Skip to main content

Stroke kan ge värre hjärnskador hos män

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 08:23 CEST

En forskargrupp i Lund har för första gången visat att det finns tydliga skillnader mellan män
och kvinnor i hur hjärnan påverkas efter en stroke. Deras studie bidrar till en bättre förståelse av könets inverkan vid stroke och kan få betydelse för hur vården utformas för kvinnor och män. Forskningen har fått stöd från Hjärt-Lungfonden.

– Vår studie visar att den skadliga sammandragningen av hjärnans blodkärl efter en stroke är väsentligt större hos män än hos kvinnor. Skillnader mellan könen vid stroke måste kartläggas mer, både för direkt påverkan i hjärnan och effekterna av behandlingen, säger Hilda Ahnstedt, verksam inom experimentell kärlforskning vid Lunds universitet och en av de tio forskarna i gruppen.

Studien baseras på laboratorieförsök där man har skapat förhållanden som efterliknar effekterna av en stroke. Det är första gången som man har använt blodkärl från mänsklig hjärnvävnad, till skillnad från tidigare försök som baserats på andra slags blodkärl eller material från djur. Studien fokuserar särskilt på könsskillnader, medan tidigare studier använt enbart manliga data eller inte gjort någon skillnad mellan manliga och kvinnliga resultat.

– Efter en stroke sker förändringar i hjärnan som får blodkärlen att dras samman. Vi menar att detta leder till ett försämrat blodflöde som förvärrar hjärnskadorna ytterligare. Skillnaderna vi nu har visat mellan män och kvinnor skulle kunna vara en del av förklaringen till de olikheter mellan könen som man tidigare har konstaterat när det gäller stroke, säger Hilda Ahnstedt.

Risken att drabbas av stroke är lägre för kvinnor än för män upp till 85 års ålder. Man tror att detta delvis har att göra med en skyddande effekt av det kvinnliga könshormonet östrogen men medfödda biologiska könsskillnader har troligen också betydelse.– Den här studien bidrar till konkreta framsteg i att förstå skillnader mellan könen när det gäller stroke. För att kunna anpassa behandlingen av stroke till mäns och kvinnors behov behövs nu mer forskning, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Bild: Pressbild på forskaren Hilda Ahnstedt

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om stroke

Så bidrar man till forskningen:- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”stroke”

- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava

- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00

- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Gilla oss på Facebook

- Följ oss på Twitter

Om forskaren

Namn: Hilda Ahnstedt

Ålder: 29 år

Bakgrund: Arbetar som forskare på avdelningen för experimentell kärlforskning, inom institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Hilda disputerade tidigare i år med
sin avhandling ”Stroke, sex and vascular receptor changes in the brain”.

Forskar kring: Vaskulära förändringar som sker i kärlväggen efter en stroke, med fokus på skillnader mellan män och kvinnor samt effekten av kvinnliga könshormoner.

Möjliga resultat: Efter en stroke sker receptorförändringar i kärlväggen som medför en ökad kärlsammandragning av hjärnans blodkärl. Detta resulterar i en ytterligare försämring av
blodtillförseln till hjärnan och därmed en ökad hjärnskada. Graden av kärlsammandragningar är mycket mindre hos kvinnor än hos män, vilket dels kan bero på skyddande effekter av kvinnliga könshormoner och dels andra, medfödda biologiska könsskillnader.

Om artikeln: Publicerades den 29 april 2013 i den högt rankade internationella tidskriften PLOS One. I artikeln rapporterar Hilda och hennes kollegor från forskning som visar tydliga könsskillnader i de kärlsammandragande egenskaperna hos hjärnkärl från människa i en modell som ger liknande kärlförändringar som efter en stroke. Forskningen bidrar till en bättre förståelse för de vaskulära förändringar som sker hos män och kvinnor efter stroke, för att kunna bidra till utvecklingen av en anpassningsbar behandlingsstrategi.


Korta fakta om stroke

- Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning.- Stroke är en folksjukdom som drabbar cirka 30 000 personer om året i Sverige, varav hälften
avlider eller får svåra funktionshinder.

- Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och
cancer.

- Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna.

- Samhällskostnaden för stroke i Sverige beräknas uppgå till minst 16 miljarder kronor per år.

- Var femte kvinna och var sjätte man drabbas någon gång under livet av stroke.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument