Skip to main content

Förslag på ändrade avgifter inom hemvården - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 2: december

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 09:35 CET

Nedläggning av Skavbökeskolan
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslog på onsdagens möte att Skavbökeskolan ska läggas ner. Nedläggningen ska ske från och med läsåret 2016/2017. De elever som idag går på skolan kommer att erbjudas plats i andra grundskolor.

Anledningen till att Skavbökeskolan föreslås läggas ner är på grund av att man har för få elever. Under läsåret 2014/2015 är elevantalet nere under 25 elever. Skolan är till

för årskurserna F-6 men på grund av få elever är F-klass, årskurs 1 och fritidshem nu

organiserade i Esperedsskolan i Oskarström. Från hösten 2015 används inte heller tillagningsköket i skolan.

Frågan om Skavbökeskolans framtid avgörs i kommunfullmäktige som är sista instans i ärendet.

Maxtaxan inom hemvården kan komma att höjas
Ledningsutskottet ställde sig under dagens möte positiva till att höja maxtaxan för insatser inom hemvården, i ordinärt och särskilt boende. Maxtaxan är den högsta avgift som kommuner får ta ut.

Maxtaxan ligger i dag på 1780 kronor. Beslutet innebär att personer som i dag har inkomster och kan betala mer än dagens maxtaxa kan komma att få en avgiftshöjning på drygt 200 kronor i månaden. I nuläget berörs ca en tredjedel av det totala antalet brukare av avgiftshöjningen.

Anledningen till avgiftshöjningen är att Regeringen har lagt fram ett förslag till minskat statsbidrag som är kompletterat med förslag om höjt avgifttak (maxtaxa). Förutsatt att Riksdagen fattar beslut om det höjda avgiftstaket och att kommunfullmäktige godkänner hemvårdsnämndens förslag att följa regeringens förslag avseende höjt avgiftstak så gäller den nya maxtaxan från halvårsskiftet 2016.

Förslag på ändrade avgifter och subventioner i hemvården
Från den 1 mars 2016 ska man inte längre kunna få sin matkostnad inom äldreomsorgen dubbelsubventionerad. Ett fåtal kunder kan i dag jämka sina matkostnader och möjligheten till detta tas bort eftersom kostnaden för maten redan är subventionerad och det inte finns stöd i lagen för dubbelsubventionering av mat inom ramen för avgiftsbestämmelserna. Den som inte har betalningsförmåga kan ansöka om ekonomiskt stöd enligt kap 4 i Socialtjänstlagen. I sådana situationer görs en individuell bedömning av den enskildes totala betalningsförmåga. Detta innebär att egna medel på banken, privata pensioner och annat stöd såsom bostadstillägg behöver uttömmas i första hand.

Ledningsutskottet ställde sig också positiva till att införa en hemtjänstavgift för korttidsboende. Till skillnad från andra kommuner i Halland så tar Halmstads kommun för närvarande inte ut någon hemtjänstavgift på korttidsboende. Om en person har hemtjänst i hemmet undantas avgiften för denna under vistelsen på korttidsboendet.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans i ärendet. Om förslaget godkänns i kommunfullmäktige kommer ändringarna att börja gälla med start den 1 mars 2016.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.