Skip to main content

Toleranzia beslutar om att ta in 24 MSEK, samt kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 15:34 CET

Styrelsen i Toleranzia AB (”Toleranzia”) beslutade den 18 januari 2018, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, om en företrädesemission av högst 7 992 814 aktier. Vid full teckning ger emissionen Toleranzia ett tillskott på cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är till cirka 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Samtidigt har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för januari-december 2017 till den 13 februari 2018.

VD Charlotte Fribert kommenterar

”Genom kommande nyemission tar Toleranzia ett stort steg mot klinisk utveckling av en ny produkt som på ett effektivt och långtidsverkande sätt kan behandla och möjligen även helt bota patienter med myastenia gravis, en patientgrupp som idag saknar effektiv behandling.

Toleranzia kommer i och med emissionen att få resurser till att genomföra en storskalig produktion av TOL2 samt toxikologi- och säkerhetsstudier och förbereda kliniska prövningar i människa. Därutöver kan vi inleda både stabilitetsstudier och arbetet med att formulera läkemedlet på bästa sätt. Via emissionen räknar vi med att 2019 stå väl rustade för att starta kliniska studier på patienter med myastenia gravis.

Inom tre år är det min förhoppning att vi framgångsrikt har genomfört en klinisk fas I/IIa-studie i myastenia gravis och har ingått avtal med en större partner som genomför de avslutande kliniska studierna och tar TOL2 till marknaden. Parallellt har vi identifierat och påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom där det medicinska behovet fortfarande är mycket stort.”

Motiv

Toleranzia genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 24 MSEK, före emissionskostnader. Emissionen genomförs för att stärka upp det befintliga kapitalet och för att ta bolaget genom en storskalig produktion av läkemedelskandidaten TOL2, genomföra toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2, förbereda inför kliniska prövningar i människa, samt genomföra erforderlig affärsutveckling och övrig löpande verksamhet

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Emissionen är säkerställd/garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK från nuvarande ägare, Robert Joki, och garantiåtaganden om cirka 16,8 MSEK har erhållits av fonderna Formue Nord Markedsneutral och Modelio Equity. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 19,2 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 1,8 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 14 februari – 28 februari 2018.
  • Teckningskurs: Tre (3) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
  • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 9 februari 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Avstämningsdag är den 9 februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 februari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 februari 2017.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från den 14 februari 2018 till och med den 26 februari 2018.
  • Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 februari 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring slutet av mars.
  • Antal aktier i erbjudandet omfattar 7 992 814 aktier.
  • Antal aktier innan emission uppgår till 7 992 814 aktier.
  • Toleranzias värdering: 24 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 24 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,8 MSEK.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB.

-

Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, kallas till extra bolagsstämma den 5 februari 2018 kl. 13.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas. Mer information kring stämman hittas här: Extra stämma Toleranzia AB

Rätt till deltagande och anmälan
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 30 januari 2018, dels senast den 30 januari 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Toleranzia AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till toleranzia@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisations­nummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 januari 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Frågor besvaras av:

Charlotte Fribert, verkställande direktör i Toleranzia AB.
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar produkter som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Produkterna, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia ett biologiskt läkemedel, TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, be
sök:www.toleranzia.se.

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

Bifogade filer

PDF-dokument