Skip to main content

​4,4 miljoner kronor i beviljade forskningsmedel

Nyhet   •   Nov 07, 2016 10:24 CET

Agneta Jonsson, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap och Susanne Thulin, universitetslektor i pedagogik och Programområdesansvarig för förskollärarprogrammet, gläds över beviljat forskningsmedel.

Skolforskningsinstitutet har för första gången utlyst forskningsmedel för praktiknära forskning. Åtta projekt av 122 ansökningar har beviljats medel. Agneta Jonsson och Susanne Thulin vid Högskolan Kristianstad ingår i ett av projekten med 4,4 miljoner kronor i beviljade forskningsmedel över två år.

Forskningsprojektet Lekbaserad didaktik – att vidareutveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskollärare är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Agneta Jonsson och Susanne Thulin beskriver att förskolan, sedan 2011, enligt skollagen omfattas av begreppet undervisning. Förskolan har också under senare år fått utökat uppdrag som rört arbete med innehåll som språk, matematik, estetik och naturvetenskap. Flera mål att sträva mot har tillkommit i förskolans läroplan. I samband med detta har frågor om uppdragets innebörd och konsekvenser för förskolans verksamhet och bildningstradition vuxit fram. Det kan också finnas en oro över att förskolans särart ska förändras och bli mer likt en skola där det handlar om lärande på bekostnad av lek och skapande aktiviteter.

Dialog mellan forskare, förskollärare och förskolechefer

– I forskningsprojektet vill vi utarbeta en teori för vad lekbaserad undervisning i förskolan är. Vad kännetecknar denna sortens undervisning? Vad kan man utläsa av barnens och förskollärarnas agerande vid lekbaserad undervisning? frågar Agneta Jonsson och Susanne Thulin retoriskt.

Genom praktiknära forskning, i detta fall, en dialog mellan forskare, förskollärare och förskolechefer, vill gruppen påvisa hur lek och undervisning inte är varandras motsatser utan i stället kan samverka. Tillsammans har de diskuterat och gemensamt beslutat sig för att testa olika lekbaserade undervisningsformer ute i verksamheterna. Interaktionen mellan förskollärare och barn har dokumenterats genom att situationerna filmats. Tillsammans har man sedan analyserat, reflekterat och dragit slutsatser som kommer att ligga till grund för utvecklandet av den teori som ska tas fram för att konkretisera vad lekbaserad undervisning i förskolan kan innebära.

Kontakt har etablerats med förskolor i Torslanda utanför Göteborg men tanken och förhoppningen är att utarbeta ett större nätverk och att få tillstånd ett samarbete med förskolor även i andra kommuner, till exempel Kristianstad.

Projektets medlemmar

Projektet leds av Niklas Pramling från Göteborgs universitet och därifrån kommer även Camilla Björklund, Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Ingrid Pramling Samuelsson, Ann-Charlotte Mårdsjö-Olsson och Cecilia Wallerstedt. Från Linnéuniversitetet kommer Hanna Palmér och Maria Magnusson och Högskolan Kristianstad Agneta Jonsson och Susanne Thulin.

Läs om samtliga beviljade forskningsprojekt:http://skolfi.se/forskningsfinansiering/beviljade-forskningsprojekt/

Intervju med Agneta Jonsson och Susanne thulin i Sveriges Radio: Ska studera förskolebarns lek

Text: Eva Mandorf
Foto: Lovisa Wallin