Skip to main content

Farliga ämnen sprids till Stockholms vatten

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 12:22 CEST

EU:s vattendirektiv ställer höga krav på vattenkvaliteten i medlemsländerna, bland annat avseende miljögifter. Flera ämnen anses så farliga för vattenmiljön eller hälsan att utsläppen ska ha upphört till år 2020. En ny undersökning av miljögifter i sjöbottnar visar att flera av dessa ämnen släpps ut i betydande mängder i Stockholmsregionen

I EU:s ramdirektiv för vatten pekas 33 ämnen ut som miljögifter. På uppdrag av Stockholms Miljöförvaltning, Stockholm Vatten och Svealands Kustvattenvårdsförbund har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt förekomsten av dessa ämnen i sediment i Stockholms vattenområden och längs Svealandskusten. En preliminär riskbedömning visar att flera av ämnena sprids i sådan omfattning att de kan ge skador på känsliga arter. Bland dem återfinns bland annat nonylfenol, tennorganiska föreningar och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Utsläppen förefaller huvudsakligen koncentrerade till centrala Stockholm, men även sjöar utanför stadskärnan visar tecken på betydande påverkan. Samma ämnen återfinns också längs Svealandskusten, men där är halterna lägre.

Varifrån ämnena kommer är ännu inte helt kartlagt. Naturvårdsverkets databas över större punktutsläpp av kemikalier från industrier visar att punktkällor inte kan förklara resultaten.
- Utsläppen härrör sannolikt från diffus spridning från varor som används i samhället, och det är angeläget att i detalj kartlägga hur ämnena hamnar i sedimenten, säger John Sternbeck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arne Jonsson på Miljöförvaltningen i Stockholm menar att resultaten visar att det behövs mer av det förebyggande arbete mot föroreningar som staden redan idag bedriver.
- Samtidigt pekar undersökningen på nya ämnen som vi bör uppmärksamma. I den mångfald av ämnen som finns omkring oss är det viktigt att vi får veta vilka vi ska prioritera, säger Arne Jonsson.

För mer information kontakta:
John Sternbeck, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 08-598 563 00.
Arne Jonsson, Stockholms Miljöförvaltning, tel. 08-508 288 00.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy