Skip to main content

Planer på ny förskola i Fyllinge - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 19:e januari

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 12:04 CET

Detaljplan för Söderpiren ut för granskning
Samhällsbyggnadsutskottet godkände under dagens möte ett samråd för en detaljplan som syftar till att ge kaféet och vattensportuthyrningen på Söderpiren, vid västra stranden, permanent bygglov. Efter samrådet har dock förslaget att bygga ett laxrökeri med tillhörande restaurang tagits bort.

Söderpiren har sedan 2011 bedrivit sin verksamhet under ett temporärt bygglov som upphör 2016. Ägaren har framfört önskemål om att få ett permanent bygglov samt att utöka verksamheten med ett laxrökeri och en tillhörande restaurang. Efter samråd har förslaget om laxrökeri och restaurang tagits bort ur planförslaget, framförallt eftersom det ligger inom skyddszonen för reningsverket.

- Utvecklingen av våra stränder fortsätter, men tyvärr får vår plan på ett laxrökeri med restaurang inte möjlighet att placeras här pga närheten till ett reningsverk, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

I och med samhällsbyggnadsutskottets beslut skickas den reviderade detaljplanen ut för granskning i minst tre veckor.

Ingen utökad körgård på Kattegattgymnasiet
Eftersom Fordonsprogrammet på Kattegattgymnasiet ska flytta till annan plats beslutade samhällsbyggnadsutskottet under tisdagens möte att avbryta detaljplanearbetet för en större körgård.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2012 om att en större körgård kunde byggas intill fordonsprogrammet. Utbyggnaden ansågs då som nödvändig för att verksamheten skulle kunna utvecklas.

Nya paviljonger vid tre grundskolor
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att placera ut tillfälliga paviljionger vid Andersbergsskolan, Furulundsskolan och Valhallaskolan. Paviljongerna ska fungera som en temporär lösning för att möta det ökade behovet av lokaler inför hösten 2016.

Till hösten 2016 ökar elevantalet i kommunens grundskolor så pass mycket att antalet klasser inte får plats i de befintliga lokalerna. I väntan på beslut om bygget av nya grundskolor i kommunen placeras därför paviljonger intill skolorna. Hyreskostnaderna för de nya paviljongerna kommer att hanteras inom befintlig budget.

Yttrande om bergstäktsverksamhet i Tiarp
Samhällsbyggnadsutskottet godkände under dagens möte ett förslag till yttrande angående en överklagan till Mark- och miljödomstolen. Yttrandet gäller domstolens beslut att låta företaget Halmstad Kross och Berg AB bryta sten i Tiarps bergstäkt som ligger 8 kilometer utanför Halmstad.

I förslaget till yttrande ställer sig kommunen kritiskt till hur fortsatt brytning påverkar friluftslivet och trafiksituationen i området. Kommunen föreslår dock inte avslag på tillståndsansökan eftersom man anser att fortsatt brytning av reststen är ett bättre alternativ än att anlägga en ny bergstäkt.

Planer på ny förskola i Fyllinge
Samhällsbyggnadsutskottet godkände under dagens möte ett reservationsavtal med den privata aktören Ilmis förskolor som planerar att bygga en fristående förskola i Fyllinge. Den nya förskolan kommer att bestå av 4-5 avdelningar med start höstterminen 2016. Verksamheten kommer till en början att bedrivas i paviljonger tills det att den nya förskolebyggnaden står klar.

Beslutet innebär att kommunen reserverar tomten Nyponet 3 i Fyllinge till Ilmis förskolor som sedan har sex månader på sig att söka bygglov för sin verksamhet. Tomten hyrs ut av kommunen till en årlig avgift på 75 000 kronor. Ilmis förskolor har sedan 2012 drivit förskolan Humlan på Nyhem.

Nya användningsområden för Snöstorpsgården
Nu står det klart att Snöstorpsgården kan användas som bostäder eller för kommersiell verksamhet. Samhällsbyggnadsutskottet godkände under dagens möte en detaljplan som syftar till att tillåta centrum- och bostadsändamål på fastigheten Snöstorp 19:30 och 19:79 vid Litorinavägen. Detaljplanen slår även fast att fastigetens kulturhistoriska värde och bevarandet av originaldetaljer vid en eventuell renovering.

Beslutet innebär bland annat att Snöstorpsgården, som tidigare fungerat som fritidsgård, nu kan komma att användas som bostad och för affärsverksamhet. Beslutet ger också möjlighet till en mindre nybyggnation i anslutning till byggnaden.

Detaljplanen, som varit ute för granskning mellan 1-30 okotber 2015, har sedan tidigare diskuterats i samråd och några mindre justeringar har gjorts.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.