Skip to main content

Utvecklingsprogram ska stärka Kvibille

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 12:01 CET

En satsning på Kvibille och omvandlingen av Marbäcks fritidsby var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kvibille blir nästa tätort i Halmstads kommun som omfattas av ett så kallat utvecklingsprogram. Syftet är att kommunen tillsammans med invånare och näringsliv ska utveckla och stärka orten.

1990 bildades Kvibille allförening som på flera sätt varit föregångarare och stöttat andra samhällsföreningar i kommunen i att bedriva utvecklingsarbete. Ett sätt från kommunens sida att stärka och samordna alla goda krafter som finns i Kvibille är nu att starta processen med utvecklingsprogram. Syftet är att ge en gemensam framtidsbild tjugo år framåt i tiden och gemensamma strategier för att nå dit.

Invånarna i Kvibille får vara delaktiga i processen att utveckla sin ort. Särskilda insatser för att få ungdomar delaktiga i arbetet planeras också. Politikerna får välunderbyggda underlag när beslut som rör Kvibilles framtid ska fattas.

Samhällsbyggnadsutskottet, tillsammans med två representanter ur Kvibille samhällsförening utgör styrgrupp för Framtid Kvibille. Sedan tidigare finns utvecklingsprogram för orterna Oskarström, Getinge, Simlångsdalen, Harplinge, Vallås samt Trönninge.

– Äntligen Kvibille! Utvecklingsprogrammen är ett fantastiskt sätt för kommun och representanter från orten att tillsammans få saker att hända. Nu är det dags för Kvibille, med alla sina guldkorn att förädla, säger Jenny Axelsson (C), ordförande samhällsbyggnadsutskottet.

Planarbete för Marbäcks fritidsby avbryts

Samhällsbyggnadskontoret beslutade att avbryta det planarbete som satts igång för att omvandla Marbäcks fritidsby till ett bostadsområde.

En sökande har haft önskemål om att öka byggrätten i fritidsbyn och möjliggöra för permanentboende. Det rör sig om många fastighetsägare i området och en förutsättning för att gå vidare med arbetet har varit att alla berörda skriver under det förslag till ramavtal som tagits fram. Tre fastighetsägare har dock inte gjort det utan motsatt sig både kostnaderna för arbetet samt att omvandling av området.

Detta gör att kommunen riskerar att arbeta med en detaljplan som sannolikt inte blir antagen eller genomförd och på grund av det avbryter man nu arbetet.


Planändring öppnar för förtätning i centrum

För att kunna ändra en äldre, otidsenlig tomtindelning och kunna utnyttja byggrätt gavs på mötet ett positivt planbesked för kvarteret Grev Kristoffer i centrala Halmstad.

Det möjliggör ambitionerna om fler bostäder och en önskad förtätning i stadens centrala delar.

Ny detaljplan förvaäntas antas senast februari 2019.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Jenny Axelsson (C), 035-13 75 02

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Carl-Johan Berthilsson (M), 0703-55 79 79

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0721-57 43 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy