskningar av trafiknämnden har resulterat i ett antal rekommendationer.Uppföljningen av dessa visar att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder, därför kvarstår dessa rekommendationer.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsrevisionen att bristerna är så omfattande att kritik riktas mot nämndens i form av en erinran.


Kritik riktas mot kommunstyrelsen i form av en erinran
​Resultatet av årets granskning visar att kommunstyrelsen behöver stärka den helhetsbild över stadsutvecklingen som finns men även att den övergripande styrningen och uppföljningen inom staden behöver utvecklas. Revisorernas granskning visar även att Göteborgs Stad, inom stadsutvecklingsområdet, har en splittrad organisation och ansvarsfördelning som i sin tur ger sämre förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig styrning av verksamheten.

Göteborg står mitt i den största stadsutvecklingen i modern tid. Detta innebär stora ekonomiska åtaganden för staden över en lång tid framöver. Revisorerna påpekar i sin granskning att det är bekymmersamt att kommunstyrelsen inte säkerställt en aktiv styrning av exploateringsverksamheten enligt kommunfullmäktiges inriktning för en god ekonomisk hushållning.

Till sist konstaterar revisorerna att det är oroväckande att stadsdelsnämnderna har svårt att utföra de beslut som tagits när det gäller bostäder med särskild service (BmSS). Detta trots att nämnderna signalerat till kommunstyrelsen under flera år att det råder stor brist på dessa typer av bostäder. Det är respektive stadsdelsnämnds ansvar och uppdrag att bedriva verksamhet utifrån lagen om BmSS men förutsättningarna är svåra då bristen på dessa bostäder är stor. Stadsrevisionen bedömer att respektive stadsdel är beroende av att dessa typer av bostäder byggs och ges tillräckligt hög prioritet för att kunna utföra sitt uppdrag. Här behöver berörda nämnder och styrelser internt i staden ta sitt ansvar i lokalförsörjningsprocessen.

Mot bakgrunden av ovanstående inom området stadsutveckling bedömer stadsrevisionen att stadens resurser troligtvis inte nyttjats på ett effektivt sätt. Revisorerna gör även bedömningen att kommunstyrelsen inte tagit tillräckligt med initiativ i sitt uppdrag med att leda och samordna och ha uppsikt över stadens nämnder och bolag.

Mot bakgrund av de brister som framkommit riktar stadsrevisionen kritik mot kommunstyrelsen i form av en erinran.


​Kritik riktas mot förskolenämnden i form av en anmärkning
​Under granskningen 2019 har revisorerna uppmärksammat att nämnden i april 2019 tog ett beslut om att aktivt inte följa skollagen vid prövning av rätten till bidrag för pedagogisk omsorg (familjedaghem). Syftet med beslutet var att nämnden ville göra en mer omfattande lämplighetsprövning i enlighet med bestämmelserna för fristående förskolor.

Revisorerna bedömer att nämndens beslut strider mot legalitetsprincipen, det vill säga att den offentliga makten ska utövas under lagarna. När beslutet togs reserverade sig fyra ledamöter mot nämndens beslut.

Mot bakgrund av ovanstående riktar stadsrevisionen kritik mot förskolenämnden i form av en anmärkning för beslutet som togs i april 2019. De fyra ledamöterna som reserverade sig undantas från kritiken.

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för nämnden.


​Kritik riktas mot stadsdelsnämnden Västra Hisingen i form av en erinran
Under årets granskning har revisorerna bland annat följt upp hur nämnden arbetat med föregående års rekommendationer gällande brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Den första granskningen där brister konstaterades genomfördes år 2016. Stadsrevisionen har sedan dess årligen följt upp granskningen.

Resultatet av årets uppföljning visar att nämnden fortfarande inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med bristerna inom det systematiska brandskyddsarbetet. Brister i det systematiska brandskyddsarbetet kan medföra risk för liv och hälsa eller stora materiella skador. Stadsrevisionen gör sammantaget bedömningen att nämnden inte har tagit sitt ansvar på ett tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet inte är tillräcklig.

Mot bakgrund av ovanstående riktar stadsrevisionen kritik mot stadsdelsnämnden Västra Hisingen i form av en erinran.


​Granskningen av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut pågår fortfarande och beräknas vara avslutad den 24 mars.


​Alla granskningsrapporter finns på stadens webb
Utöver granskningen av stadens nämnder har stadsrevisionen även granskat stadens bolag. Samtliga granskningsrapporter finns att ta del av på goteborg.se/stadsrevisionen.

​Rapporterna för nämnderna läggs ut under 19 och 20 mars. Varje rapport börjar med en sammanfattning. Av sammanfattningen framgår vad som har granskats i respektive nämnd.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Bengt Bivall, ordförande, 0708- 31 17 94
​Sven R Andersson, vice ordförande, 0707- 88 29 59

Anna Magnusson, kommunikationsansvarig stadsrevisionen, 0707- 62 20 41