Skip to main content

Äldreboendens framtid behandlades - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 16 februari

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 15:12 CET

Äldreboendens framtid behandlades
Kommunstyrelsens ledningsutskott diskuterade under tisdagens möte frågan om framtiden för äldreboendena Patrikshill, Bäckagården, Almgården och Hemgården. Efter votering beslutade utskottet enligt hemvårdsnämndens förslag. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Ledningsutskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Patrikshill. Vad gäller Bäckagård, där det i dag bedrivs kortids- och växelvård, så föreslog ledningsutskottet att fortsätta utreda möjligheten att ha verksamhet i lokalerna.

Ledningsutskottet beslutade också om avveckling av Hemgårdens och Almgårdens äldreboende eftersom lokalerna inte är ändamålsenliga för särskilda boende. Istället föreslås ett pilotprojekt med försöksverksamhet för trygghetsboende i Eldsberga respektive Getinge. Utöver detta beslutade utskottet att utreda det långsiktiga behovet av bostäder för äldre i dessa områden fram till och med 2035.

– Detta är ett viktigt steg för att utveckla äldreomsorgen i Halmstad så att våra äldre får en attraktiv boendemiljö, våra medarbetare får en god arbetsmiljö och samtidigt skapas ekonomiska förutsättningar att utveckla äldreomsorgen, säger Carl Fredrik Graf (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2015 att återremittera frågan om avveckling för de fyra boendena för att bland annat utreda förutsättningarna för alternativa användningsområden för boendet i Patrikshill och Bäckagården samt försöksverksamhet med trygghetsboende i Eldsberga och Getinge.

– Vi socialdemokrater tycker det är viktigt art vi kan erbjuda boenden för våra äldre i hela kommunen och inte bara i innerstaden, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Under de kommande åren kommer flera nya äldreboenden att etableras i Halmstads kommun. De kommer att bredda utbudet i Halmstad, men medför samtidigt ett överskott på särskilda boenden totalt i kommunen. Hemvårdsförvaltningen har därför fått i uppdrag att skapa balans mellan utbud och efterfrågan då det gäller särskilda boenden.

Frågan om äldreboendenas framtid avgörs av kommunfullmäktige 29 mars.

På väg mot ett smartare Halmstad
Ledningsutskottet beslutade under dagens möte att anta kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet av IT-riktlinjerna för perioden 2016-2018. Syftet med handlingsplanen, med titeln Ett Smartare Halmstad, är att öka kommunens kompetens inom IT-området för att ge bättre service och ökad tillgänglighet till både invånare och näringsliv. Genomförandet av de nya riktlinjerna innebär bland annat att nya digitala arbetssätt och hjälpmedel ska införas samt att en digitaliseringsansvarig tjänsteman för hela kommunen ska tillsättas.

Den nya handlingsplanen är en vidareutveckling av kommunens tidigare handlingsplan, God IT för perioden 2012-2014, som fokuserade på att bygga en modernare IT-miljö och skapa en bättre IT-organisation att bygga vidare på.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Ny policy för internkontroll inom kommunens verksamheter
Ledningsutskottet ställde sig under dagens möte positiva till antagandet av en ny policy för internkontroll. Utskottet föreslog samtidigt att upphäva kommunens nuvarande internkontrollreglemente.

Den nya policyn bygger delvis på kommunens internkontrollreglemente som antogs av kommunfullmäktige i juni 2000 men har anpassats och uppdaterats till dagens krav på internkontroll. Det nya dokumentet syftar framför allt till att identifiera och förebygga allvarliga fel och brister inom kommunens verksamheter för att skapa förutsättningar för utveckling och förbättring. Policyn gäller samtliga nämnder samt de bolag som kommunen äger till mer än 50 procent.

Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans i ärendet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy