Skip to main content

Onödiga och dyra besiktningar i regeringens förslag till energideklarationer

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 08:54 CET

Regeringen har gjort en plötslig helomvändning när man i dagarna lagt fram ett förslag till energideklarationer av byggnader. När samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i Ekot den 25 oktober 2005 förklarade varför Sverige inte skulle hinna införa de nya reglerna från EU i tid från årsskiftet. Hon hänvisade till att det är viktigare att utforma ett system som är begripligt och användbart än att skynda fram något som inte fungerar. Men i lagrådsremissen har regeringen överhuvudtaget inte berört våra synpunkter och argument om just detta. Förutom att man inte lyssnat på våra framförda synpunkter och argument har dessa inte tagits med i lagrådsremissen.

För att undvika onödig byråkrati och onödiga kostnader, utan att resultatet blir sämre, föreslår vi att man delar upp energideklarationsförfarandet i två steg. I det första steget används uppgifter om köpt energi för att se hur byggnaden ligger till jämfört med en referens. Byggnader som redan är bra behöver inte besiktigas för att få en energideklaration, eftersom man inte kan motivera denna kostnad genom energibesparingar. Byggnader med dåliga energiprestanda ska däremot i ett andra steg besiktigas och utredas mer noggrant, eftersom de har större förutsättningar för att kunna energieffektiviseras genom lönsamma åtgärder och samtidigt ge en påtaglig miljöförbättring. Med vårt förslag får man en energideklarering som gör att fastighetsägare och boende får en positiv inställning till energideklarering redan från början. Då finns också förutsättningar för att de energiåtgärder, som uppmärksammas vid energideklareringen, verkligen kommer att genomföras. Man sparar ju ingen energi på att bara utfärda energideklarationer. Motivationen är viktig för att nå resultat.

I lagrådsremissen står det "Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad skall byggnadens ägare se till att byggnaden besiktigas på det sätt som behövs för att en deklaration skall kunna upprättas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om besiktningens omfattning". Så vitt vi kan förstå av lagtexten är besiktning ett villkor för att få en energideklaration - trots att detta inte är ett krav i det EG-direktiv som är grunden för energideklareringen. Regeringen öppnar bara för att man ska kunna ha olika krav på besiktningen i olika fall. Vi anser att texten bör ändras, så att det klart framgår, att besiktningar bara måste ske i byggnader med dåliga energiprestanda.

En annan fråga, som vi inte heller har fått gehör för, gäller de krav som ska ställas på dem som upprättar energideklarationerna. Enligt regeringens förslag ska dessa vara certifierade för uppgiften och verksamma inom ett ackrediterat företag. Vi anser, att kostnaden för ett system med certifierade experter och ackrediterade företag är onödig. Det kan till och med bidra till en falsk trygghet. Vi tror att marknaden kommer att sålla bort dåliga och oseriösa experter. Eftersom deklarationen ska fungera som upplysning till fastighetsägaren är det i fastighetsägarens eget intresse att välja en expert som gör ett bra jobb. Grundtanken är ju att upplysa fastighetsägare och konsumenter om lönsamma effektiviseringsåtgärder.

Regeringen har beräknat kostnader och intäkter av systemet. Beräkningarna är enligt vår uppfattning missvisande, framförallt för att de antagna kostnaderna för energibesiktningar är för låga och för att inte fastighetsägarnas övriga kostnader i samband med energideklareringen ingår. Dessutom kan hela ”kalkylen” haverera, om inte fastighetsägarna är motiverade att genomföra de åtgärder som uppmärksammas vid energideklareringen. För att systemet med energideklarationer ska bli framgångsrikt och resurseffektivt, ur samhällsekonomiskt, företagsekonomiskt och privatekonomiskt perspektiv är det viktigt, att de byggnader som har störst besparingspotential prioriteras framför de byggnader där bara små besparingar kan göras.

Idag strävar man efter att alla funktioner skall förenklas och har till och med förifyllda deklarationsblanketter för fastighetsbeskattning. Varför ska energideklarering göras så krångligt? Varför kan det inte vara enkelt och visa tilltro till fastighetsägarens eget intresse att spara energi och pengar? Positivt inställda fastighetsägare och boende är grunden till energieffektivisering i bebyggelsen. För att lagen om energideklarationer ska bli framgångsrik krävs att besparingsåtgärder genomförs. Vi tror att en ökad delaktighet från fastighetsägare är nödvändig för det. Fastighetsägare och boende är inte motståndare till åtgärder för att förbättra miljön. Med rätt upplägg kommer energideklareringen leda till väsentliga energibesparingar. Positiva fastighetsägare och boende är en del av lösningen.

HSB Riksförbund
Gun-Britt Mårtensson

SABO
BengtOwe Birgersson

Fastighetsägarna Sverige
Per-Åke Eriksson

Villaägarnas Riksförbund
Hans Lemker
Göran

Hyresgästföreningen Riksförbundet
Barbro Engman

Riksbyggen
Allan Sörensen

SBC
Göran Olsson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera