Skip to main content

Rapport kring unga dementa och yttrande över Välfärdsutredningen - två av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 14 februari

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 16:59 CET

Rättigheter för unga dementa utredda

Med syfte att förbättra service, vård och daglig verksamhet för personer under 65 år med demens i Halmstads kommun har en rapport tagits fram för att utreda ansvarsfördelningen mellan kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade att rapporten skickas till socialnämnden och hemvårdsnämnden på remiss.

Enligt utredningen är det socialnämnden som är den nämnd som kan tillgodose yngre dementas rättigheter fullt ut. Detta främst med hänvisning till att socialnämnden har möjlighet att fatta beslut enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshinder (LSS) – vilket inte hemvårdsnämnden har. Båda nämnderna har rätt att fatta beslut enligt Socialtjänstlagen.

Halmstads kommun yttrar sig över Välfärdsutredningen

Som en av cirka 150 instanser har Halmstads kommun fått möjlighet att yttra sig kring Välfärdsberedningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78), den så kallade välfärdsutredningen. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade efter votering att skicka vidare yttrandet till kommunstyrelsen.

I yttrandet står bland annat att intentionerna med välfärdsutredningen är goda men att det inte är möjligt att bedöma om förslagen kommer att få önskad effekt på grund av en för bristfällig konskevensanalys. Det framförs också en oro för att förslagen inom områdena för social omsorg skulle innebära svårigheter för såväl nya som etablerade privata utförare.

– För oss är det viktigt att markera betydelsen av möjligheten för många aktörer att finnas inom vård- ochomsorgssektorn. Vi säger nej till vinstbegränsning för att inte begränsa eller i praktiken avskärma privata företag från att erbjuda sina tjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Samtidigt ses välfärdsutredningens förslag om att införa tillståndsprövning för att få driva skola som bra. I yttrandet ställer man sig också positiv till förslaget om införandet av en ny lag om valfrihetssystem samt förenklade upphandlingsregler.

Välfärdsutredningens övergripande syfte är att säkerställa att offentliga medel – avsatta för vård, skola och omsorg och som utförs av privata aktörer – används till den verksamhet de är avsedda för. I utredningen finns bland annat förslag kring att begränsa vinsterna i välfärden och att tydligare reglera privata verksamheter genom tillstånd och kvalitetskontroller.

– Vi Socialdemokrater ser positivt på välfärdsutredningens slutsatser. Det är på tiden att vi skapar ett tydligare regelverk för privata utförare inom välfärdssektorn för att säkerställa att alla får tillgång till samma goda kvalitet. Det tjänar alla på i slutändan, säger kommunråd Anders Rosén (S).

Arbetsmodell och regelverk för social investeringsfond

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade under tisdagens möte hur ansökan och utbetalningar för den tillskapade sociala fonden ”Halmstad – en god arbetsgivare” ska se ut. Totalt finns 100 miljoner kronor som potentiellt kan utbetalas.

Beslutet innebär att anställda inom kommunens verksamheter kan söka pengar ur fonden – från enskild medarbetare till en hel arbetsgrupp. Ansökan ska visa vilka effekter projektet förväntas medföra och hålla sig inom områdena: ledarskap, kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv. Beviljade projektbelopp ska återföras inom sju år, oavsett om effektivisering uppstått eller inte.

I planeringsdirektiv med budget 2017-2019 beslutade kommunfullmäktige i juni 2016 att införa sociala investeringsfonder. Syftet med fonderna är bland annat att minska sjuktalen inom kommunens verksamheter och erbjuda individer som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till jobb. Genom de två fonderna ska sammanlagt 160 miljoner av Halmstads kommuns kapital användas till investeringar inom områdena ”Halmstads kommun – en god arbetsgivare” samt arbetsmarknadsprojekt.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04

Kommunråd Suzanne Åkerlund (L) 035-13 73 65

Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.