Skip to main content

Kvalitet och ledarskap i fokus efter utredning av Bäckagårds särskilda boende

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 17:24 CEST

Kvalitetsarbetet och riskanalyser kommer att vidareutvecklas och hemvårdsnämnden vill skapa förutsättningar för ett mer närvarande ledarskap. Det är några av de ytterligare åtgärder som hemvårdsnämnden för fram i sitt svar till kommunrevisorernas rapport om förra årets utredning av Bäckagårds särskilda boende.

Sedan hösten 2008 har hemvårdsförvaltningen i Halmstad genomfört kraftfulla åtgärder på grund av missförhållandena på en enhet på Bäckagårds särskilda boende. Det har bland annat handlat om ökad tillsyn av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, uppföljning av fattade biståndsbeslut och oanmälda inspektioner. På dagens möte beslutade hemvårdsnämnden att i sitt yttrande till kommunrevisorernas rapport om händelsen föra fram ytterligare åtgärder som kommer att genomföras.

Närvarande och synligt ledarskap
Hemvårdsnämnden instämmer i stort i revisorernas slutsatser som bland annat lyfter fram att det fanns brister i riskbedömningen efter en omorganisation på den berörda enheten på grund av bland annat hög personalomsättning. - Rapporten ger en korrekt bild över att hemvården har rutiner och system för att kunna garantera en god vård och omsorg men att vi måste utveckla dessa för att kunna göra korrekta riskanalyser, säger hemvårdsnämndens ordförande Liselotte Svensson (M). Nämnden konstaterar bland annat att den har som strävan att skapa ökade förutsättningar för ett närvarande och synligt ledarskap genom till exempel administrativt stöd och ökad chefstäthet.

- Hemvårdsnämnden delar en svår situation med landets övriga kommuner. Chefer inom äldreomsorgen har stora personalgrupper och chefens uppdrag blir lätt splittrat. Det är en nödvändighet att ha ett närvarande ledarskap för att öka möjligheterna att kunna se helhetsperspektivet, som i fallet med Bäckagård, säger Liselotte Svensson.

Kvalitet, tillsyn och kontroller ska utvecklas
Hemvårdsnämnden lyfter även fram vikten av diskussioner kring brukarfokus och kvalitetssäkring. Boenderåd är en viktig samrådsform som ska hållas minst två gånger per år. Ledningssystemet kommer att utvecklas, nämndens ledamöter ska bli mer involverade och kvalitetsledningsarbetet ska förbättras genom att bland annat regelbundet erbjuda fortbildning till all personal. Hemvårdsnämnden kommer även att fortsätta utveckla riskanalyser som en obligatorisk del av verksamheten. Planerade kontroller samt oanmälda tillsyner ska genomföras.

Halmstads kommun

  • Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset Rådhuset Tel 035-13 70 00 Fax 035-13 73 08
Bankgiro 991-2171

HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN
I arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för åren 2010-2012 kommer hemvårdsnämnden att diskutera möjligheten att inrätta en socialt ansvarig samordnare, så kallad SAS-funktion, med särskilt fokus på åtagande enligt socialtjänstlagen. Funktionen kan jämföras med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har ansvar för åtagande inom hälso- och sjukvårdslagen. Värdegrunden är viktig Sedan 2007 är värdegrundsarbetet en prioriterad aktivitet inom hemvårdsförvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta att finnas med i introduktionsutbildningar och arbetsplatsträffar. Resultatet kommer att utvärderas genom brukarundersökningar.

- Vi genomför nu en rad åtgärder för att kunna erbjuda boenden en individuellt och tryggt utformad vård och omsorg och arbetet från alla medarbetare ska präglas av respekt, tillit och ödmjukhet, säger Liselotte Svensson.

Se hemvårdsnämndens yttrande i sin helhet på www.halmstad.se

För mer information kontakta:
Liselotte Svensson, hemvårdsnämndens ordförande (M), 0702-18 23 09
Lisbet Svensson, hemvårdschef, 035-13 78 64, 0706-70 75 91

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy