Skip to main content

​Ny organisation för skolor i Bäckagård, Frösakull och Jutarum

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 18:10 CEST

När Ranagårdsskolan står klar blir Bäckagårdsskolan, Frösakullsskolan och Jutarumsskolan F3-skolor. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i dag. Beslutet är en direkt konsekvens av tidigare beslut i kommunstyrelsen.

De tre skolorna är i dag organiserade i årskurserna F–5. Nämnden har tidigare beslutat att skolorna ska organiseras som F–6 skolor när Ranagårdsskolan är färdigställd. För att kunna genomföra den förändringen måste samtliga skolor genomgå om- och tillbyggnad, eftersom en skola för årskursen F–6 ställer andra krav på bland annat specialsalar.

I våras beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska prioritera investeringar i skolor som ger ökad elevkapacitet i verksamhetsområdet. Den ökade kapaciteten ska i första hand skapas i nya byggnader eller skolor. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade därför att prioritera byggandet av Ranagårdsskolan istället för om- och tillbyggnader av Frösakullsskolan, Bäckagårdsskolan och Jutarumsskolan.

Med anledning av beslutet i samhällsbyggnadsutskottet, klubbade barn- och ungdomsnämnden i dag igenom att de tre skolorna ska organiseras för årskurserna F–3. Nämnden beslutade också att eleverna på Fröskakullsskolan efter årskurs 3 går vidare till Ranagårdsskolan, istället för som i dag Gullbrandstorpsskolan, från och med det läsår Ranagårdsskolan är färdig.

Hyreskontrakt för stängd öppen förskola sägs upp

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag att säga upp hyresavtalet för lokalerna i Norre katts park där det tidigare varit öppen förskola.

I februari beslutade nämnden att stänga Norre katts öppna förskola. Lokalerna står i nuläget tomma. Bedömningen är att de inte fungerar för förskoleverksamhet och därför sägs nu hyreskontraktet med kommunens fastighetsnämnd upp.

Åtgärder på Österledskolan för att motverka kränkning

Österledskolan och dess ledning har arbetat intensivt och målmedvetet för att skapa trygghet och studiero på skolan efter oroligheterna i våras och Skolinspektionens tillsyn.

Skolinspektionens riktade tillsyn på Österledskolan gjordes efter medieuppgifter om oro och våld på skolan. Den 4 juni 2019 beslutade myndigheten om ett föreläggande för Halmstads kommun. Skolinspektionen konstaterade att kommunen inte uppfyller författningskravet som innebär att skolenheten ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

I kommunens svar till Skolinspektionen beskrivs åtgärder som gjorts efter tillsynen. Rektorerna hade sedan tidigare arbetat fram en plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan som presenterades vid tillsynen. Efter händelserna under vårterminen har rektorerna tillsammans med elever och elevhälsoteam samt den centrala barn- och elevhälsan arbetat med ett antal åtgärder som beskrivits i planen. Det handlar till exempel om trygghetsskapande åtgärder på rasterna, sociala aktiviteter och om främjande insatser på lektionstid med fokus på ämnen som mänskliga rättigheter, antirasism och sex och samlevnad.

En av Skolinspektionens synpunkter var att planen inte var tillräckligt spridd och känd bland personalen och att skolan inte arbetade systematiskt utifrån de åtgärder som tagits fram i den. En tydlig tidsplan för implementering och uppföljning av planen mot kränkande behandling har därför tagits fram. Personal och elever har under arbetets gång fått information om och diskuterat de åtgärder som beskrivs i planen och också föräldrarådet har deltagit i arbetet.

– Det är glädjande att se att det förebyggande arbetet redan gett positiva effekter på skolan. Den här typen av arbete behöver vi se mer av, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

För mer information kontakta:

Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 076-855 12 90
lovisa-aldrin@halmstad.se

Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 072-930 34 30, lars.elhayek@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.